Beachbaner og parkering

Den nye rundkjøringen som lages i disse dager ved Sotra Arena vil kreve store arealer. Avkjøring fra rundkjøringen til idrettsanlegget vil bl.a. komme langt inn på dagens parkeringsplass, noe som påvirker både parkeringsplassene og kjøreveien til fotballanlegget og Turnhallen.

Beachbanene

I kommunens planer er hele beachanlegget gjort om til parkeringsplasser. Dette betyr at vi i hvert fall for en periode må ta ned aktivitetstilbudet vårt og mister deler av dagens idrettsanlegg.
Banenes videre skjebne er uviss, og pr. i dag er det ikke avklart om kommunen tilrettelegger for bygging av nye baner, gir økonomisk kompensasjon til Sotra Sportsklubb for utleggene klubben har hatt med banene, om sandens skal tas vare på/lagres osv. 

Sotra Sportsklubb har forsøkt å få en avklaring på dette siden april i år, og pr. i dag ligger saken hos kommuneadvokaten.

Sanden er allerede gravd av på store deler av beachbanene, men hva som skjer videre med sanden er ikke avklart ennå.

Nytt kjøremønster på anlegget

Avkjøringen fra rundkjøringen kommer nokså langt inn på dagens parkeringsplasser. Dagens kjørevei til fotballanlegget og Turnhallen må derfor legges om slik at all trafikk må kjøre helt opp til treningsparken og inngangspartiet til Sotra Arena og fotballhallen.

Sotra Sportsklubb har sendt et ønske om endring til kommunen der veien trekkes lenger vekk fra hallenes inngangspartier, og at fortauet ved treningsapparatene blir bredere.

Vi mener at ett fortau på 3,5 meter blir for smalt når treningene avsluttes og mange utøvere skal bevege seg i området samtidig. 

Det vil bli en helt annen trafikk ved inngangspartiet enn slik det er i dag når bl.a. all trafikk til/fra Turnhallen må helt opp til inngangspartiet til Sotra Arena

Ett idrettsanlegg krever en planlegging som i særlig grad vektlegger de myke trafikantene. Mange barn til fots, sykkel og sparkehjul kombinert med gjennomkjøringstrafikk byr på utfordringer. Planleggingen blir tilsvarende vanskelig, men vi stoler på at kommunen setter barnas sikkerhet like høyt som klubben og at kommunen finner en god løsning på utfordringen.