Nytt fra styret

Nytt fra styret

Styret i Sotra Sportsklubb  møtes månedlig for å diskutere status for klubbens ulike aktiviter, utvikling og økonomi. Sammen med daglig leder, som forbereder mange av sakene styret behandler, pleier vi å være samlet tre timer for hvert møte. Referater fra møtene publiseres løpende, men her følger informasjon om et par viktige tema styret har brukt mye tid på de siste månedene – pluss et par nyheter:

Styret jobber med endringer i organiseringen

Sotra Sportsklubb favner over en rekke ulike aktiviteter i tillegg til idretten. Fremvekst av messeaktiviteten, som er helt avgjørende for finansiering både av anleggsdrift og idrettsaktivitet, er det som særlig setter organiseringen på sakskartet. Det siste halvåret har styret sammen med administrasjonen sett på alternativer til dagens organisering av klubbens virksomhet. Vi ser at det i flere sammenhenger, både når det gjelder kapasitet og fokus samt kommunikasjon med både medlemmer og våre omgivelser – som sponsorer, kommunen og offentlige myndigehter – kan være en fordel med et tydeligere skille mellom idretten og messeaktiviteten. Etter en omfattende prosess landet styret i møte 24. august på en foretrukket løsning. Denne skal legges fram for kontrollutvalget og vil også kreve framleggelse og vedtak i et ekstraordinært årsmøte, som styret vil kalle inn til.

Sviktende sponsorinntekter og innkjøpsstopp i fotballen

I budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet i mars, lå det inne økte anslag for sponsorinntekter, særlig for fotballen. Dette hang blant annet sammen med at styret hadde besluttet ansettelse av sponsoransvarlig, i redusert stilling. Dessverre mistet vi denne ressursen etter kort tid og arbeidet med å øke sponsorinntektene har ikke lykkes som planlagt. For å avbøte virkningene av bortfall av inntekt, har styret dessverre måttet sette bremsene på og det er derfor innført innkjøpsstopp og andre restriksjoner på pengebruken i fotballen. Fotballgruppen jobber hardt med andre aktiviteter for å skaffe nødvendige inntekter. Styret vil måtte jobbe med dette temaet utover høsten.

Medlemsarrangement i høst

Et utvalg under ledelse av nestleder Cecilie Dahl, har jobbet med å sette sammen et program for et medlemsarrangement i Sotra Arena i høst. Et slikt arrangement er det lenge siden vi har hatt (korona får ta mye av skylden for det) og styret gleder seg til å kunne invitere til dette. Slike arrangement er viktige for klubbidentiteten og det er også noe vi skal gjennomføre som del av at vi er en Kvalitetsklubb. Det styret har sett av programmet hittil ser veldig lovende ut! Arrangementet blir i slutten av oktober, mest sannsynlig torsdag den 26.

 

mvh

Svein Olav Sørensen
styreleder SSK