Kontroll- og Valgkomitè

< Tilbake

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap. Den skal også granske hovedstyrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal hovedstyret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om hovedstyrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater.

Kontrollkomiteen plikter:

 • kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen,
 • forlange at hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser,
 • granske årsregnskapet iht. vedtektene, samt anbefale eller avgi anmerkninger vedrørende ansvarsfrihet for hovedstyret,
 • senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin revisjonsberetning /
  komitérapport til hovedstyret, samt under årsmøte fremføre
  revisjonsberetningen/komitérapport.

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den skal sikre god drift av klubben gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styrene og andre oppgaver i klubben etter nøye vurderinger av medlemsmassen. Komiteen skal jobbe aktivt gjennom hele året, og motivere til å ta ansvar.

Valgkomiteen skal innstille kandidater til hovedstyret og til alle idrettsstyrene.

Valgkomiteen plikter:

 • å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
 • å vurdere styrene og komiteenes virksomhet,
 • se til at medlemmenes syn på styrenes arbeid blir tatt opp til behandling,
 • å diskutere med styrene om eventuelle endringer i styrenes sammensetning,
 • å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
 • å gjennomgå for styrene og medlemmene hvilke forandringer / innstillinger som kommer til å bli foreslått,
 • ved behov å foreslå for styrene at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte oppdrag,
 • senest ved fristen for å levere inn saker til årsmøtet skal valgkomiteen presentere sin innstilling skriftlig til hovedstyret slik at hovedstyret kan inkludere innstillingen i saksdokumentene som sendes ut før årsmøtet,
 • under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
 • etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide