Årsmøtet 2022 – Sak 11 Innkomne forslag

Innkomne forslag – sak 1

Forslagsstiller: Hovedstyret

Hovedstyret foreslår en ny valgordning der styremedlemmer velges for 2 år. Formålet er å sikre en større kontinuitet i Hovedstyret. Forslaget omfatter hele styret med unntak av styreleder som skal velges hvert år. Forslaget gjelder også valgkomiteen. 

 

Styrets forslag til innstilling;

 
Hovedstyret ber Årsmøtet om å vedta å endre klubbens vedtekter under §16.14 fra dagens lovtekst;
 
Gjeldende §16.14
 
14. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
c) Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben.
Samt ett styremedlem som representerer idrettsgruppene som har mindre enn 20% av
medlemmene i klubben.
d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 

TIL; 

Ny §16.14

14. Foreta følgende valg:
a) Styrets leder velges for 1 år
b) Nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer velges for 2 år
c) Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben.
Samt ett styremedlem som representerer idrettsgruppene som har mindre enn 20% av
medlemmene i klubben.
d) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem velges for 2 år
g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Innkomne saker – sak 2

Forslagsstiller: Hovedstyret

Innebandyforbundet tok kontakt med Sotra Sportsklubb høsten 2022 med forslag om å starte opp ett eller flere parti med innebandy for de minste.
Forslaget innebar at Sotra Sportsklubb skaffet treningstid i gymsal, mens forbundet ville markedsføre tilbudet på skolene i klubbens nedslagsfelt samt gjennomføre oppstart og treninger med instruktører fra forbundet.

Sotra Sportsklubb takket Ja til tilbudet, og har i perioden gjennomført 

  • To dager på Idrettskolen
  • To treninger på nybegynnerkurset, med henholdsvis 11 og 16 deltakere på hver av gangene.  

Tilbudet i testperioden har vært kjørt innunder All-idrett. Testperioden har etter styrets oppfatning vært svært positiv, og etter avholdte foreldremøter er det interesse for å danne lag basert på foreldre som instruktører og med gymsaler som treningsarena.

 

Styrets forslag til innstilling;

Styret ber Årsmøtet om å vedta at Sotra Sportsklubb melder seg inn til Norges Bandyforbund.