Årsmøte 2020

For Sotra Sportsklubb
Org. nr. 952 304 283

SAKSLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Behandle Hovedstyrets Årsmelding
 9. Behandle klubbens Regnskap
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Innkomne forslag
 12. Fastsetting av kontingent
 13. Behandle klubbens Budsjett
 14. Valg av revisor
 15. Valg

ÅRSMELDING

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb som legger til rette for en rekke ulike idrettsaktiviteter for innbyggerne i Øygarden kommune. Klubben tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, turn, dans, basketball, boksing og friidrett/mosjon. Vi har også et omfattende idrettsskoletilbud.

Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark, der også mesteparten av idrettsaktivitetene finner sted. Gymsaler i nærliggende skoler benyttes også, det samme gjør idrettshallen på Bildøy.

Innhold

Hovedstyrets arbeid

Hovedstyret har i 2020/21 bestått av 9 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder pluss 2 varamedlemmer. 4 av styremedlemmene representerer særidrettene. 

Styrets arbeid

Det har vært avholdt 13 styremøter i 2020, flertallet av disse har vært elektroniske møter. Styret tok i bruk Teams som verktøy for samhandling, dokumentasjon og møteadministrasjon i 2019, slik at selve styrearbeidet har kunnet fungere på en tilfredsstillende måte gjennom 2020.

Organisasjonsutvikling

Pandemisituasjonen har preget styrets arbeid og ikke minst klubbens aktivitet i året som har gått. Det sene årsmøtet (juni 2020) medførte at nytt styre først fikk konsolidert seg i august. Håndtering av unntakssituasjonen for idrettsaktivitetene med etablering av rutiner for smittevern o.l, har krevd styrets oppmerksomhet. Disse forholdene har gjort at styret ikke har fått jobbet så mye med utvikling av klubben som ønsket. Ved normalisering av smittesituasjonen i samfunnet og gjenopptakelse av normal idrettsaktivitet, er det styrets forventing av fokus på klubbutvikling kan økes gjennom 2021.

Det har likevel vært jobbet videre med flere av de prioriterte områdene i gjeldende strategiplan. Det presenteres derfor et forslag til justering av gjeldende organisasjonskart på årsmøtet for 2020, der idretten styrkes. Videre ble det på slutten av året gjennomført en rekrutteringsprosess som har resultert i ansettelsen av en økonomiansvarlig som jobber 80% for SKK.

Kommunikasjonsplan

Arbeidet med en overordnet plan for kommunikasjon i SSK, har dessverre ikke kommet så langt som ønsket. Arbeidet er påbegynt, herunder også et arbeid knyttet til bruk av sosiale medier. Styret vil prioritere en sluttføring av dette arbeidet i året som kommer.

Fond

Styret har også jobbet med etableringen av et rammeverk for vårt «Alle med-fond», der det i løpet av våren 2021 vil bli klart for å kunne søke om økonomisk støtte til deltakelse i SSKs aktiviteter.

Idrettsskole

Idrettskolen sikrer en bredere aktivitet for de minste, hvor de får prøve fleire idretter framfor å spesialisere seg for tidlig. Hovedstyret ønsker å reetablere idrettskolen i 2020.

Spesielle forhold

Nedstengningen av samfunnet har vært krevende også for Sotra Sportsklubb. Trenere og andre tillitsvalgte har måttet tilpasse aktiviteten mye til smittesituasjonen og har jobbet forbilledlig med å opprettholde såvel egen som medlemmenes motivasjon. Ansatte både i administrasjon og idrett har måttet ta belastningen ved gå ut i permittering. Denne innsatsen har gjort at klubben har kommet seg gjennom året uten større frafall både blant tillitsvalgte og medlemmer, samtidig som det økonomiske resultatet (inkludert støtteordninger) så vidt er på plussiden. Styret er svært fornøyd med dette.

Organisasjon

Totalt har klubben 64 ansatte fordelt på 22 årsverk

Klubben har 2.924 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret pr. 31.12.2020.
Av disse er 244 med i flere idretter, noe som gir et netto medlemstall på 2.680

Til tross for nedstengning av idretten fra mars til august så har vi en liten økning i medlemstallet fra 2019 til 2020, men vi ser at tallene så langt for 2021 (pr. mars)  viser en betydelig nedgang. 
Nedgangen så langt i 2021 er jevnt fordelt på aldersgruppene 13 år og oppover, mens det i den yngste klassen (6-12 år) er stabilt.

(klikk på bildene for å få de større)

Medlemstall 2020
Medlemstall 2020 pr idrett

Medlemsutvikling 2012-2020 (2021)

Medlemsutvikling 2012-2020 (2021) fordelt på kjønn

Frafall og endringer i medlemsmassen.

Frafallet i 2020/2021 vil bli et helt annet enn det vi har sett tidligere år pga. den lange nedstengningsperioden som idretten har vært gjennom. 
Helt fra mars 2020 har utøvere over 19 år hatt trenings- og kampforbud pga. pandemien. Pr. mars 2021 ser vi tydelige tendenser, men endelige svar på hvordan dette slår ut på våre medlemstall vet vi ikke før på slutten av 2021.

Medlemsutvikling 6-12 år
Medlemsutvikling 13-19 år
Medlemsutvikling 20-25 år
Medlemsutvikling 25+

Frafallet er regnet ut fra aldersgruppene i Idrettsregistreringen; 6-12 år målt mot 13-19 år.
Dette gir en nokså grov visning av frafallet, og som kan variere en del basert på store årskull som går fra barneidrett til ungdomsidrett.
Sotra Sportsklubb startet i 2019 å registrere frafall pr. årskull. Dette gjør at fra 2021 vil det være mulig å gi bedre statistikker.

Årsmelding Fotball

Det har vært gjennomført 6 møter i hovedutvalg for fotball i 2020.

Hovedutvalg for fotball har bestått av;

Roy Inge Pettersen har fungert som ansvarlig for Senior. Olav Sanden har også bistått gruppen i markedsarbeid inn mot 2021

Gruppen har i 2020 hatt hovedfokus på;

 • Etablere nytt apparat rundt a-lag herrer
 • Organisering av aktivitet i pandemien
 • Sikker gjennomføring av aktiviteter
 • Sportslig utvikling og mestring
 • Gjennomføring av sommercup
 • Etablering av akademi
 • Gjennomføring av klubbmesterskap i eFotball
 • Kompetanseheving
Medlemsutvikling fotball – fordelt på aldersgrupper;

Årsmelding Håndball

Håndballutvalget har gjennom året bestått av totalt 7 personer, det har vært et krevende år så stor honnør til alle involverte. Vi har gjennomført månedlige møter, de fleste digitalt. I tillegg har vi hatt en god del arbeidsmøter utover dette.
Vi fikk et lederbytte på sensommeren da Marianne gikk inn i en fast rolle i klubben og Janne kom inn som ny leder for håndballutvalget. Overlevering av oppgaver har gått knirkefritt.

Hovedfokus i år har dessverre vært mye pandemi og lite idrett. Det har vært viktig å sette seg inn i smitteverntiltak og nye restriksjoner for hvem som får trene, men god koordinering har gjort at dette har gått meget fint.
Det er jobbet en del med system og struktur for å sikre en bærekraftig drift for videre ressurser i håndballgruppen. Gruppen har tydelig rollefordeling og det forventes at alle drar lasset sammen. Det har vært forsøkt å re-etablere

Sportslig utvalg, men dette har vist seg vanskelig. Anders Fältnäs har derfor ivaretatt sport for Junior/Senior og Marianne Skarholm for barnehåndball.

Medlemsutvikling håndball – fordelt på aldersgrupper;

Årsmelding Turn & Dans

Turngruppen har i styreperioden hatt 8 hovedutvalgsmøter.
Hovedutvalget har i perioden bestått av 8 medlemmer. De fleste har vært med i en del år, noe som gir gruppen en god kontinuitet og erfaring. Dette har vært spesielt godt å ha med i 2020 som ble et utfordrende år mht. pandemien.

2020 ble også for oss et meget annerledes år. På tross av alle utfprdringer fikk vi gjort en god del, selv om mye også måtte utsettes og vlyses.

Vi begynte året med en trenersamling for alle våre trenere og de fra Hovedutvalget,som hadde mulighet. Vi var nesten fulltallig. Det ble en kjekk helg, både faglig og sosialt.

Det er blitt avholdt flere møter i løpet av året. Smittevern og å holde muligheten for aktivotet er det som har hatt mest fokus. Vi er, som resten av verden, blitt ganske så gode på digitale møter.

Det vi ser etter endt år, er at vi igjen må få på plass foreldrekontakter på flere av partiene.

Årsmelding andre idretter

Det er for 2020 ikke laget egne årsmeldinger for boksing, basketball og friidrett.

Dette skyldes først og fremst at dette er de minste idrettene og samtidig idretter med minimal aktivitet pga. pandemien. 
Friidrettsgruppen gjennomførte Straumemila digitalt i 2020 noe som gjorde at løpet fikk litt omtale og dermed også litt friskere i minne hos løperne når vi forhåpentligvis gjennomfører nytt løp høsten 2021.

2020 – Pandemiåret

En hel verden vil for alltid huske 2020 som unntaksåret.

Tidlig på året fikk vi høre om et virus i Kina som stengte og isolerte store byer og områder, og bare 2 måneder senere så hadde korona-viruset kommet til Norge. Torsdag 12.mars stengte Statsministeren alle skoler og idrettsanlegg, og det ble forbudt å drive organisert aktivitet. Sammen med en rekke andre tiltak var dette de sterkeste tiltakene Norge har opplevd siden 2.verdenskrig.

I likhet med alle andre idrettsanlegg så ble også Straume Idrettspark et anlegg helt uten aktivitet i flere måneder. Barn og unge mistet muligheten til å drive med fritidsaktivitetene sine, og etterhvert som tiden gikk så skjønte vi at vi som idrettslag måtte ta ansvar.

Som èn av få klubber startet vi med forsiktig aktivitet allerede 15. april. Mange hensyn måtte tas. Alle utøverne måtte holde 1 meter avstand, gruppene kunne ikke være på mer enn 20 personer og garderobene kunne ikke brukes. 

Takket være våre initiativrike og positive trenere i alle våre idretter så klarte vi som klubb å holde aktiviteten gående gjennom hele våren og sommeren – med unntak av sommerferien. Dette har utvilsomt vært med på å gjøre hverdagen betydelig bedre for mange av våre medlemmer.

Først èn måned senere – i slutten av mai, åpnet hallene for «corona-trening» – med unntak av utøvere over 19 år. Denne gruppen fikk ikke lov å trene, og dette skulle vise seg å bli langvarig.

Pandemi-året gikk sin skjeve gang med en relativt avslappet sommer, men ny oppblomstring om høsten som første til flere runder med delvis nedstengning og stadig nye regler å forholde seg til.
For idretten har året vært slitsomt, og det har ikke vært kjekt å måtte stenge og redusere 

Aktiviteter

Pandemien påvirket naturligvis også arrangementsåret 2020.
Vi fikk avviklet båtmessen i februar, men så var det stopp. Vår nye storsatsing – HavExpo, var første messen som ble kansellert.
Deretter fortsatte kanselleringene fortløpende utover sommeren og høsten for alle våre messer og idrettsarrangementer. Straumemila ble arrangert digitalt, noe som ble en spennende nyvinning, men som naturligvis ikke kan erstatte det å stå samlet på startstreken.

Med avlyste cuper, seriekamper og minimal utleie av bussen vår så ble ideen om en mini ferietur for de som fikk ekstra utfordringer under pandemien skapt. 
Sotra Sportsklubb sammen med Trond Mohn inviterte derfor til en 2 dagers gratis miniferie på Herdla for de som ellers ikke fikk anledning til å reise på ferie i 2020. Tiltaket ble veldig godt mottatt og til sammen reise hadde vi med 23 familier og ca. 60 personer på tur. 

Anlegg

2020 ble første året på lenge hvor vi ikke hadde noe byggeaktivitet i Straume Idrettspark. Det ble imidlertid en del tyngre vedlikehold der bl.a. hele møneduken på fotballhallen ble skiftet ut og forsterket for å kunne tåle de kraftige vindene vi har opplevd de siste årene.
Dette ble et spleiselag mellom halleverandøren W.Giertsen AS og Sotra Sportsklubb, og kostet totalt. ca. 550.000,-.

I juni sa Øygarden kommune opp alle vakt- og vedlikeholdsavtaler med idrettslagene i kommunen med virkning fra 2021. For Sotra Sportsklubb får dette både økonomiske- og driftsmessige konsekvenser. Kommunen ble imidlertid ikke ferdig med sitt arbeid, og avtalen vår vedr. Sotra Arena ble forlenget. 
Idretten forventer at oppsigelsene av avtalene ikke får økonomiske konsekvenser for idrettslagene. Kommunen har satt ned en politisk komitè som skal utarbeide nye retningslinjer og avtaler.

Sotra Sportsklubb sitt PostNord lag i fotball spiller på dispensasjon på Straume Stadion. Årsaken er bl.a. avstanden til garderobene. Hovedstyret og fotballgruppen har derfor jobbet med løsninger hvor alternativene er enten nye garderober ved Stadion eller flytte stadion til Sotrabanen.
Det siste krever bl.a. bygging av nye tribuner. Det jobbes med å realisere planene slik at et nytt stadion står klart til sesongstart 2022.

Økonomi

Klubbens regnskaper føres av Regnskapshuset SR1 på Straume.

Regnskapet for 2020 viser et driftsoverskudd på kr. 983.858,- og et årsresultat etter finans- og skattekostnad på kr. 97.709,-

Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er ikke et mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd.

Pandemien som traff Norge i mars 2020 har påvirket en hel verden, og også Sotra Sportsklubb fikk et år med store avvik.
Store deler av driften stoppet helt opp fra 12.mars. Idretten fikk først starte opp igjen i juni, og da med store begrensninger.
I 2020 arrangerte klubben kun èn messe (Dra til Sjøs 2020). Resten av arrangementsåret ble kansellert pga. pandemien som inntraff i mars 2020.

Nedstengningen og bortfallet av planlagt inntektsbringende messe- og idrettsaktivitet, ble møtt med permittering av alle ansatte fra mars til juni, med gradvis tilbakeføring etter sommerferien. Dette ga betydelige og nødvendige kostnadsbesparelser. Inntektstapene var imidlertid betydelig større enn kostnadsbesparelsene.
Dette har i stor grad blitt kompensert gjennom Regjeringens krisepakke for frivillige organisasjoner, og har sammen med kostnadsreduksjonene ført til at klubben kan vise til et lite overskudd for 2020.

Styret foreslår at årets overskudd overføres til klubbens frie egenkapital.

Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også fritt til å generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende.
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til
daglig leder / hovedstyret.

Driftsresultat pr. avdeling

Kontingent

Kontingenten i Sotra Sportsklubb har ikke økt de siste 5 årene, og anses å være på et moderat nivå sammenlignet med andre klubber.

I 2020 er det grupper som ikke har fått trene siden mars 2020 som følge av tiltakene rundt pandemien. Disse gruppene har fått redusert treningsavgift.

Dette gjelder også for klubbens tilrettelagte lag.

Hovedstyret foreslår endring i medlemskontingenten med virkning fra 2022. Se sak 12.

Dugnad

Som de fleste andre idrettslag er Sotra Sportsklubb helt avhengig av dugnad blant klubbens medlemmer og foreldre for å få hjulene til å gå rundt.
Vi er i tillegg ekstra avhengig av dugnadene våre for å skaffe inntekter til drift av det flotte idrettsanlegget vårt

Selv om dugnadsåret 2020 ble veldig mye kortere i likhet med klubbens arrangementsår, så er det likevel en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får fra våre arrangører, utstillere og samarbeidspartnere.
Våre medlemmer utfører ikke bare jobben – men de gjør den med et stort smil og høy grad av service – noe våre samarbeidspartnere legger merke til og sier vi er i særklasse på gjennomføring.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FÅR SÅ GODE TILBAKEMELDINGER!

Trond Mohn – Æresmedlem

Trond Mohn har gjort utbyggingen av Straume Idrettspark mulig. Hverken fotballhallen, turnhallen eller turveiene hadde vært realisert uten hans fantastiske hjelp og støtte.

Vi vet at Trond Mohn setter dugnadsånden høyt. Dette er en egenskap som Sotra Sportsklubb kan være godt fornøyd med, og vi kan love at dugnadsnivået fortsatt vil være stort på alle nivåer.

Sotra SK setter umåtelig stor pris på Trond`s store bidrag, men også hans generelle støtte i vårt klubbarbeid. Han har en genuin interesse for at Sotra SK skal lykkes som breddeklubb, noe han følger jevnlig opp med både spørsmål og innspill.

Sotra Sportsklubb har med hele hans bakgrunn i klubben utnevnt Trond Mohn til æresmedlem.
Utmerkelsen ble utdelt på klubbens årsmøte i juni 2020.

Klubbens ildsjeler

Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben og anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp når det er behov.

Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt;

 • Trenere
 • Styremedlemmer
 • Foreldrekontakter
 • Dugnadsgjengene
 • Matharekomiteen
 • – og mange flere

… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste år.

Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats!

Våre samarbeidspartnere

Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 8 år, og gir oss både inspirasjon og faglig støtte. 

Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor takk til våre hovedsponsorer;

Øvrige forhold

Klubbens drift forurenser ikke det ytre miljø unødvendig. Arbeidsmiljøet er godt og fungerer også fint mellom klubbens ansatte og det frivillige arbeidsmiljøet.

Det er et lavt sykefravær blant klubbens ansatte.

Det er ikke registrert personskader i 2019 av betydning.

Klubbens kvinneandel i styrene er totalt sett god, men ulikt fordelt i klubbens styrende organer.