Lønn og godtgjørelse

< Tilbake

Sotra Sportsklubb har lønnsutbetaling den 15. i hver måned bortsett fra desember hvor lønn utbetales den 10.

Timelister

Timelister fram til den siste dato i måneden skal være levert for attestering senest den 6. i påfølgende måned (de. 4.12 for novemberlisten). Listene skal kun inneholde timer fra samme måned.

Utøvere og trenere med godtgjørelse 1 eller 2 ganger i året får utbetaling 15. juni og/eller 15.desember.

ATTESTANT; Alle timelister blir lagt i de respektive hyllene for attestering innen den 6. i hver måned. Disse må være attestert senest den 10. i hver måned.

GAVE

Idrettslag har lov å belønne frivillig innsats eller jobb utført for klubben med inntil kr. 10.000,- skattefritt pr. år.
En slik utbetaling kan ikke kombineres med noen annen form for lønn, og dersom utbetalingen samlet overstiger 10.000,- i samme kalenderår så vil hele beløpet bli omgjort til skattbar inntekt.

KJØREGODTGJØRELSE

Trenere og spillere kan få dekket kjøring etter statens satser for kjøring til/fra trening og kamper med inntil 45.000,- pr. år. En slik godtgjørelse kan ikke kombineres med noen annen form for lønn.
En trener eller spiller som får dekket kjøring til/fra trening kan også motta inntil kr. 10.000,- i gave pr. år.

Når en trener, spiller eller annen ansatt mottar lønn så bortfaller muligheten til å få dekket kjøring til/fra trening og kamp samt skattefri gave på inntil kr. 10.000,- pr. år.

  • Kjørelister med kjøring for mer enn kr. 2.000,- pr. måned skal være levert eller sendt til lonn@sotrask.no senest den 10. i påfølgende måned. Lister som kommer etter denne fristen blir avvist, og rett til godtgjørelse bortfaller – ref. din kontrakt.
  • Kjørelister med kjøring for mindre enn kr. 2.000,- pr. måned kan leveres kvartalsvis – senest den 10. i påfølgende måned etter kvartalslutt (10.januar, 10.april, 10.juli, 10. oktober)
  • Kjørelister som inneholder kjøring for mer enn ett kvartal tilbake i tid blir avvist, og rett til godtgjørelse bortfaller – ref. din kontrakt.

ATTESTANT; Samme frister som for timelister. OBS! Vær nøye å sjekke at kilometerlistene er reelle og er innenfor kontraktsum.