Reiser i regi av klubben

< Tilbake

Instruksen gjelder for alle reiser i regi av Sotra Sportsklubb *

 • Alle reiser som dekkes av instruksen skal være alkoholfrie for aktive og ledere fra avreise til hjemkomst.
 • Det skal utpekes en ansvarlig Reiseleder og en stedfortreder. Reiseleder har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
 • Reiseleder er ansvarlig for at bestemmelsene i denne instruksen følges.

*; Med «Regi av Sotra Sportsklubb» menes i de tilfeller der Sotra Sportsklubb dekker reisekostnadene helt eller delvis, eller der det benyttes felles transportmiddel (buss, tog, ferge, fly o.l.)
Reiser som ikke omfattes av bestemmelsene er typisk kortere turer der foreldre benytter private biler uten tilskudd fra klubben.

Transport

 • Det skal kun benyttes transportmidler som er godkjent for personbefraktning. Dette inkluderer private biler.
 • Reisen skal planlegges slik at det sikres tilstrekkelig tid til at transporten kan foregå på forsvarlig måte.
 • Ved bruk av privat transportmiddel, skal sjåfør gjøres kjent med at han/hun har ansvar for transportmiddelets tekniske tilstand, og at påkrevde løyver og sertifikater osv. skal være gyldige. Dette gjøres ved å overlevere denne instruks til sjåføren.

Reiseplan

Reiseplan skal leveres til administrasjonen før reisen starter. Reiseplanen skal som et minimum inneholde informasjon om;

 • Formål med reisen
 • Tidsrom for reisen
 • Reiserute
 • Transportmåte
 • Kontaktinfo til ledere
 • Deltakerliste med kontaktinfo til foresatte

REISER med overnatting og spillere under 18 år

Hvert lag som er på reise skal ha med seg minimum to ledere inkludert trener/lagleder. Minst en av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Om flere lag reiser sammen skal hvert lag ha en hovedleder. Det skal i slike tilfeller utpekes en Reiseleder for hele reisefølget blant lagenes hovedledere.

Det skal kun benyttes overnattingssteder som kan dokumentere godkjente evakueringsplaner og vaktordninger. Dette gjelder spesielt i de tilfeller overnatting skal skje i for eksempel idrettshall, skolebygning eller lignende.

Ved ankomst overnattingssted, skal Reiseleder sikre at alle reisende får informasjon om rømningsveier og mønstringssted.