Reisegodtgjørelse

< Tilbake

Refusjon av reisekostnader betinger at reisen og kostnadene er godkjent av klubben før reisen bestilles.

Det er kun idrettsgruppens økonomiansvarlige eller leder som har anledning til å forhåndsgodkjenne reiser for lag og utøvere. Alle forventede kostnader i forbindelse med reisen skal oppgis, og det skal være en totalramme for hele reisen før bestilling foretas.

For alle reiser som er forhåndsgodkjent vil klubben utbetale godkjente kostnader så snart reiseskjema er fylt ut og levert sammen med dokumentasjon på kostnadene (flybillett, hotell o.l.).

Ved alle reiser som innbefatter fly, tog, måltider eller hotell så dekker klubben kun reise for utøvere og trenere. 
Dersom det er et ønske med flere voksne på reisen så skal dette alltid dekkes som et «spleiselag» i gruppen/laget.

Vi definerer reisekostnader innen;

  1. Reiser til/fra kamp og konkurranse
  2. Reiser til/fra cuper og stevner
  3. Reiser til/fra kamp og konkurranser for A-lag spillere og enkeltutøvere
  4. Bompenger og fergekostnader dekkes etter autopass-takster.

 

 

1. Reiser til/fra kamp og konkurranse

I aldersbestemt nivå er reisene til/fra kamp og konkurranser normalt sett innenfor Hordaland, og for de aller fleste lagene også innen èn times reise, og dekkes derfor av den enkelte forelder som kjører egen bil.
I  tilfeller med lengre reiser og hvor det kreves ferge eller bompenger over kr. 200,- dekker klubben utleggene til kjøring, bompenger og ferge med følgende forutsetning;

  • Forhåndsgodkjenning
  • Minimum 3 spillere pr. bil
  • Utfylt reiseskjema med navn på spillere og vedlagt originale kvitteringer.

Ferdig utfylt skjema med kvitteringer leveres til klubbkontoret i Sotra Arena.
Reiseskjema; Se nederst på denne siden.

OBS; Se regler for kjøregodtgjørelse HER!

 

2. Reise til/fra cuper, stevner og treningsleirer

Det er normalt laget/utøveren selv som dekker kostnad med transport til/fra cuper, stevner og treningsleirer.
Unntakene er cuper og stevner hvor det er klubben som er reisearrangør som f.eks. StordCup og NorwayCup.

Dersom det er ønskelig at klubben står som mottaker av faktura for kostnader ved reisen så må dette avtales i forkant med klubbens økonomiansvarlige. 
I slike tilfeller opprettes det et «Arrangement» i klubbens medlemsapp (Rubic) der utøver kan betale inn sin egenandel. Egenandelen skal være innbetalt før første faktura forfaller.

Se også «Reiser i regi av klubben»

3. Reiser til/fra kamper og konkurranser for A-lag og enkeltutøvere

Klubben v/Hovedutvalgene (idrettene) dekker normalt fellesreiser til kamp for klubbens A-lag håndball og fotball, og elite-stevner for turn, boksing og friidrett. Kostnadene ved slike reiser skal være en del av Hovedutvalgets årsbudsjett.
Det er kun den/de som Hovedutvalget har utpekt som har myndighet til å bestille reiser som skal dekkes av klubben.

Når en reise til kamp eller konkurranse gjennomføres i regi av klubben/laget med felles transport blir ikke enkeltreiser dekket. Spillere eller trenere som av private hensyn må reise på egenhånd må dekke merkostnaden selv.
Dvs. at dersom reisen går med felles buss så må enkeltreiser dekkes i sin helhet, men om reisen går med fly eller tog så kan enkeltreiser kompenseres med samme kostnad som gruppereisen.

Det er Hovedutvalget som har ansvar for at reiser som skal dekkes av klubben er en del av årsbudsjettet, og at kostnadene ikke overstiger dette.

Skjema for refusjon av reisekostnader skal være levert til klubben senest 10 dager etter at reisen er fullført.
Det er klubbens reiseskjema som skal benyttes.