Fakturering fra personlig selskap

< Tilbake

Trenere og spillere som har registrert personlig selskap kan fakturere klubben for den ytelsen som blir gjort, og med det beløpet som avtales i kontrakt.

Sotra Sportsklubb plikter å sjekke foretakets eksistens og også gjøre trener/spiller oppmerksom på at foretaket må være til flere formål enn kun Sotra Sportsklubb. I praksis vil dette si at foretaket må ha flere kunder enn Sotra Sportsklubb og ha et reelt grunnlag for næringsvirksomhet. 

 • Faktura skal være påført selskapets org. nummer, og skal være utskrevet i et lovlig format (ikke word, excel o.l.)
 • Faktura sendes elektronisk ogall underdokumentasjon (timelister o.l.) skal være en del av faktura (èn fil)
 • Faktura skal ha minimum 14 dager forfall fra mottatt faktura.
 • Faktura skal sendes til bilag@sotrask.no eller EHF.
 • Faktura skal sendes etterskuddsvis – dvs. at arbeidsperioden som blir fakturert skal være utført før faktura sendes.
 • Dersom den som fakturerer må ha beløpet på konto innen en fast dato så bør det settes en forfallsdato 4 dager før for å være sikker.

ATTESTANT; Når faktura mottas så kan det gå inntil 6 dager før den sendes til attestering. Faktura må derfor attester innen max 3 dager for at vi skal rekke en forfallsdato på 14 dager.

Når skal en selvstendig konsulent betraktes som ansatt?

Innleide konsulenter sparer arbeidsgiver for utgifter og forpliktelser som arbeidsgiver er pålagt i forhold til arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse, arbeidstid, oppsigelse osv.

Konsulenter kan kun behandles som konsulenten dersom

 • konsulenten er selvstendig næringsdrivende eller har egen virksomhet og
 • og oppgaven konsulenten utfører for virksomhet skjer i konsulentens næring.

Konsulenter som er ansatt i større konsulentselskap som har påtatt seg et prosjektoppdrag for en virksomhet vil typisk oppfylle betingelsene for å kunne behandles som næringsdrivende/samarbeidspartnere. Tvilstilfeller oppstår typisk når konsulenten ikke har ansatte, oppgavene utføres i oppdragsgivers (virksomhetens) lokaler, arbeidet krever ikke verktøy og oppgavene som utføres kan også i noen tilfeller utføres av (midlertidig) ansatte med spesifikk kunnskap.

 

Konsulenter som skal behandles som arbeidstakere

Har virksomheten konsulenter som egentlig er å betrakte som ansatte vil det kunne medføre (straffeskatt) arbeidsgiveravgift og trygd for virksomheten i ettertid dersom konsulenten ikke behandles som ansatt. I tillegg vil konsulenten ha rett til å kreve ansettelse med goder som pensjonsordning, overtid, feriepenger mv. Vær oppmerksom på at frilansere ikke faller i kategorien selvstendig næringsdrivende.

Punktene som er listet opp på Skatteetaten nettsider for å hjelpe virksomheter med å avgjøre om konsulenten utfører arbeidet hos virksomheten som   næringsdrivende eller som ansatt er i slike situasjoner ikke til hjelp; konsulenten har nettopp ikke egne driftsmidler av betydning, heller ikke egne lokaler og ansatte og konsulenten kan typisk ikke la andre gjøre arbeidet i stedet for seg.

Momenter som trekker i retning av at konsulenten skal betraktes som selvstendig næringsdrivende vil da være at:

 • konsulenten har flere oppdragsgivere
 • konsulenten selv dekker utgifter som følger med arbeidet, og som han i tilfelle kan velge å fakturere ekstra for.
 • konsulenten har det økonomiske ansvar og risiko for arbeidsresultatet; virksomheten kan fremme krav dersom resultatet ikke oppnås.
 • konsulenten bestemmer selv hvordan arbeidet skal utføres.
 • konsulenten har en spesiell ekspertise som er nødvendig for utføring av oppgaven
 • oppdraget omfatter et bestemt arbeid og et bestemt resultat’
 • konsulenten utfører ikke oppgaver som egentlig tilhører driften av virksomheten
 • oppdraget er ikke avgrenset i tid
 • konsulenten har ikke krav på flere oppdrag fra virksomheten.

En situasjon som ikke er uvanlig er at virksomheter inngår avtaler med tidligere ansatte som konsulenter. Hvis arbeidet som utføres tilsvarer noe av det som ble utført tidligere som ansatt, vil dette vanskelig karakteriseres som noe annet enn ansettelse. Dette gjelder eksempelvis også når oppgavene er prosjektrelaterte, hvis virksomhetens drift nettopp er prosjektbasert.

Oppdragsgiver kan minimere risiko for skatt ved å inngå detaljert kontrakt

Ansatte i store virksomheter som håndterer utbetalinger til konsulenter har ofte kun fakturaen fra den næringsdrivende og i beste fall avtalen som grunnlag ved utbetaling. Informasjon om konsulenten har andre oppdragsgivere osv. er ofte ikke tilgjengelig. En metode som kan minimere risikoen for at konsulenten ikke oppfyller betingelsene er å stille krav til kontraktens detaljer som tar hensyn til punktene nevnt over. Dersom kontrakt ikke er inngått eller kan et alternativ være å nekte utbetaling uten skattetrekk. Og dette bør gjelde selv om konsulenten har sendt faktura med mva nummer. Hvis kontrakten mellom oppdragsgiver (virksomheten) og konsulenten/konsulentens selskap ikke gjenspeiler det reelle forhold i den spesifikke oppdragssituasjon, vil den ikke bli avgjørende når myndighetene foretar en vurdering. Det er kun selvstendig næringsdrivende som utfører oppdraget i næring som kan kreve betaling uten skattetrekk. Virksomheten skal trekke skatt av utbetalinger til oppdragstakere, frilansere osv.

 

Konsekvenser av manglende skattetrekk og innbetaling av arbeidsgiveravgift

Konsekvensene av ikke å trekke skatt er at virksomheten kan bli pålagt å betale skatt på et tidspunkt hvor det ikke er mulig å trekke dette fra utbetalingen til konsulenten. Det er straffbart ikke å gjennomføre pliktig skattetrekk og betale arbeidsgiveravgift. I tillegg til å bli ilagt skatt, kan virksomheten blant annet bli ilagt tilleggsskatt.