IL Øygard – Portrettintervjuer

Portrettintervju – Rolf Indrebø

Av Vigdis Karlsen

1. Når ble du medlem av I.L.Øygard?
Rolf: I starten i 1945.

2. Hva drev idrettslaget med den gang?
Rolf: Friidrett, Karsten Prestegård kom inn som friidrettsleder. Vi hadde terrengløp for alle idrettslag i omkretsen. Starten gikk med fabrikken i Knar­revik, der fikk vi og låne garderober. Noe senere kom fotballen inn i bildet.

3. Hvor mange medlemmer var dere?
Rolf: Jeg tror det var ca. 50 medlemmer.

4. Kan du huske hvem du hadde med deg i styret og hvilke oppgaver de hadde?
Rolf: Jeg var jo den første formannen i laget, og med meg var Gunnar Indre­bø som kasserer, Einar Monsen som sekretær. Karsten Prestegård må jeg
ikke glemme, han ble nestformann, og han var et arbeidsjern det sto respekt av.

5 a. Hva var de viktigste tingene styret arbeidet med i din formannsperiode?Rolf: Styret arbeidet svært mye med å gjøre idrettslaget kjent i Fjell, få folk interessert i laget. Da vi gikk inn for navnet Øygard, var det med tanke på at laget skulle bli stort med tiden og dekke mer enn Knarrevikområdet. Vi så framover i tiden.
Vi mente at dersom vi fikk flest mulig med oss, hadde vi flere muligheter til å hevde oss i konkurranser utad i kretsen.

5 b. Hvordan skaffet dere inntekter? Hva arrangerte dere av tiltak?
Rolf: Vi hadde basarer og vi arrangerte dansetilstelninger i Fjell ungdoms­hus. Vi hadde og tilstellninger der det ble framført sketsjer o .1. Der var Olav Bergsvik primus motor.

6. Hvilke grupper var det?
Rolf: Det var friidrett og fotball.
7 Er du fremdeles medlem av J.L. Øygard?
Rolf: Nei.
8. Har du noen befatning med I.L.Øygard i dag?
Rolf: Nei.
9. Dersom Øygard lagde Gubbetreff i dag, ville du da komme?
Rolf: Ja, det hadde vært kjekt.

10. Har du noen spesiell formen ing om utviklingen av det arbeidet dere la ned fra starten av?
Rolf: Ingen hadde vel drømt at det skulle få et slikt omfang. Det som vi håpet på, er blitt en realitet bare i mye større omfang. Jeg er helt imponert.

11. Er det en eller flere personer du mener har gjort noe spesielt for Øygard i den tiden du har kjent laget?
Rolf: Her kan jeg nevne en hel bråte, Karsten Prestegård var primus motor, Harry Johannessen var fantastisk med ungdommene, Thomas Ellingsen ofret mye tid på laget, han holder jo på fremdeles. Ragnar Ellingsen var helt enetående, og Sigurd Førsund gjorde en fantastisk jobb.

12. Har du noen gang blitt utropt som æresmedlem av I.L. Øygard? I så fall har du fått et merke med løv.
Rolf: Nei, jeg har ikke et merke med løv.

13. Har du ett eller annet, pokal eller medalje som kan ha verdifor I.L.Øy­gard sin historiske samling?
Rolf: Hadde nesten en i havn en gang for hele fotballaget. Det var en kjempe­pokal satt opp av Fasmer i en turnering mellom Godvik, Kjøkkelvik, Alvøen og Øygard. Kjøkkelvik var favoritter, og da Øygard slo de og Godvik trakk seg, gjorde vi regning med at pokalen var vår, men kampen mellom Øygard og Alvøen resulterte i 0-1 til Alvøen.

Portrettintervju – Einar Monsen

1. Når ble du medlem av 1.L.Øygard?
Einar: Jeg var medlem av I.L.Øygard allerede fra starten i 1945.

2. Hva drev idrettslaget med den gang?
Einar: Det å skulle drive et idrettslag, var for oss noe helt nytt. Vi måtte sette oss inn i det å administrere, lage lover for laget, fastsette medlemsavgift, kontakte særkretser og særforbund osv. Det var mye ukjent arbeid. Når det gjalt de idrettslige aktivitetene, så var det idrettsmerkeprøve, likedan arran­gerte vi terrengløp, stafetter og forskjellige andre ting.
Fotballen kom vi i gang med litt senere.

3. Hvor mange medlemmer var dere?
Einar: Vi var den gang ca. 50 medlemmer.

4. Kan du huske hvem du var sammen med i styret, og hvilke oppgaver de hadde?
Einar: Med i styret var jo Rolf Indrebø som formann, Gunnar Indrebø som kasserer og meg selv som sekretær.
I et møte vi hadde senere ble Karsten Prestegård valgt til nestformann.

5.a I din tid som sekretær, hva var de viktigste tingene styret arbeidet med?
Einar: I den første tiden hadde vi nok med å sette oss inn i alle lover og regler som fulgte med for å kunne administrere et lag.

5. b Hvordan skaffet dere inntekter? Hva arrangerte dere av tiltak?
Einar: Inntekter ble forsøkt skaffet til veie ved å arrangere basarer og utlod­ninger, likeledes lagde vi til dansetilstelninger som vi fikk inntekter av.

6. Hvilke grupper var det?
Einar: Til å begynne med var det friidrett, siden kom fotballen til.

7. Er du fremdeles medlem av l.L.Øygard?
Einar: Jeg er ikke medlem av I.L.Øygard

8. Har du noen befatning med 1.L.Øygard i dag?
Einar: Jeg har ikke annen befatning med laget i dag enn gjennom avisene og enkelte medlemmer av laget.

9. Dersom Øygard lagde «Gubbetreff« i dag, ville du da komme?
Einar: Jeg vil tenke på det.

10. Har du noen spesielformening om utviklingen av det arbeidet dere la ned fra starten av?
Einar: Ja, jeg har absolutt en formening om utviklingen i idrettslaget siden vi startet for 45 år siden. Jeg har hatt en del samtaler med Vigdis Karlsen og fått god greie på hvilket stort arbeid som er gjort i laget de senere år, og hvor mange aktiviteter det drives. Det hele er virkelig imponerende.
Når det gjelder det arkivmateriale som ovennevnte har utført, så er jeg mektig imponert, og jeg føler i dag at vi ser resultater av det vi gjorde da vi sommeren 1945 startet Idrettslaget Øygard.

11. Er der en eller flere personer, du mener har gjort noe spesielt for Øygard i den tiden du har kjent laget?
Einar: De som har gjort noe spesielt for idrettslaget må sies å være de som i sin tid satte i gang og startet laget.

12. Har du noen gang blitt utropt som æresmedlem av 1.L.Øygard? I så fall, har du fått et merke med løv.
Einar: Nei, det har jeg ikke.

3. Har du ett eller annet, pokal -medalje som kan ha verdijor I.L. Øy gardshistoriske samling?
Einar: Nei, det har jeg nok dessverre ikke.

Portrettintervju – Harry Johannessen

1. Når ble du medlem av I.L.Øygard?
Harry: Jeg var med da laget startet i 1945, men jeg kom først med som med­lem i 1950 årene.

2. Hva drev idrettslaget med den gang?
Harry: Vi drev med friidrett og fotball.
Svømmeknappen var det og mange som tok i vannet i Knarrevik.

3. Hvor mange medlemmer var dere?
Harry: Med stort og smått var det vel 100 stk.

4. Grunnen til at jeg intervjuer deg er at jeg vet at du har vært formann i I.L.Øygard. Kan du huske hvem du hadde med deg i styret og hvilke oppga­ver de hadde?
Harry: Jeg var vel formann i 4 år
Det var no Sigurd Førsund, han var nestformann og Thomas Ellingsen som var sekretær. Det var noen kjempekarer, sto på og jobbet hele tiden.

5.a Hva var de viktigste tingene dere arbeidet med i styret i din formann­speriode?
Harry: Det var no helst idrettsbanespørsmålet. Skulle vi komme noen vei vi­dere måtte, vi ha en idrettsbane.
I.L.Øygard kjøpte 16 mål utmark av Severin Straume for kr 10.000,-det om­rådet der Sartor Senter ligger i dag.
Vi søkte kommunen og S.T.U.I. om økomomisk hjelp, men kommunen fant tomten lite tenelig. De ville i forbindelse med innføring av 9-årig ung­domsskole kombinere skole/idrettsanlegg på Bildøy.

5.b Hvordan skaffet dere inntekter? Hva arrangerte dere av tiltak?
Harry: På hvert årsmøte ble det valgt en festkomite. Den stelte i stand danse­tilstellinger med kr 5 i inngangspenger. Olav Bergsvik, eg og broren hadde sketsjar. Videre hadde vi juletrefester der ungene inviterte foreldrene.
De inviterte og presten til å lede festen en gang. Opptil 300 billetter ble solgt.

6. Hvilke grupper hadde dere den gang?
Harry: Det var bare friidrett og fotball i den tiden.

7. Er du fremdeles medlem av l.L.Øygard?
Kunne du tenke deg å være støttemedlem for kr 200,- i året?
Harry: Nei, det er eg ikkje, men eg er no borte på banen nesten hver dag. Ja, støttemedlem er eg interessert i å være.

8. Har du noen befatning med I.L.Øygard i dag?
Harry: Ja, det har eg.
Når eg har vært der borte på banen, har eg ofte tenkt at et slikt flott anlegg må taes bedre vare på. Så ringte Svein Mikkelborg og spurte om eg ville hjel­pe til med merking av banene osv.
No har eg fått orden på tingene der borte. Når eg går der med merkemaskinen­ ser eg det som en form for idrett det eg driver med.
Det har no alltid vært juniorene og guttene som har vært hjertebarna mine, og kontakten med guttene fra -70 årene har jeg den dag i dag. Den har resultert i 9 bryllup som eg har fått være med i.

9. Dersom Øygard lagde gubbetreff i dag, ville du da komme?
Harry: Absolutt, det hadde vært kjekt.
Men jeg mener at nå må ungdommen kunne gjøre noe sosialt for foreldrene, foresatte f.eks. tilstellninger til jul osv.

10. Har du noen spesiell formening om utviklingen av det arbeidet dere la ned fra starten av?
Harry: Det jeg syntes er veldig positivt er det sosiale resultatet av det man drev med. Alle måtte hjelpe til for at alt skulle fungere.

11. Er der en eller flere personer du mener har gjort noe spesielt for l.L. Øy­gard i den tiden du har kjent laget?
Harry: Drivjernet var Sigurd Førsund. Ragnar og Thomas Ellingsen er vel de som har jobbet mest med laget. Ragnar var den første som begynte med små­gutter. Thomas ble jo kretsdommer.

12. Har du noen gang blitt utropt som æresmedlem av I.L.Øygard? I så fall har du fått et merke med løv?
Harry: Ja, det har jeg. I 1989 fikk jeg «Øygardstrollet«, og fra før har jeg merket med løv.

Portrettintervju – Thomas Ellingsen

1. Når ble du medlem av I.L.Øygard?
Thomas: Jeg kom med i september 1947.

2. Hva drev idrettslaget med dengang?
Thomas: Friidrett, fotball. Vi tok idrettsmerkeprøven. Vi hadde og ter­rengløp.

3. Hvor mange medlemmer var dere?
Thomas: Det kan jeg ikke huske.

4. Kan du huske hvem du var sammen med i styret, og hvilke oppgaver de hadde?
Thomas: Jeg var sekretær i Harry Johannessens formannsperiode, og i 1963 da Olav Bergsvik var formann. Jeg var nestformann i 1972, da Svein Lie var formann. I 1973 var jeg utsending til landstinget for Norges Fotballforbund.

5 a. I din tid som sekretær, hva var de viktigste tingene styret arbeidet med? Thomas: Det var god aktivitet i laget, vi var en god kameratflokk. Noen spe­siell sak kan jeg ikke huske, vi balte med så mye.

5 b. Hvordan skaffet dere inntekter? Hva arrangerte dere av tiltak? Thomas: Vi hadde basarer og utlodninger.
Dans arrangerte vi i Fjell ungdomshus, de var veldig populære.
Skuespill hadde vi og, bl.a. et om Fjell heradssstyre, det gikk for fulle hus.

6. Hvilke grupper var det?
Thomas: Friidrett var den første gruppen, som nr. 2 kom fotballen.
lli. Er du fremdeles medlem av I.L.Øygard?
Thomas: Ja, jeg er støttemedlem.

8. Har du noen befatning med I.L.Øygard i dag?
Thomas: Jeg er dommer for miniputtene. Jeg har 36 år bak meg som dommer og trener for alderbestemte klasser. Jeg håper nå etter en tids opphold pga. sykdom, å få komme tilbake som trener igjen.

9. Dersom Øygard lagde «Gubbetreff« i dag, ville du da komme?
Thomas: Ja, selvsagt ville jeg det.

10. Har du noen spesiell formen ing om utviklingen av det arbeidet dere la ned fra starten av?
Thomas: Vi hadde et slit med økonomien, den tiden jeg var med, noe jeg tror laget delvis har i dag og. Men i forhold til tidligere virker det som man i dag har det offentlige med seg på en annen måte enn vi hadde, og det hjelper nok når en har et lag med slike dimensjoner.

11. Er det en eller flere personer, du mener har gjort noe spesielt for Øygard i den tiden du har kjent laget?
Thomas: Jeg mener at de som startet laget skal ha størst honnør, deres arbeid har gitt gode frukter. Jeg vil nevne, Rolf Indrebø, Einar Monsen, Alf Ras­mussen, Gunnar Indrebø.

12. Hardu noen gang blitt utropt til æresmedlem av I.L.Øygard? I så fall har du fått et merke med løv?
Thomas: Ja, Sigurd Førsund utropte meg til æresmedlem, og jeg har merket med løv.

Portrettintervju – Sigurd Førsund

1. Når ble du medlem av I.L.Øygard?
Sigurd: Høsten 1957 var jeg med på årsmøtet til LL.Øygard på matrommet til Norw.Talk. i Knarrevik. Der ble jeg medlem og valgt inn som nestfor­mann, med Harry Johannessen som formann.

2. Hva drev idrettslaget med den gang?
Sigurd: Fotball var hovedaktiviteten, der brødrene Ellingsen var drivkraf­ten, både i organisering og faglig opplæring.
Friidrettsgruppen arrangerte opplegg for idrettsmerket og svømme­knappen

3. Hvor mange medlemmer var dere?
Sigurd: Medlemstallet på den tiden husker jeg ikke eksakt, men det kunne vel være ca. 25-30 stk. De fleste var fra Lille-Sotra og utover.

4. Kan du huske hvem du var sammen med i styret og hvilke oppgaver de hadde?
Sigurd: Jeg var formann i 8 år i LL.Øygard, med meg i det første styret var
ifølge papirene: nestformann: Einar Nordland; sekretær: Asbjørn Larsen; kasserer: Odd Ekerhovd.

5a. Hva var de viktigste tingene styret arbeidet med i din formannsperiode?Sigurd: Et stående samtaleemne, som alltid kom frem, var at hadde vi bare hatt en bane, om ikke mer enn til å trene på. Dette med at Nygårdsmyra på Laksevåg var vår hjemmebane var både dyrt og lite tjenlig for laget i lengden. Myra i Skinndalen bak skolen i Knarrevik, var ikke noe å vise frem for gje­stende lag. Spørsmålet om bane var nok den viktigste saken for oss.

5b. Hvordan skaffet dere intekter? Hva arrangerte dere av tiltak?
Sigurd: På turene vi foretok hadde vi alltid utlodning, gjerne både en og to ganger, til dekke av f.eks. leie av båt. Det hendte og at vi hadde 5 juletrefester på samme juletre. Ellers hadde vi tilstelninger som basarer og dansetilstel­ninger.

6. Hvilke grupper var det?
Sigurd: Fotballgruppen var den dominerende, men friidrettsgruppen var jo med i aller høyeste grad.

7. Er du fremdeles medlem av I.L.Øygard?
Sigurd: I dag er jeg ikke medlem av I.L.Øygard. Slik jeg bor, har det ikke vært aktuelt.

8. Har du noen befatning med I.L.Øygard i dag?
Sigurd: Ikke annet enn gjennom lokalavisen Vest Nytt, og jeg fikk selvsagt med meg da jentene vant Norway-Cup
9. Dersom Øygard lagde «Gubbetreff« ville du da komme?
Sigurd: Det kunne nok tenkes at jeg kom på noe slikt, ja.

10. Har du noen spesiell formen ing om utviklingen av arbeidet dere la ned fra starten av?
Sigurd: Vi hadde så mange felles ideer som vi fikk satt ut i livet, og som i dag bærer gode frukter.

11. Er det en eller flere personer du mener har gjort noe spesielt for Øygard i den tiden du har kjent laget?
Sigurd: Det må være Harry Johannessen og brødrene Ellingsen. Det arbeidet de la ned for junior gutter og småguttegruppene var fantastisk, de klaget al­dri. Vant de en kamp, var det flott, var det tap var svaret at ballen er rund gut­ter, vi tar den neste gang. Jeg har all respekt for det de ovenfornevnte gjorde, det var alt på fritiden, og de offret mye av familielivet for å gjøre de oppgave­ne de var satt til på en framifrå måte.

12. Har du noen gang blitt utropt som æresmedlem av I.L.Øygard? I så fall har du fått et merke med løv?
Sigurd: Nei, det har jeg aldri blitt

13. Har du ett eller annet, pokal – medalje som kan ha verdifor I.L. Øy gards historiske samling?
Sigurd: Som praktisk idrettsutøver var jeg ikke så mye med at jeg oppnådde noen medalje eller pokal, så der må jeg nok skuffe deg.