Krevende 2022 budsjett

Hovedutvalgene i de tre store idrettsgruppene, administrasjonen og styrets økonomigruppe, har jobbet mye og lenge med budsjettene for 2022. Torsdag i forrige uke var det egne gjennomganger i økonomigruppen med de enkelte gruppelederne. Situasjonen er krevende, sier leder for økonomigruppen og nestleder i styret, Svein Olav Sørensen.

– 2022 skulle normalt vært et år med høy inntektsbringende aktivitet som skulle gitt oss mulighet til både å drive idrettsaktivitetene slik vi ønsker og i tillegg sette nødvendige penger til side til året etter. Men situasjonen er ikke normal, dessverre. Båtmessen, som bidrar med 2,4 mill. netto, er allerede avlyst og det er usikkerhet knyttet til omfang og varighet av de statlige støtteordningene. Vi forutsetter at de tapte inntektene våre dekkes på samme nivå som i siste pakke – i så fall får vi dekket ca. halve bidraget messen ville gitt.

– I tillegg krever det store anlegget vårt mye strøm. Sotra Arena er det kommunen som eier og drifter, men alt det andre dekker vi selv, også turløypene. Høye kraftpriser gjør at vi går ut av 2021 med mindre penger i banken enn vi burde ha, i tillegg til at kostnadene i 2022 kommer til å bli høye. Vi gleder oss over at det er varslet strømstøtte også til idretten, men den vil bli på nivå med ordningen som gjelder for husholdningene. Altså kan vi bare regne med et begrenset bidrag, sier Svein Olav. – Videre har vi satt i gang prosessen med å etterkomme vedtaket på forrige årsmøte om å få på plass en fast ansatt leder for seksjon sport, som er sterkt etterspurt av idretten, særlig av håndballen. Denne stillingen skal også finansieres i løpet av 2022, avslutter han.

– Situasjonen krever at vi er svært nøkterne og kostnadsbevisste samtidig som vi er helt nødt til å øke inntektene på andre områder. Dette forsterkes av at kontingentinnbetalingene våre går nedover. Noe skyldes lavere medlemstall, men noe skyldes nok også at enkelte er tilbakeholdne med å betale. Vi regner med at begge deler har å gjøre med begrensninger i tilbudet knyttet til koronarestriksjoner og kommunens bruk av Sotra Arena til vaksinering. Jeg vil berømme idrettene for å ha møtt alle utfordringene på en konstruktiv og ansvarsfull måte over lang tid, også nå i arbeidet med budsjettene. Samtidig appellerer styret til alle medlemmer om å betale utestående kontingenter så sant de kan, sier styreleder Cecilie Dahl. – Vi har også et vedtak fra forrige årsmøte som åpner for en liten justering av medlemsavgiften. Timingen for dette er langt fra ideell, så vi håper i det lengste å unngå dette, legger hun til.

– Alle gruppene har økt sine målsettinger for egne sponsorinntekter sammenlignet med 2021 for å få budsjettet sitt for 2022 til å gå i null. Vi tror at dette er oppnåelig, men det går ikke uten ekstra innsats og ekstra mannskap. Dette krever at flere trår til slik at gruppelederne får folk med seg som kan jobbe med å øke inntektene så tidlig som mulig. Og det vil kreve at styret ved økonomigruppen er tett på hele tiden, slik at vi evt. kan justere kostnadsnivået i tide, avslutter Jan Eide, varamedlem i styret og deltaker i økonomigruppen.

Styret behandler budsjettet for 2022 i møte torsdag 27. januar, før årsmøtet vedtar budsjettet i mars.