Sportsplan Håndball

Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben. Dette gjelder trenere, spillere, forelder og publikum.

Sportsplanen har til hensikt å definere hovedretningen innen følgende hovedområder:

 • Sportslige mål
 • Sportslig ambisjon
 • Roller og organisering
 • Retningslinjer
 • Utviklingstrapp

Områdene baseres på klubbens Visjon, Misjon og Verdier;

S

Samhold

 • Vi skal være positive i vårt samspill med hverandre på alle typer arena.
 • Vi skal lytte til andre og ha forståelse for forskjellige synspunkter.

O

Offensiv

 • Vi skal som klubb ta samfunnsansvar og være en offensiv bidragsyter for økt fysisk aktivitet

T

Trygghet

 • Vi skal ta godt vare på våre medlemmer og støttespillere, og inkludere nye medlemmer på en god måte.

R

Respekt

 • Vi skal være rause og behandle alle medlemmer, støttespillere og motstandere likt og med respekt, uavhengig av ferdigheter, kjønn, hudfarge, religion eller kultur

A

Ambisiøs

 • Våre medlemmer, støttespillere og foreldre skal være med å bidra både sosialt og sportslig i klubben og i nærmiljøet

Sportslige mål

 • SSK har en målsetting å ha lag i alle årsklasser i både jente- og guttehåndball
 • SSK har en målsetting om å legge til rette for både topp- og breddehåndball
 • For å nå sportslige mål skal SSK ha gode rutiner for rekruttering
 • SSK skal også legge til rette for skolering av trenere og dommere
 • SSK har som mål at spillere, trenere, ledere og foreldre opptrer med en sportslig god holdning både på og utenfor banen

Sportslig ambisjon 2021-2023

 • 3 senior Herrelag i ulike divisjoner. A-laget har mål om 1. divisjon innen periodens utløp.
 • 2-3 senior Damelag i ulike divisjoner. A-laget har mål om 3. divisjon innen periodens utløp. På 2-3 år en målsetting om 2. divisjon.
 • J/G 16 landsdekkende turnering (Bring serie) – Skal kvalifisere seg og bruke serien som læringsarena for hele spillergruppen. Alle spillere som er tatt ut på kamp skal representere laget
 • J/G 18 landsdekkende turnering (Lerøy serie) – Skal kvalifisere seg og vil bli coachet som senior spillere

Roller og organisering

HÅNDBALLSPILLEREN

 1. Representerer klubben på en positiv måte
 2. Behandler alle i miljøet med respekt
 3. Opptrer respektfullt i sosiale medier
 4. Møter til trening 10 min før og er klar til trening til tide
 5. Bruker ikke mobil i forbindelse med trening og kamp. Gjelder fra 10 min før start eller samling
 6. Har vannflasken fylt opp når treningen starter
 7. Holder orden og hjelper til med rydding av felles utstyr
 8. Er forsiktig med klisterbruk

HÅNDBALLTRENEREN

 1. Vet at antall repetisjoner per utøver X tid = utvikling
 2. Vet at flest mulig aksjoner per utøver per trening gir mestring
 3. Planlegger alle treninger i forkant og informerer assisterende trener
 4. Gir hver spiller minimum en konkret tilbakemelding ila. hver trening
 5. Stiller krav til holdninger og pusher på innsats, fart, teknikk
 6. Behandler alle på laget rettferdig og med respekt
 7. Stiller krav til oppmøte, forberedelser og oppførsel
 8. Samler alltid laget i forkant og etter trening for info og feedback
 9. Stiller på trening i Sotra SK klær
 10. Sørger for at hallen er ryddet og at utstyr kommer på riktig plass.
 11. Påser at spilleres totalbelastning på kamp og trening holdes på et fornuftig nivå
 12. Er positiv til å delta på tiltak for økt kompetanse og bruker utviklingstrappen aktivt

HÅNDBALL COACHEN

 1. Starter ikke med førstesekser, men hvis du må, avslutt med den.
 2. Ønsker å vinne, men prøver å vinne med bare 3 mål.
 3. Følger NHFs retningslinjer: respekt, fair play, glede og innsatsvilje.
 4. Er alltid kledd i Sotra SK klær.
 5. Fordeler spilletiden:
 • 6-12 år: lik spilletid – Gjelder absolutt alle kamper. Også finaler.
 • 13-16 år: 30-80% (gjelder ikke ved kvalifisering til nasjonale serier)
 • 17-18 år: 20-100% (gjelder ikke ved kvalifisering til nasjonale serier)
 1. Er den positive coachen:
 • Som ser hver enkel spiller
 • Har fokus på prestasjon og innsats – ikke resultatet av den.
 • Har fokus på eget lag -ikke på dommere eller på det andre laget.
 1. Måler annet enn resultat:
 • Hvor mange brudd? Hvor mange taklinger? Hvordan forhindre kontringer imot?
 • Hvor mange avslutt fra kant? Kontramål? Assist? Annet?
 1. Ved tap – Hva gjorde vi bra og hvorfor vinner vi neste kamp?
 2. Sender spillerne hjem igjen med en positiv følelse.
 3. Tenker langsiktig og bruker utviklingstrappen aktivt

HÅNDBALLDOMMEREN

 1. Deltar på obligatorisk regelverkkurs ved 15 års alder (14 år)
 2. Tar dommer 1 kurs etter fylte 16 år
 3. Deltar i utviklingsgrupper i regi av Region vest.
 4. Får følgende goder:
 • Dommerfløyte og t-skjorte ved oppstart
 • Treningsdrakt etter endt 1 sesong (min 10 kamper)
 • Får dekket lisens om du ikke er spiller i Sotra SK
 • Dekket alle kurser av regi av NHF
 • Må forvente å inngå bindende avtale med klubben dersom en ønsker å ta Dommer 2 kurs

 

HÅNDBALLFORELDRENE

Applauderer for gode prestasjoner, på begge lag

Opptrer respektfullt

 • Ovenfor klubben
 • Ovenfor dommeren
 • Ovenfor trenerne
 • Ovenfor motstanderne

Etter endt kamp, spør spilleren om det var gøy og om de er fornøyd fremfor vant dere og hvor mange mål ble det? Ha fokus andre gode prestasjoner som godt forsvarsspill, først frem i angrep/tilbake i forsvar, assist, det å være en god lagspiller osv

Organisering

Hovedtrener

 • Brukes i de tilfeller der en har flere trenere på samme spillergruppe
 • Ansvarlig for det sportslige opplegget for laget
 • Ansvarlig for å involvere og oppdatere hjelpetrenere.

Hjelpetrener/basistrener

Assisterer hovedtrener og har en aktiv rolle på gulvet alt efter hovedtrenerens direktiv.

Foreldrekontakt

 • Støttefunksjon til trener
 • En eller flere i forhold til størrelse på spillergruppe
 • Ivareta partenes interesser (spillere, trenere, foreldre og idrettslag)
 • Hjelpe til med cuper, reiser, økonomi og organisasjon.

Spillerkontakt

En spiller fra hver av spillergruppene i alderstrinn 12 – 16 år velges og gjennomfører jevnlige møter gjennom sesongen. Møtene ledes (pr i dag) av en voksen uavhengig person.

Retningslinjer

Egenutvikling av Spillere, Trenere og Dommere

Sotras SK har som mål

 • Tilrettelegge for treningstilbud tilpasset ulike ambisjonsnivå
 • Tilrettelegge for kompetanseheving av trenere og dommere
 • Å gi mer veiledning og oppfølging av trenerne for motvirkning av frafall innen idretten
 • At seniorlag i toppserie består av 50% egenutviklede spillere
 • At gruppens samlede budsjett for toppsatsing skal ikke overstige 50% av gruppens totale budsjett

Hospitering

Hospitering er at en spiller trener/spiller kamper med laget over sin egen aldersklasse. Det skal legges til rette for at spillere kan hospitere på eldre lag.

Ved all hospitering så skal dette avklares mellom trenere før spillere involveres.

Ved uenighet så skal Sportslig Utvalg involveres. En viktig faktor ved hospitering er trening og kamp-belastning for spillere. Totalbelastning på utøvere er gjengitt i Utviklingstrappen (Vedlegg i Excel)

Grunnen til at det ønskes hospitering er:

 • Skape relasjoner mellom spillere og trenere på de ulike lagene
 • Overgang fra trygg hverdag til en eldre og annen sosial gruppe
 • Spillerutvikling

12 – 13 år

Tilbudet gjelder for alle spillere som ønsker. Her er det ikke fokus på ferdigheter, men lysten og gleden med å trene mer håndball.
Hoveddel av trening på eget lag
Dersom det er mange spillere på et lag, som ønsker å hospitere, må dette rulleres på. Antall spillere avklares mellom trenerne. Kamper i egen serie skal prioriteres ved kamp kollisjon.

14 – 16 år

Tilbudet gjelder for aktuelle spillere, som er et steg lenger fremme i utviklingen enn andre på sitt lag.
Kamper i egen serie skal prioriteres ved kamp kollisjon. Med unntak av Bring kvalifisering og Bring serien.

17 år og oppover

Tilbudet gjelder for aktuelle spillere, som er et steg lenger fremme i utviklingen enn andre på sitt lag. I tillegg kan seniortrener velge å ta opp spillere på bakgrunn av behov for spillere i enkelt posisjoner, og ønske om kartlegging av potensielle og spennende spillertyper for fremtiden.

Senior trener skal bestemme hvem som er aktuell for hospitering.

Ved kampkollisjon må trenerne finne best løsning. Ved uenighet skal sportslig utvalg/Sportslig leder involveres.

Sotra Kompis

I aldersbestemte lag så har vi plass til alle. For å ivareta spillere fra 16 år og oppover så melder Sotras SK opp lag i 17-19 års serien etter behov.

Tilrettelagte lag

Dette er et tilbud for spillere som ikke finner seg til rette i det ordinære tilbudet (aldersbestemte lag) eller som har en funksjonsnedsettelse, og ønsker et tilrettelagt håndballtilbud sammen med andre barn.

 • Gull Mini 6-15
 • Gullserien Junior/Senior

Basistrening

Basistrening skal primært foregå utenfor spilleflater. Utøvere vil kunne benytte Turnhallen til treningstid. Denne treningstiden skal kunne synkroniseres med øvrige idretter som de utøveren deltar i. For eldre utøvere så vil en kunne utføre restitusjonstrening i treningsrom i Sotra Arena. Sotra SK har også avtale med Aktiv 365 der klubben disponerer en del treningskort. Det er laget egen avtale for prioritering av disse kortene.

Likeverd mellom idrettene

Håndballgruppen praktiserer at «en time trening er en time trening» uavhengig av idrett. Våre trenere skal tilrettelegge for dette så langt det lar seg gjøre. For yngre lag så skal mengde kamptid ikke kunne påvirkes av om utøveren deltar på flere idretter. På juniorlag så skal dette kunne vektlegges noe, men må absolutt tas hensyn til. Vi ønsker allsidige utøvere!

Cuper for våre lag

Vi ønsker at alle cuper der Sotra SK deltar med lag så er det mange lag som reiser samtidig. Ikke alle reiser på alle Cup’er, men trenere/foreldrekontakter bør så tidlig som mulig bli enig om hvilke Cup’er man skal reise på. De cuper som Sotra SK støtter i form av transport eller annen støtte er følgende:

Alder

August

Desember

April

Mai/Juni

Juni

Juni

Juli

7-9 år

Egen?

BHK Julecupen

Mil Cup

RM Beach

 

Bergen Cup

 

10 år

Egen?

BHK Julecupen

Mil Cup

RM Beach

Stord Cup

Bergen Cup

 

11 år

Egen?

BHK Julecupen

Mil Cup

RM Beach

Stord Cup

Bergen Cup

 

12 år

Årstad IL Åpningscupen

BHK Julecupen

Bjørnar Vårspretten

RM Beach

Stord Cup

Bergen Cup

 

13 år

Årstad IL Åpningscupen

BHK Julecupen

Bjørnar Vårspretten

RM Beach

Fredrikstad Cup

Bergen Cup

 

14 år

Årstad IL Åpningscupen

BHK Julecupen

Bjørnar Vårspretten

RM Beach

Fredrikstad Cup

Bergen Cup

 

15 år

Haslum Cup

 

Bjørnar Vårspretten

RM Beach

Fredrikstad Cup

Bergen Cup

Partille Cup

16 år

Haslum Cup

 

Bjørnar Vårspretten

RM Beach

Tyskland?

Bergen Cup

Partille Cup

17-18 år

Haslum Cup

 

 

RM Beach

 

Bergen Cup

Langreise?

19 år

 

 

 

 

 

Bergen Cup

Langreise?

Alderstrinn informasjon

Fra 6 til 12 år

Se Utviklingstrapp (Vedlegg i Excel)

Fra 12 til 13 år

Se Utviklingstrapp (Vedlegg i Excel)

Håndballaktiviteten skal ha en klar profil med fokus på det sosiale, utvikling og lek med ball

Samtrening:

 • Samle samtlige spillere i aldersgruppen til felles samtrening. Spillerne vil fordeles på “like” lag uavhengig av treningsmengde
 • Spillerne blir fordelt uavhengig av hvor mange ganger de trener i uken
 • Spillere vil kunne oppleve at utøverne blir delt etter kompetanse i enkelte øvelser.
 • Optimalt er å ha trener som ikke har barn i gruppen, dette er ikke alltid mulig
 • Viktig med erfaren trener som har trent eldre barn tidligere og har erfaring med utviklingsopplegg for ungdomshåndball

Bestrebe og gi rom for at alle spillerne kan beherske to eller flere spilleplasser

14 til 16 år

Se Utviklingstrapp (Vedlegg i Excel)

Fra 14 års klassen vil lagene bli delt opp i første, andre og tredjelag osv.

Spillerne vil fordeles også utfra sportslig, sosialt og holdningsmessig betraktninger

SSK ønsker å utvikle enkeltspillere slik at klubben er representert på regionale og nasjonale spillerutviklingstiltak

Klubben legger til rette treningsmengde og kamptilbud utfra spillernes ambisjonsnivå

Fra 16 og oppover

Se Utviklingstrapp (Vedlegg i Excel)

Klubben skal legge til rette både for de som ønsker å trene mye og bli best mulig samt for de som vil ha håndball som en sosial arena. Alle spillere skal ha tilpasset kamp og treningstilbud. Herunder A/B/C serie, Bring turnering og 17-20 års klasse.

Seniorlag

SSK ønsker å ha et tilbud til alle ut ifra antall spillere tilgjengelig til enhver tid.

Veteran håndball

SSK vil legge til rette for treningstid ved behov

Det er ønskelig å delta med så mange lag som mulig i veteran NM

NYHETER