Kvalitetsklubb – NFF

< Tilbake

Sotra Sportsklubb er sertifisert til Nivå1 i NFF sitt kvalitetsklubb. Dette er en form for ISO sertifisering der klubben jevnlig må rapportere oppnåelse innen de kriteriene som stilles for nivået.

Nivå 1 har følgende hovedkrav;

 • Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.
 • Klubben skal ha en sportsplan i henhold til NFFs mal for KvalitetsklubbKlubben skal ha en sportslig ledelse
 • Klubben skal ha en eller flere trenerveiledere som er ansvarlig for oppfølging av trenerne
 • Klubben har en helhetlig plan for å rekruttere, videreutvikle og følge opp dommere i klubben
 • Klubben har rutiner som sikrer riktig lagspåmelding og god kampavvikling
 • Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for Kvalitetsklubb
 • Klubben skal ha et organisasjonskart som beskriver klubbens organisering
 • Klubben skal ha en plan for økonomistyring
 • Klubben skal ha et synlig årshjul
 • Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest
 • Flertallet i klubbens styre skal ha minimum NFFs fotballederkurs 1
 • Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på idrettens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.
 • Klubben skal årlig jobbe med et tema innenfor trygge rammer. 

På NFF sine sider finner du en mer detaljert beskrivelse av alle punktene.

 

Årlige medlemsmøter

«Kvalitetsklubb» setter krav om årlige medlemsmøter der temaet skal være verdibasert.

Sotra Sportsklubbs visjon er ”En klubb for Alle med Idrett i et godt Miljø”. Klubben skal være en ”breddeklubb” hvor hovedfokus er å kunne gi et bredt aktivitetstilbud til alle aldersklasser i flere idretter og aktiviteter. For å ivareta alle typer barn og ungdom er det avgjørende at idretten og
aktiviteten skjer i et godt miljø. Sotra Sportsklubb skal derfor i alle situasjoner jobbe for høyest mulig trivselsfaktor.

For å oppnå et best mulig miljø med høy trivselsfaktor er det viktig at alle medlemmene i klubben gjøres godt kjent med de grunnleggende verdiene og retningslinjene som vi ønsker at klubben skal baseres på, slik at alle kan bidra til å skape dette gode miljøet. Klubben skal derfor avholde felles eller gruppevise årlige møter på alle nivåer i klubben for å sikre dette, og målgruppene er trenere/ledere, spillere og foreldre. På denne måten vil man sikre at medlemmene er godt kjent med og støtter opp om klubbens virksomhet.

Det årlige møtet skal omhandle:

 • Klubbens verdigrunnlag
 • NIFs retningslinjer for barne- og ungdomsidrett
 • Fair play
 • Trygge rammer (Holdninger/tiltak ift. sikkerhet, kosthold, mobbing, rus osv.)