Innkalling til Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes torsdag 21.03.2024 kl. 18:00 i Turnhallen (dansesalen), Idrettsvegen 50, 5353 Straume. 

AGENDA

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder
 16. b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  c) Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben.

Samt ett styremedlem som representerer idrettsgruppene som har mindre enn 20% av
medlemmene i klubben.

 1. d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
 2. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 3. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 4. g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere, nestledere og idrettsgruppenes styrerepresentanter velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2024 (se mer info nederst på siden)
Det er ikke adgang til å fremme nye saker på årsmøtet som innebærer endring i lov eller bestemmelser.
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
Det er mulig å fremme endringsforslag til de sakene som står på agenda, fremme benkeforslag til tillitsverv.

Dersom du har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag  så oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sotra Sportsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sotra Sportsklubb` s lov. 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

Innmelding av saker

Frist for saker er 14 dager før årsmøtet.
Saker sendes til styrets leder; MAIL og i mailen skal det opplyses om hvem som er forslagsstiller(e).