Lagpenger og lagskonto

< Tilbake

Alle lag i Sotra Sportsklubb kan tjene egne penger ved for eksempel å jobbe dugnad eller selge varer på provisjon (se eget avsnitt for dugnad)

Alle inntekter  skal deles med Hovedutvalget for gjeldende idrett .
Dette gjøres for å sikre en god balanse mellom alle lag og grupper i tillegg til at alle inntekter baseres på klubbtilhørighet og klubbens «merkevare». 

Per i dag bestemmer hovedutvalgene selv fordelingsnøkkelen. Ta kontakt med leder for hovedutvalg i den idrett du tilhører for nærmere info. 

LAG / GRUPPEHOVEDUTVALGKLUBBEN
SPONSORINNTEKT
PRODUKT- og LODDSALG
DUGNADSARBEID

Lagets-/gruppens andel av pengene som tjenes kan benyttes fritt, og laget trenger ikke å søke om tillatelse for bruk.

Penger tjent inn til laget skal forvaltes og brukes på aktiviteter knyttet til laget. En spiller/utøver kan derfor ikke ta med seg ubrukte midler opptjent gjennom dugnader ut av lagskassen.

Klubben har noen enkle «kjøreregler» for lag-konto og inntekter til laget/gruppen;

  • Avklar og informer leder for din idrett FØR arbeidet settes i gang.
  • Avklar betalingsform (faktura/VIPPS/direkte innbetaling etc) med vår økonomileder FØR arbeidet settes i gang.
    • Faktura for utført dugnad skal sendes fra Sotra Sportsklubb. Laget/gruppen melder inn til økonomileder hvem som skal faktureres, beløp og evnt. referanse.
    • Ved kontant betaling av jobben/salget/eller lignende skal lagleder sette pengene inn på Sotra SK sin driftskonto 3628.07.16450. Innskuddet merkes med lagets navn og type inntekt (dugnad/salg/eller lignende).
    • Det er ikke lov med private lagkontoer. Iflg. NIF sitt lovverk er det ikke lov for lag og utøvere å ha egen lagkonto i bank. Alle midler skal stå på klubbens konto – merket i våre regnskaper med lagets penger 

Lagleder/trener kan få oppgitt saldo for laget/gruppen ved å sende mail til post@sotrask.no

Når laget ønsker å bruke hele eller deler av sitt beløp gjøres dette fortrinnsvis ved at det sendes faktura til Sotra Sportsklubb (tydelig merket med lagets summer og navn), eller ved at lagleder forskutterer beløpet, og i etterkant leverer inn kvitteringer for refusjon.

Her finner du refusjonsskjema: https://www.sotrask.no/wp-content/uploads/2020/12/Refusjon-utgifter.xls

Dersom lagleder ikke ønsker å forskutterer beløpet, kan lagleder be om forskudd. Forskuddet overføres til lagleders konto. I etterkant avstemmes forskuddet mot kvitteringer ved at restbeløp utbetales/innbetales.

Den som får utbetalt forskuddet står personlig ansvarlig for at oppgjør/kvitteringer blir levert til klubben.