Roller og mandater

< Tilbake
Alle nye stillinger i klubben skal forhåndsgodkjennes av Hovedstyret.

Hovedstyret er eneste juridisk bindende instans for klubben. Alle kontrakter skal derfor være signert av styreleder før de kan regnes som godkjent.

Økning av stillingsprosent i en eksisterende stilling skal godkjennes av hovedstyret siden dette medfører en langvarig binding mot klubbens økonomi. Mindre endringer kan styret informeres om.

Hovedstyret gir ved godkjennelse mandat til gruppen/avdelingen til å ansette.

Gruppene/avdelingene kan selv ansette innen eksisterende stillinger og eksisterende økonomiske rammer.

Alle kontrakter skal utstedes av administrasjonen og skal være laget på Sotra SK sine gjeldende ansettelseskontrakter.

Ved ansettelser av spillere til klubbens A-lag skal en detaljert kostnadsramme godkjennes av hovedstyret før arbeidet med oppdatering av laget starter. Når denne er godkjent kan gruppen selv godkjenne ansettelsene innenfor de gitte rammene under følgende betingelser;

 • Alle kontrakter skal være laget på Sotra SK sin ansettelseskontrakt eller gjeldende forbunds krav til kontrakt.
 • Alle kontraktsforhandlinger skal gjøres utenfor lagets egen trenergruppe, f.eks. v/sportslig leder. Trener/hjelpetrener/lagleder skal kun ha en rådgivende rolle.
 • Alle ansettelseskontrakter skal kvalitetssikres og godkjennes av daglig leder før kontraktene signeres.

ROLLER OG BESKRIVELSER

Hovedstyret

Målsetting 
Sotra Sportsklubb (SSK) ønsker å ha et hovedstyre som sikrer god og forsvarlig drift av klubben. 

Organisering og plassering 
Hovedstyret velges av årsmøtet i Sotra Sportsklubb og er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Hovedstyret skal inneha følgende roller: Leder, nestleder, leder for de tre største idrettsgruppene (fotball, håndball og turn), en representant for de øvrige idrettene, kvalitetsklubbansvarlig, barneidrettsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, Fair Play-ansvarlig, ansvarlig for politiattester, ansvarlig for tilrettelagte lag. 

Ansvar og myndighet 
Hovedstyret har ansvaret for klubbens totale drift. Noen oppgaver er lovpålagte, og noen saker kan ikke styrebehandles og må behandles av årsmøte. 

Hovedstyret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det. Det skal føres protokoll fra alle møtene, denne er tilgjengelig på klubbens nettside. 

Generelle oppgaver (ikke uttømmende) 

 • Planlegge og ivareta SSKs totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 
 • Påse at idrettens og klubbens retningslinjer for aktivitet blir fulgt 
 • Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd 
 • Sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.  
 • Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.  
 • Representere klubben utad 
 • Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen 
 • Oppnevne en ansvarlig for barneidretten 

Daglig leder

Mål for stillingen 
Daglig leder skal sørge for at hele klubben forblir en trygg, innholdsrik og målrettet organisasjon, og at idrettene utøves i henhold til Norges idrettsforbund og klubbens lovverk og målsetting. 

Daglig leder skal legge særlig vekt på å utvikle klubben i henhold til visjon, verdier, strategi og mål som er nedfelt i klubbhåndboken og strategiplanen for Sotra Sportsklubb. 

Organisasjon og plassering 
Daglig leders nærmeste overordnede er hovedstyret. Mellom styremøtene rapportere daglig leder til styrets leder. 

Daglig leder er leder for den operative ledergruppen bestående av lederne for hovedutvalgene, styrets leder og leder sport (administrasjonen). 

Stedfortreder ved sykdom/ferie er driftsleder. 

Ansvar og myndighet 
Daglig leder har ansvar for den daglige forvaltningen av klubbens menneskelige og materielle ressurser, og skal sørge for at hele klubben arbeider innenfor NIF sitt lovverk, øvrige lovbestemmelser, vedtekter og beslutninger tatt av hovedstyret eller klubbens årsmøte 

Det er daglig leder og hovedstyret i fellesskap som fastsetter klubbens mål og strategier, og det er daglig leders ansvar å sikre en at dette blir fulgt. 

Daglig leder er øverste ansvarlige for alle idrettsgrener i klubben med særlig ansvar for at driften av idretten følger det gjeldende lovverk fra NIF og særforbundene. 

Daglig leder plikter å orientere hovedstyret om viktige forhold som kan påvirke klubbens drift og utvikling, og skal sørge for at Hovedstyret blir forelagt alle saker som er av en slik art at de bør forelegges hovedstyret. 

Fullmakter 
Daglig leder er tildelt prokura fra styret, og har fullmakt til å avgjøre alle saker knyttet til den daglige driften som ikke er av usedvanlig art og viktighet. 

Dersom det er tvil om sakens art og viktighet kan hovedstyrets leder sammen med daglig leder avgjøre om beslutning kan fattes eller om saken skal bringes inn til hovedstyret. 

Møtestruktur 
Daglig leder har møteplikt i hovedstyret. 

Daglig leder skal avholde og lede regelmessige ledermøter for å sikre en god koordinering og erfaringsoverføring mellom alle ledd i klubben.  

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Sørge for at styrets beslutninger iverksettes. 
 • Forberede klubbens styremøter sammen med styrets leder, sørge for at styrets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter i god tid før møtene, samt sørge for grundig og rask protokollutsendelse. 
 • Sørge for at klubbens budsjetter disponeres i henhold til vedtatt strategi og på en slik måte at klubben til enhver tid har en sikker drift.  
 • Sørge for at klubben til enhver tid er à jour med sine økonomiske forpliktelser og informere styret om eventuelle avvik fra dette. 
 • Så langt det synes nødvendig, informere underordnede om styrets og egne beslutninger. 
 • Arbeide med de prioriterte sakene som styret til enhver tid har spesifisert og som er dokumentert i styreprotokollene. 
 • Daglig leder skal i samråd med hovedstyret utarbeide og oppdatere en fullmaktsmatrise for klubben og påse at denne blir kunngjort og overholdt.

Klubbsekretær

Hovedansvar
Sørge for at Sotra Sportsklubb sin administrasjon blir organisert og strukturert slik at hovedstyret og gruppestyren

Mål for stillingen 
Stillingen skal sørge for at opplevelsen er god for alle de som henvender seg til klubben med spørsmål, innspill og behov for hjelp.  
Det er en målsetting å effektivisere de gjentagende prosessene slik at flest mulig kan finne svar og selvhjelp via klubbens nettsider eller andre relevante kanaler. Stillingen skal bistå til en effektiv drift av klubben sammen med klubbens friville verv. 
 

Organisasjon og plassering 
Nærmeste overordnede er daglig leder. Stillingen er en stabsfunksjon for klubbens øvrige administrasjon, hovedstyret og idrettenes hovedutvalg. 

Stedfortreder ved sykdom / ferie: Økonomiansvarlig. 

Ansvar og myndighet 
Klubbsekretær har ansvar for klubbens offisielle e-postadresse og klubbens sentralbord, og skal sørge for at alle henvendelser – både interne og eksterne – blir besvart og fulgt opp innen rimelig tid. 

Klubbsekretær har ansvar for at klubbens medlemsregister er oppdatert til enhver tid. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Yte administrativ bistand til daglig leder. 
 • Post / Korrespondanse / e-post / inkludert arkivtjeneste og videreformidling. 
 • Videreformidling av all relevant informasjon 
 • Bistå daglig leder og tillitsvalgte i de ulike idrettsgruppene i forhold til administrative oppgaver.  
 • Utarbeide dugnadslister til klubbens messearrangementer, samt sørge for innkalling og oppfølging. 
 • Følge opp trenere og lagledere mht. klubbens medlemssystem. 
 • Registrere fremviste politiattester i klubbens medlems-/trenersystem. 
 • Ansvar for utleie av hallene til idrett og mindre arrangementer 
 • Bistå arrangementsansvarlig for messer med forefallende oppgaver i forbindelse med klubbens messer. 
 • Foreta utbetaling til trenere, lagledere og andre tillitsvalgte for forskudd til dommere osv. Samt utbetale lønn og km godtgjørelse til de som har avtale om det. 
 • Være en synlig og troverdig representant for Sotra Sportsklubb i forhold til kontaktpunkt for våre medlemmer og andre som ønsker kontakt med SSK. 

Rapportering:
Stillingene rapporterer til daglig leder. I dennes fravær til styreleder.

Arrangementsansvarlig

Mål for stillingen 

Formålet med stillingen er å sørge for at klubbens messearrangementer utvikles og styrkes med basis i sin posisjon som klubbens viktigste inntektskilde. En viktig faktor for å lykkes er å sørge for fornøyde utstillere og besøkende. 

Organisasjon og plassering 

Stillingen rapporterer til daglig leder. Ved daglig leders fravær rapporterer stillingen til styrets leder. 
Stillingen er leder for ansatte i avdeling Arrangementer, og har personalansvar overfor disse. 

Stedfortreder ved sykdom/ferie: Daglig leder 

Arrangementsleder skal sørge for en best mulig inntjening på de 3-4 årlige messene, og fortløpende vurdere behov for eventuell endring av messe-sammensettingen. 

Ansvar og myndighet 

Arrangementsleder er ansvarlig for  

 • at messearrangementene er planlagt i god tid, at alle oppgaver er fordelt og gjort kjent, og at messene arrangeres innenfor de oppsatte budsjettene 
 • messenes sikkerhet, myndighetskrav og rapportering til disse all kontakt med leverandører til messene, inkludert avtaler og oppfølging av disse. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Lede den praktiske gjennomføringen av klubbens messer samt støttefunksjon i planleggingen av klubbens idrettsarrangementer. 
 • Arrangementskalender inkl. fordeling av oppgaver og frister. 
 • Innkalle og gjennomføre prosjektmøter for alle arrangementer 

Rapportering:

Driftsleder

Mål for stillingen 
Formålet med stillingen er å sikre en kostnadseffektiv, god og ansvarlig drift av klubbens idrettsanlegg. 

Driftsleder skal ha et bevisst forhold til endringer som kan øke effektiviteten og/eller senke driftskostnadene uten at det går på bekostning av bygningsmassens kvalitet og vedlikehold. 

Organisasjon og plassering 
Stillingen rapporterer til daglig leder. Ved daglig leders fravær rapporterer stillingen til styrets leder. 

Stillingen er leder for ansatte i avdeling 30 – Anlegg, og har personalansvar overfor disse. 

Stedfortreder ved sykdom/ferie: Daglig leder 

 

Ansvar og myndighet 
Driftsleder er ansvarlig for at klubbens anlegg og bygg til enhver tid er funksjonelle og at kvalitet, sikkerhet- og servicekrav etterfølges. 

Stillingen er ansvarlig for alle serviceavtaler og vedlikeholdskrav. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Daglig tilsyn av bygg og anlegg 
 • Sørge for at alle serviceavtaler følges opp og gjennomføres 
 • Sørge for at alle brann- og sikkerhetsforskrifter blir ivaretatt 
 • Sørge for nødvendig vedlikehold 
 • Ivareta brukernes behov innenfor budsjetterte rammer. 

klubbens anlegg og bygg til enhver tid er funksjonelle og at alle kvalitet, sikkerhet- og servicekrav etterfølges.

Rapportering:
Stillingene rapporterer til daglig leder. I dennes fravær til styreleder.

Markedsleder

Mål for stillingen 
Det er et klart mål for stillingen å øke klubbens inntekter fra sponsor, salg og arrangementer.  

 

Organisasjon og plassering 
Stillingen er underlagt og rapporterer til daglig leder. 

 

Ansvar og myndighet 
Oppsøke nye sponsorer og følge opp eksisterende sponsorer på en slik måte at klubben får et langsiktig og godt forhold til alle våre bidragsytere.  
Stillingen vil ha ansvar for alt salgsarbeid i klubben; 

 • Hovedansvar for innsalg av stands til klubbens egne messer. 
 • Hovedansvar for alt salgsarbeid i kiosker, kafeer og andre arrangementsutsalg. 
 • Hovedansvar for salg og videreutvikling av klubbens nettbutikk 
 • Oppfølging av klubbens utstyrsavtaler 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 
De viktigste enkeltoppgavene i stillingen; 

 • Oppsøkende sponsorsalg og koordinering av all hele klubbens sponsorvirksomhet. 
 • Kontinuerlig sponsorpleie. 
 • Holde oversikt over alle reklame- og profilerings arenaer i klubben (draktreklame, arenareklame og lignende) 
 • Salg av stands, utstillingsområder og sponsorer til klubbens egen messer og andre arrangementer i regi av klubben. 
 • Fortløpende oppfølging av klubbens nettbutikk for egne lag. 
 • Videreutvikling av klubbens nettbutikk – klubbeffekter etc. 

Leder Sport

Mål for stillingen 

Formålet med stillingen er å få en bedre arbeidsstruktur og kontinuitet i klubbens idrettsarbeid og som er med på å avlaste frivillige lederverv i klubbens hovedutvalg. 

Det er et mål å få en koordinering av idrettenes felles rutiner og fellesoppgaver som rekruttering, oppstartsmøter, basistreninger m.m.  

Leder Sport skal videreutvikle klubbens sportslige satsing i tett samarbeid med hovedutvalgene, og styre utviklingen i henhold til klubbens verdier og strategier. 

Organisasjon og plassering 

Leder Sport er underlagt og rapporterer til daglig leder. Stillingen er en del av ledergruppen i Sotra Sportsklubb.  

Leder for seksjon Sport skal samarbeide tett med idrettsgruppenes hovedutvalg. 

Ansvar og myndighet 

Leder Sport sitt hovedansvar er å sørge for en god gjennomføring i hovedutvalgenes administrative oppgaver.  

 • Personalansvar for ansatte i avdeling Sport inkl. trenere med ansettelseskontrakt. 
 • Opplæringsansvar for Hovedutvalgenes nye medlemmer. 
 • Ansvarlig for klubbens medlemsrekruttering. 
 • Ansvarlig for alle typer pålagte rapporteringer og registreringer til forbund og krets/region. 
 • Ansvarlig for alle typer søknader som omhandler sport (eks. søknad om midler, treningstider, refusjoner m.m.) 
 • Hovedansvar for klubbens skolefritidsordning – SSK360. 
 • Ansvarlig for videreutvikling av klubbens tilrettelagte tilbud – og sammen med hovedutvalgene sørge for en god drift av dette viktige tilbudet. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Etablere og utvikle rutiner for administrative oppgaver som f.eks. trenerkontrakter, spillerkontrakter, påmelding til serie/ cup/ konkurranse, spilleroverganger, rapporter til særforbund, søknader om treningstider, kursplaner mm 
 • Arrangere temasamlinger på tvers av idrettene for medlemmer og trenere 
 • Bistå ved oppdateringer av sportsplanene – avklaringer opp mot hovedstyrets strategi for klubbens sportsplaner. 
 • Etablere, utvikle og gjennomføre hele rekrutteringsprosessen, og både delta og bidra i oppstart av nye lag og grupper. 
 • Personaloppfølging av ansatte i avdeling Sport, og sammen med hovedutvalgene sørge for tilsvarende oppfølging av klubbens fast ansatte trenere. 
 • Bidra med å oppdatere idrettenes nettsider og sosiale medier. (innhente og formidle nyheter og relevant info) 
 • Sørge for at trivsel og samarbeid råder blant de ansatte i avdeling Idrettt 
 • Sørge for at det etableres basistreninger på tvers av idrettsgrenene  
 • Påse at det gjennomføres trenerforum i alle idrettsgrener. 
 • Påse at oppstart av alle prosjektrelaterte arbeidsområder i henhold til årshjulene skjer til riktig tid. 
 • Presentere resultater og måloppnåelse for hovedstyret hvert halvår/sesong 

Rapportering:
Sportslig leder rapporterer til Daglig leder, og har i tillegg møteplikt i styringsgruppene for idrettene min. 6 ganger pr. år pr. gruppe.

Økonomi-/regnskapsansvarlig

Mål for stillingen 

Stillingen skal etablere gode økonomirutiner i hele klubben for å sikre alle transaksjons- og oppgjørsformer. Stillingen skal også etablere gode kontrollfunksjoner for alle ledd, og sørge for at klubben styres etter oppdaterte regnskaper og økonomirapporter. 

Organisasjon og plassering 

Økonomi- og regnskapsansvarlig er underlagt og rapporterer til daglig leder. 

Stillingen er en stabsfunksjon for klubbens øvrige administrasjon, hovedstyret og idrettenes hovedutvalg. 

Ansvar og myndighet 

Ansvar for at klubbens regnskaper til enhver tid tilfredsstiller norsk regnskapslov og NIF sitt lovverk som omhandler økonomi og regnskap, og at regnskapet er oppdatert innen de frister som klubbens styre setter. 

Ansvarlig for styring av klubbens likviditet sammen med daglig leder.  

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 

 • Sørge for gode rutiner og gjennomføring av bilagshåndtering og kontroll/attestering. 
 • Sørge for gode oppgjørsrutiner og opplæring for alle typer salg. 
 • Fakturering, medlemskontingenter og treningsavgifter 
 • Regnskap med tilhørende oppgaver helt fram til revisjon. 
 • Rapportering 
 • Lønn med tilhørende oppgaver og rapportering 
 • Økonomi- og likviditetsstyring (i samarbeid med daglig leder) 
 • Ansvarlig for klubbens budsjettarbeid sammen med daglig leder. 
 • MVA, skatt, m.m. 
 • MVA refusjoner, spillemidler og andre refusjonssøknader for idretten. 
 • Årsoppgjør 
 • HR, pensjon- og forsikringsordninger 
 •  

Rapportering;
Stillingen rapporterer til daglig leder. I dennes fravær til styrelder.

Klubb- og arrangementsmedarbeider

(Stillingen er pr. 2021 ikke besatt)

Mål for stillingen 

Formålet med stillingen er en støttefunksjon til arrangementsleder og klubbsekretær i det daglige klubbarbeidet i tillegg til planlegging og gjennomføring av messene. 

Organisasjon og plassering 

Stillingen er underlagt og rapporterer til daglig leder. 
Det forventes et tett og godt samarbeid med øvrig administrasjon. 

Ansvar og myndighet 

Ansvarlig for dugnadsoppsett og arbeidsfordeling på messene 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Purringer/oppfølging av klubbens utestående fordringer inkludert all kontakt med klubbens samarbeidende inkassobyrå i samråd med økonomiansvarlig. 
 • Periodevise ansvarsområder gitt av daglig leder for avlastning innen klubbarbeidet. 
 • Planlegge alt dugnadsarbeid på messene sammen med Arrangementsansvarlig. 
 • Ansvarlig for registrering og fordeling av dugnadsoppgavene under messene 
 • Delta på alle klubbens messer i henhold til oppsatt plan. 
 • Salgsarbeid – salg av stands og utleie av utstyr til klubbens messer. 

Rapportering:
Stillingene rapporterer til daglig leder. I dennes fravær til styreleder.

Trenerveileder Hovedutvalg

Mål for stillingen 

Sotra Sportsklubb ønsker å ha gode og tydelige trenerveiledere som sikrer en god oppfølging av klubbens trenere – både for å sikre utøvere og spillere god kvalitet gjennom trenernes arbeid, men også for å sikre at trenerne er kjent med og etterlever klubbens retningslinjer, strategi og verdier. 

Organisasjon og plassering 

Rollen kan dekkes av sportslig leder i hovedutvalget som et verv, eller en kan velge å ansette i stillingen.  

Leder av Sport være nærmeste leder, men arbeidsoppgaver må også avklares med sportslig leder i hovedutvalget. Se eget punkt. I de større hovedutvalgene vil det være vanlig å etablere sportslig utvalg som sammen med sportslig leder og trenerveileder utgjør et team som sammen har ansvar for arbeidsoppgavene. 

Ansvar og myndighet 

Trenerveileder har hovedansvar for at klubbens trenere har kjennskap til, forståelse og etterlever sportsplanen, og at all aktivitet er i tråd med dette.   

Trenerveilederen skal være synlig og tilgjengelig for klubbens trenere. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Oppfølging av trenerne, sørge for at disse er godt ivaretatt og har en god klubbtilhørighet. 
 • Se til at sportsplanen legge til grunn for all aktivitet 
 • Etablere retningslinjer for trenerforum, basert på nivå/ alder og aktivitet 
 • Gjennomføre trenerforum i henhold til årshjul og sportsplan 
 • Lage kompetanseplaner og utviklingsplaner for trenerne. 
 • Fordeling av treningstider – eventuelt i samarbeid med sportslig leder/sportslig utvalg 
 • Veilede trenerne i henhold til klubbens sportsplan – være en «trener» for trenerne. 
 • Være aktiv som konfliktløser ved uenighet mellom trenere eller trenere/klubb. 
 • Koordinere og informere om kurs og aktuelle møter i klubb eller krets/region/særforbund. 
 • Bistå sportslig leder i rekruttering av nye trenere, planlegging av ny sesong, evaluering m.m. 
 • Delta i klubbens rekrutteringsarbeid av nye medlemmer. 

Rapportering:

Stillingene rapporterer til idrettsleder og daglig leder.

Leder Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at klubben skal ha velfungerende hovedstyre med egen leder. Rollen skal være en synlig og tydelig leder, delta i overordnet strategi og økonomioppgaver samt sørge for en god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom administrasjonen, hovedstyret og hovedutvalgene 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv som rapporterer til hovedstyret og årsmøte i klubben, samt har tett dialog og samarbeid med daglig leder på daglig drift av Sotra Sportsklubb. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for å etablere et hovedstyre hvor alle pålagte roller er fordelt og godt forankret. Rollen har ansvar for å lede klubben innenfor vedtatte budsjetter og retningslinjer, samt å sørge for en økonomisk og sportslig forsvarlig drift av klubbens ressurser med fokus på klubbens visjon og verdier. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Lede hovedstyret og sørge for en god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom administrasjonen, hovedutvalgene og hovedstyret. 
 • Ansvar for daglig ledelse av hovedstyret – det vil si innkalle til styremøter, lede møtene og sørge for at det skrives referat og at disse publiseres 
 • Ansvar for at det for at det utarbeides årshjul, strategiplaner,  sportsplaner og handlingsplaner 
 • Sørge for at klubbens økonomi- og aktivitetsnivå er i tråd med klubbens retningslinjer og budsjetter 
 • Være klubbens representant inn mot NIF, kommune og andre offentlige instanser 
 • Sørge for at alle pålagte ansvarsområder blir ivaretatt 

Kvalitetsklubbansvarlig Hovedstyret

Mål for rollen 

Formålet med rollen er å sørge for at Sotra Sportsklubb har rutiner som gjør at klubben til enhver tid tilfredsstille de krav som settes i gjeldende Kvalitetsklubbnivå. 

Det er et uttalt mål at klubben skal forberedes til sertifisering i neste nivå i Kvalitetsklubb. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, og rapporterer til hovedstyrets leder/hovedstyret. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for at klubben tilfredsstille gjeldende sertifiseringskrav, oppdaterer seg og jobber med tilrettelegging for sertifisering på neste nivå. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Ha en inngående kunnskap om Kvalitetsklubbkonseptet og de krav som stilles til sertifiseringen. 
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på saker knyttet til konseptet. 
 • Være en pådriver for å tydeliggjøre hva det betyr at klubbens kvalitetsplaner etterleves i praksis. 
 • Sørge for at klubben til enhver tid oppfyller kravene som stilles for sertifiseringen, og sette saken på styrets agenda ved behov. 
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriene. 
 • Sørge for resertifisering 2.hvert år. 
 • Sørge for at klubben jobber mot sertifisering i neste nivå 
 • Bistå i arbeidet med egenmelding til NFF 
 • Sørge for at klubbens dokumenter blir oppdatert ved endringer i gjeldende Kvalitetsklubbnivå 

Barneidrettsansvarlig Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at klubben ivaretar alle klubbens barn og ungdommer på en god og forsvarlig måte, samt i tråd med NIF sine bestemmelser om barneidrett. 

Organisasjon og plassering 
Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, og rapporterer til hovedstyrets leder/hovedstyret. 

Ansvar og myndighet 
Rollen er overordnet ansvarlig for at klubben ivaretar NIF sine bestemmelser om barneidrett. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre. 
 • Sikre at klubbens styre og idrettsgrupper arbeider etter de bestemmelser som gjelder for barneidretten. 
 • Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktiviteter og informerer om hva det innebærer å være medlem i klubben. 
 • Sørge for at alle idrettene i Sotra Sportsklubb samarbeider og koordinerer et mangfold av aktivitetstilbud for våre medlemmer. 
 • Vurdere om aktiviteter innen område skal inn på klubbens årshjul. 
 • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn. 
 • Arbeide for at klubbens kontingenter holdes på et nivå som sikrer deltakelse også fra grupper med lav betalingsevne. 

Kommunikasjonsansvarlig Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at informasjonen som vi gir skal være tydelig og klar uavhengig av hvem en spør i vår organisasjon 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalget, og rapporterer til idrettens hovedutvalg.  

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for kommunikasjonsstrategien til Sotra Sportsklubb og redaktør for nettsidene, og skal fungere som rådgiver i alle saker som har med media og kommunikasjon å gjøre. 

Rollen som kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å sikre god informasjonsflyt internt og eksternt i klubben. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende). 

 • Utarbeide og innføre en kommunikasjonsstrategi for klubben som inkluderer elementene; 
 • Hva og hvordan skal kommuniserer vi 
 • Hvem er mottaker 
 • Hvilke kanaler skal vi benytte 
 • Etablere handlingsplan samt årshjul for informasjonsarbeidet 
 • Bistå med tilrettelegging av maler og retningslinjer for intern kommunikasjon 
 • Bistå med videreutvikling av klubbens nettsider 
 • Bistå hovedstyret og hovedutvalgene med mediahåndtering og kommunikasjonsrådgivning 

Fair Play-ansvarlig Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at Fair Play skal gjennomsyre all aktivitet i Sotra Sportsklubb både på og utenfor banen, herunder respekt for og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdier. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, og rapporterer til hovedstyrets leder/ hovedstyret. Rollen må samarbeide med hovedutvalgene for å sikre oppfølging av Fair Play arbeidet der. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for at det etableres og etterleves gode retningslinjer for Fair Play arbeidet i Sotra Sportsklubb, og skal fungere som bindeledd mellom hovedstyret, lagene, spillere, utøvere og hovedutvalgene.  

Fair Play-ansvarlig har ansvarlig for å koordinere alle Fair Play tiltakene i klubben.  

 

Generelle oppgaver (ikke uttømmende) 

 • Etablere overordnede retningslinjer for Fair Play arbeidet i klubben 
 • Oppdatere klubbens årshjul med aktiviteter som omhandler Fair Play arbeidet 
 • Arrangere temakvelder basert på klubbens verdier, Fair Play, NIF sine retningslinjer for barne- og ungdomsarbeid og trygge rammer.  
 • Sørge for at det etableres og etterleves gode rutiner for klubbens kamper og arrangementer med Kampverter/Fair Play verter. 
 • Sørge for at klubbens retningslinjer for Fair Play er innarbeidet i sportsplan og andre offisielle klubbdokumenter 
 • Bistå trenere og lagledere ved konkrete saker. 
 • Være oppdatert på arbeidet som gjøres omkring Fair Play sentralt i idrettsforbundet 
 • Sørge for at det bestilles Fair Play effekter og sørge for at klubb og anlegg har et Fair Play-preg 

Ansvarlig politi- og trenerattester Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å sikre at vår klubb er et trygt og godt sted for alle våre medlemmer. En viktig del av dette arbeidet er å se til alle som utfører treneroppgaver eller andre oppgaver som innebærer et ansvars/tillitsforhold til våre medlemmer kan fremvise politi- og trenerattest. 

 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, rapporterer til hovedstyrets leder/ hovedstyret 

Rollen skal samarbeide tett med hovedutvalgenes sportslige leder eller trenerveileder. Klubbsekretær bistår med det praktiske arbeidet. 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for at det etableres og etterleves gode rutiner og retningslinjer for å sikre at klubbens trenere og tillitsvalgte har fremvist politi- og trenerattest. Rollen har ansvar for å gi hovedstyret en årlig oppdatering på status. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Sørge for at klubben gjennomfører de oppgaver og tiltak som trengs for å oppfylle kravet om politiattest i frivillige organisasjoner.  
 • Etablere og vedlikeholde rutiner som sørger for at nye trenere får informasjon om rutiner og fremgangsmåte for å få søkt om politiattest og gjennomført trenerkurs (NIF)
 • Sørge for at klubbens rutiner til enhver tid er oppdatert i henhold til NIF sine krav. 
 • Følge opp tilfeller der det ikke foreligger politiattest etter at klubbens ordinære oppfølgingsrutiner er utført. 
 • Sørge for at det gjennomføres en årlig kontroll av at alle klubbens trenere har fremvist attest. 

Ansvarlig for tilrettelagte lag – Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å være en klubb for alle, de tilrettelagte lagene er klubbens tilbud til utøvere med funksjonsnedsettelse.  

Med funksjonsnedsettelse menes spillere med utviklingshemming, fysisk funksjonshemming, synsnedsettelse, hørselsnedsettelse og andre skjulte funksjonshemminger som ADHD og autismespekterforstyrrelser 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, og rapporterer til hovedstyrets leder/ hovedstyret. Rollen må samarbeide med hovedutvalgene for å sikre oppfølging av de tilrettelagte i alle hovedutvalgene. 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for at det etableres rammer for de tilrettelagene, i dette ligger økonomiske rammer samt føringer for overordnet drift av lagene. Den sportslige oppfølgingen av trenere og utøvere ligger i hovedutvalgene.  

Generelle oppgaver (ikke uttømmende) 

 • Etablere overordnede økonomiske rammer og retningslinjer for lagene 
 • Gjennomføre årlige møter med hovedutvalgene for å sikre at retningslinjene er kjente og følges 
 • Sørge for at hovedutvalgene følger opp trenere og utøvere sportslig og inkluderer de i trenerkurs, trenerforum osv. 
 • Bistå trenere og lagledere ved konkrete saker. 
 • Være oppdatert på arbeidet omkring tilrettelagte lag i NIF og særforbund 
 • Rapportere årlig til hovedstyret på status inkl utvikling, økonomi, mm 

Rekrutteringsansvarlig Hovedstyret

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å starte opp nye lag/ grupper i alle idrettsgrener hvert år for å sikre en god og jevn rekruttering til klubben. Målsettingen er å starte opp idrettsskole hvert år for alle 5-åringer, og at idrettsgruppene starter opp lag for 6-åringer ved skolestart.  

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedstyret, og rapporterer til hovedstyrets leder/ hovedstyret. Rollen må samarbeide med oppstartsansvarlig i alle hovedutvalgene samt leder for Sport for å sikre oppfølging av rekrutteringsarbeidet på tvers av alle gruppene. 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for at Sotra Sportsklubb har en rekrutteringsplan basert på klubbens visjon, verdier og strategi, samt å sørge for igangsetting av plane i samarbeid med hovedutvalgene og leder av sport. 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Ansvar for å etablere, videreutvikle og revidere rekrutteringsplanen med aktiviteter for forskoledager, informasjonsløp til barnehager og skoler samt oppstart av nye lag 
 • Etablere rutiner for oppstart av nye lag/grupper 
 • Ansvar for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell til nye spillere/utøvere som brosjyrer, nettartikler og evt avisannonse 
 • Ansvar for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell til nye trenere. 
 • Ansvar for at det informeres om Sotra SK 360 på oppstartsmøtene. 
 • Ansvar for at det planlegges og tilrettelegges for informasjonsmøte for idretten i august. 
 • Etablere et opplegg for informasjonsmøtet og oppstarten som samsvarer med retningslinjene og strategien til Sotra Sportsklubb. 

Ledergruppen

Målsetting 

Sotra Sportsklubb ønsker å skape en fast møteplass for hovedutvalgenes ledere der tema som omhandler hele klubben kan diskuteres. Alle driftsrelaterte tema som ikke hører naturlig hjemme i hovedstyrets møter skal behandles i ledergruppe – hovedutvalgene. 

 

Organisasjon og plassering 

Gruppen består av daglig leder, hovedstyrets leder og alle hovedutvalgenes valgte ledere. Ved behov deltar også hovedstyrets økonomigruppe. Gruppen ledes av daglig leder, det skrives referater og rapporteres til hovedstyret. 

 

Ansvar og myndighet 

Gruppen har ansvar for å avklare, behandle og forberede saker som omhandler hovedutvalgenee, enten før saken skal til hovedstyret eller for avgjørelse i ledergruppen 

Ledergruppen møtes vanligvis i forkant av hovedstyremøtene og har en fast agenda; 

 • Økonomi pr. avdelingsgruppe 
 • Innkomne saker 
 • Saker fra gruppene (med felles interesse) 
 • Saker fra styret 
 • Saker fra administrasjonen 
 • Diverse 

Økonomigruppen

Mål med gruppen 

Hovedformålet med økonomigruppen er å avlaste hovedstyret i økonomisaker som enten krever ekstra forberedelse eller en detaljert gjennomgang.  

Det er også et mål for gruppen å bidra til å gi hovedstyret et trygt beslutningsunderlag og dermed bidra til en ansvarlig økonomistyring av klubben. 

 

Organisasjon og plassering 

Gruppen består av hovedstyrets leder, nestleder, daglig leder og evt andre som utpekes av hovedstyret. Gruppen ledes av styrets nestleder, som også kaller inn til møtene. Gruppen rapporterer til hovedstyret. 

 

Ansvar og myndighet 

Økonomigruppen har ansvar for å forberede saker av særlig krevende art. Sakene legges i hovedsak frem til hovedstyret med en innstilling. 

Økonomigruppen har ingen økonomisk myndighet såfremt dette ikke er gitt gjennom fullmakt fra hovedstyret. 

Hovedutvalg

Målsetting 

Sotra Sportsklubb ønsker å ha hovedutvalg innen alle idrettsgrupper som har ansvar for god og forsvarlig drift av gruppen med fokus på sportslig aktivitet og utvikling. 

 

Organisasjon og plassering 

Alle hovedutvalg er underlagt hovedstyret og klubbens retningslinjer, visjon og verdier. Alle hovedutvalg skal bestå av minimum 3 personer og ledes av leder hovedutvalg. Følgende roller skal være i alle hovedutvalg; leder, nestleder, økonomiansvarlig inkl. materialforvalter og sportslig leder (barn, ungdom, senior) 

Oppgaver som også ligger til hovedutvalgene og som må vurderes om skal være egne roller eller dekkes av en av de overnevnte; oppstartsansvarlig, dommeransvarlig, fair-play ansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig/ FIKS-ansvarlig, politiattestansvarlig, anlegg/ bane/ hall, arrangement og kommunikasjon/ media 

 

Ansvar og myndighet 

Hovedutvalget har ansvar for all sportslig aktivitet i gruppen, samt å sørge for en økonomisk forsvarlig drift av gruppens ressurser med fokus på klubbens visjon og verdier. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Lede gruppens økonomi innenfor de budsjetterte rammene, og avgi månedlige statusrapporter til daglig leder. 
 • Daglig drift av all sportslig aktivitet i gruppen – sørge for at det er sportslig aktivitet som samsvarer med klubbens visjon og verdier 
 • Etablere rutiner og retningslinjer fro arbeidet i gruppen, og gjøre disse tilgjengelig og kjent for de som skal benytte de 
 • Se til all aktiviteten i gruppen er i henhold til sportsplan. 
 • Utarbeide årlige sportsplaner/revisjoner innen angitt frist (årshjulet). 
 • Etablere og drive all Sportslig aktivitet (påmeldinger, cupdeltagelse, turneringer etc.) 
 • Sørge for at gruppen har egne aktiviteter som bidrar med inntekter til gruppen 

Leder Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at klubben skal ha velfungerende hovedutvalg med egen ledere. Rollen skal være hovedutvalg sin representant i hovedstyret, delta i overordnet strategi og økonomioppgaver samt sørge for en god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom idrettsgruppene og hovedstyret. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv, og som leder av hovedutvalg er en også idrettens representant i hovedstyret. 

Rollen rapporterer til daglig leder på drift og til hovedstyret på strategi/ planarbeid. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for å etablere et hovedutvalg hvor alle pålagte roller er fordelt og godt forankret. Rollen har ansvar for å lede hovedutvalget innenfor hovedutvalgets budsjetter og retningslinjer, samt å sørge for en økonomisk og sportslig forsvarlig drift av gruppens ressurser med fokus på klubbens visjon og verdier. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Være sin idretts representant i hovedstyret og sørge for en god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom hovedutvalget og styret. 
 • Ansvar for hovedutvalgets sin daglige ledelse som å innkalle til utvalgsmøter, lede møtene og sørge for at det skrives referat og at disse publiseres 
 • Ansvar for at det for at det utarbeides årshjul, sportsplan og handlingsplan for idrettsgruppen. 
 • Sørge for at idrettens økonomi- og aktivitetsnivå er i tråd med klubbens retningslinjer og budsjetter 
 • Være klubbens representant inn mot idrettens særforbund 
 • Sørge for at alle pålagte ansvarsområder innenfor hovedutvalget blir ivaretatt (ref. NFF Kvalitetsklubb) 
 • Sammen med øvrige medlemmer av hovedutvalget sørge for en god balanse mellom «bredde og topp» i sin idrett 
 • Sammen med øvrige medlemmer av hovedutvalget sørge for at alle arrangementer innenfor sin idrett blir gjennomført med god planlegging, kvalitet og økonomi 
 • Ansvarlig for at aktiviteten i hovedutvalget styres i tråd med egen sportsplan 
 • Styre hovedutvalgets økonomi innenfor de budsjetterte rammene, og avgi månedlige statusrapporter til daglig leder 

Nestleder Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at klubben skal ha velfungerende hovedutvalg med egen leder og nestleder. Rollen som nestleder skal sammen med resten av hovedutvalget planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalgene, og rapporterer til idrettens hovedutvalg. 

 

Ansvar og myndighet 

Hovedoppgaven til nestleder i hovedutvalgene er å være stedfortreder for leder, bistå leder og samarbeide med denne. I tillegg kan rollen tildeles definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.  

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

Følgende oppgaver som ligger til hovedutvalget kan tildeles rolles som nestleder 

 • Økonomiansvarlig inkl. materialforvalter 
 • Sportslig leder (barn, ungdom, senior) 
 • Oppstartsansvarlig 
 • Dommeransvarlig 
 • Fair-play ansvarlig 
 • Kvalitetsklubbansvarlig/ FIKS-ansvarlig/Sportsadmin 
 • Politiattestansvarlig 
 • Anlegg/ bane/ hall 
 • Arrangement 
 • Kommunikasjon/ media 
 • Evt andre oppgaver 

Materialforvalter Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at alle lag og grupper skal ha det utstyr de trenger og at dette utstyret blir godt tatt vare på for å sikre at det varer lengst mulig. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalgene, og rapporterer til idrettens hovedutvalg. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen har det overordnede ansvaret for at alle lag og grupper har det utstyret de trenger, at det finnes retningslinjer for bestilling av utstyr og at utstyret blir godt tatt vare på.  

 

Materialforvalter har fullmakt til innkjøp av utstyrspakker til trenere og lag i henhold til hovedutvalgets godkjente budsjett.   

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Holde oversikt over idrettsgruppens utstyr og behov. 
 • Kontaktperson for hovedstyret/ materialforvalter i administrasjonen i forbindelse med bestillinger av utstyr og behovet for idrettsgruppen. 
 • Bestille utstyr i forbindelse med større draktkjøp, cuper o.l. 
 • Påse at det er enkelt og funksjonelt for lagene å bestille forbruksmateriell, drakter og annet utstyr til lagene 
 • Tilrettelegge for trykking av drakter 
 • Påse at budsjett overholdes mot innkjøp. 
 • Sørge for at idrettsgruppen tar vare på sitt utstyr. 
 • Lagerstyring av egen avdelings depot. 
 • Samhandling med materialforvalter i administrasjonen for gjenbruk av draktsett, osv. 
 • Utdeling av utstyrspakker til lag og trenere. 

Sportslig leder Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å ha sportslige ledere som sørger for at klubben har sportslige planer som alle trenerne følger, samt jobber for at klubben når sine sportslige målsetninger. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalgene, og rapporterer til idrettens hovedutvalg. 

I tillegg så kan hovedutvalget ha både sportslig utvalg samt ha en ansatt eller frivillig trenerveileder, se egne beskrivelser. Hovedutvalget må selv avklare hvordan ansvarsfordelingen skal være de imellom, men det vil være naturlig at oppgaver delegeres fra sportslig leder til sportslig utvalg og til trenerveileder. 

 

Ansvar og myndighet 

Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet som skjer i hovedutvalget, og skal fungere som bindeledd mellom hovedutvalget og klubbens trenere. Sportslig leder har det overordnede ansvaret for at det er aktivitetstilbud i hovedutvalget er i henhold til klubbens visjon om idrett for alle. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Etablere, videreutvikle og implementering sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet 
 • Rekrutter og ansette trenere, dommere og personer til sportslige oppgaver/støtteapparat i samarbeid med Leder Sport, inkl påse at politiattest er fremvist for de som plikter det. 
 • Gi innspill til hovedutvalget og hovedstyret på prioriteringer på anlegg, utstyr og trenere  
 • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben 
 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben. 
 • Etablere rutiner for å sikre god kommunikasjon mellom hovedutvalget, trenere og spillere  
 • Planlegging trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres. 
 • Gjennomføring trenerforum – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht sportsplan. 
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål 
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.  
 • Delta i hovedutvalgets sportslige utvalg dersom det er etablert 
 • Delta på møter med krets/ region, særforbund og andre fora hvor det tas opp saker som gjelder sport/ idrett. 

Økonomiansvarlig Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at alle hovedutvalgene skal ha en økonomiansvarlig som er ansvarlig for økonomiarbeidet i sin idrett. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalget, og rapporterer til hovedutvalgets leder. 
Rollen skal også ha et godt samarbeid med økonomiansvarlig som er ansatt i klubben. 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for økonomiarbeidet i hovedutvalget, og har ansvar for at en følger klubbens retningslinjer og vedtatte budsjett. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Sette opp budsjett for sin idrett, sammen med resten av hovedutvalget 
 • Rapportere på økonomi i møtene i hovedutvalget i sin idrett 
 • Ha oversikt over inntekter og utgifter i sin idrett 
 • Attestere faktura på vegne av hovedutvalget 

Oppstartsansvarlig Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å ha gode rutiner for oppstart av nye lag, og at potensielle nye medlemmer får informasjon om hvilke aktiviteter Sotra Sportsklubb kan tilby. 

Det skal sikres at alle nye medlemmer får mest mulig lik inngang til klubben.  

 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalgene og rapporterer til hovedutvalgets leder. Rollen har et tett samarbeid med Leder Sport som har ansvar for klubbens overordnede rekrutteringsplan. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for oppstart og tilrettelegging for nye lag i idrettsgruppene.  

Den oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.  

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Sørge for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell til nye spillere som brosjyrer, nettartikler og evt. annonse i Vestnytt. 
 • Sørge for at det er tilgjengelig informasjonsmateriell til nye trenere. 
 • Informeres om Sotra SK 360 på oppstartsmøtene. 
 • Sammen med rekrutterings- og oppstartsansvarlige for klubben, lage et opplegg for informasjonsmøtene og oppstarten som samsvarer med retningslinjene og strategien til Sotra Sportsklubb 
 • Oppdatere idrettens årshjul med aktiviteter som omhandler oppstart og rekruttering 
 • Sikre at det gjennomføres foreldremøter for de nye årskullene. 
 • Delta i arbeidet med å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.  

Fiksansvarlig Hovedutvalg

Mål for rollen 

Rollen er en del av den obligatoriske organisasjonsplanen til fotballens Kvalitetsklubb. 

Det er et mål for rollen å få et Fiksregister som er oppdatert og synkront med klubbens medlemsregister. Dette gjøres gjennom en målrettet og god opplæring av klubbens trenere og lagledere.  

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalget fotball, og rapporterer til hovedutvalg fotball 

Ansvar og myndighet 

Ansvarlig for at klubbens Fiksregister er i samsvar med klubbens medlemsregister 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Registrere personer med verv innen fotballgruppen 
 • Gi nødvendig tilgang til Fiks for trenere og lagledere. 
 • Gi nødvendig opplæring i systemet til klubbens brukere 
 • Melde på klubbens lag i seriespill fotball 
 • Ansvar for at alle spillere over 12 år er registrert i Fiks med riktig forsikring og kontrakt. 
 • Administrere overganger 
 • Oppdatere baneinformasjon 
 • Være bindeledd mellom klubben og fotballkretsen 

Dommeransvarlig Hovedutvalg

Mål med rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker å ha rett antall dommere i forhold til klubbens størrelse, samt å påse at klubbens dommere er kjent med og etterlever klubbens visjon og verdier. 

 

Organisasjon og plassering 

 

Rollen er et frivillig verv, som rapporterer til hovedutvalgets leder/ styre. 

 

Ansvar og myndighet 

Rollen er overordnet ansvarlig for alle dommere i sin idrett, og skal ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens dommere, hovedutvalget og administrasjonen, lagledere og trenere og de enkelte særforbund. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.  
 • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.  
 • Tilrettelegge for etterutdanning og videreutvikling i nært samarbeid med krets/region  
 • Sørg for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.  
 • Sørge for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.  
 • Tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleir.  

Arrangementsansvarlig Hovedutvalg

Mål for rollen 

Sotra Sportsklubb ønsker at alle klubbens idrettsarrangement skal gjennomføres på en god måte i henhold til klubbens visjon og verdier. 

 

Organisasjon og plassering 

Rollen er et frivillig verv i hovedutvalget, og rapporterer til hovedutvalgets leder/styre 

Ansvar og myndighet 

Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for alle arrangement som gjennomføres i regi av hovedutvalget, og skal fungere som bindeledd mellom hovedutvalget og ulike grupper/ utvalg som står for gjennomføringen av de ulike arrangementene. 

 

Generelle arbeidsoppgaver (ikke uttømmende) 

 • Etablere, videreutvikle og revidere retningslinjer for arrangement i den enkelte idrett 
 • Oppdatere årshjulet med arrangementsdatoer 
 • Etablere ulike utvalg som har gjennomføringsansvar for arrangementene 
 • Se til at det lages vaktliste for arrangement satt opp av region/ krets 
 • Sørge for reservasjon av hall/ bane 
 • Sørge for at det finnes billettsystem 

Sportslig utvalg

 

Målsetting   

Sotra Sportsklubb ønsker å ha aktive sportslig utvalg som sikrer at klubben etterlever sportsplanen og klubbens verdier, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker.   

Sportslig utvalg skal også sikre at klubben forholder seg til og etterleve interne og overordnede retningslinjer fra NIF og de aktuelle særforbundene. 

 

Organisering 

Sportslig utvalg oppnevnes av hovedutvalgene og det anbefales at utvalget består av 4- 6 personer og har en funksjonstid på 2 år. Sportslig leder og trenerveileder bør å være med som deltaker, men ikke nødvendigvis som leder av utvalget. I tillegg bør det være med representant for barnegruppen, ungdoms- og seniorgruppen i idrettsgruppen. 

 

Ansvar og myndighet 

Sportslig utvalg skal være et rådgivende organ for sportslige spørsmål både for hovedutvalgene, sportslig leder og trenere. 

 

Generelle oppgaver 

 • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål  
 • Planlegge, tilrettelegge og utvikle barneidretten, dette gjøres ved utarbeidelse av en sportsplan som godkjennes i hovedutvalgene 
 • Planlegge, tilrettelegge og utvikle ungdomsidretten, dette gjøres ved utarbeidelse av en sportsplan som godkjennes i hovedutvalgene 
 • Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på rett nivå 
 • Utarbeide plan for hospitering og nominering av spillere til hospitering etter innstilling fra trenere på de ulike alderstrinnene. Sikre at hospitering fungerer som den skal. 
 • Rådgi i forbindelse med spilleruttak til utviklingsgruppe m.m. i samråd med klubbens trenere, sportslig leder og trenerveileder 
 • Trenerutvikling, tilrettelegge og motivere alle klubbens trenere og lagledere til å delta på trenerkurs og andre kurs/tiltak som bidrar til kompetanseheving. Bistå sportslig leder og trenerveileder med å legge en plan for trenerutdanningen 
 • Bistå i arbeidet med å planlegge ny sesong 
 • Gi innspill til sportslig leder/ trenerveileder hva som er behov for av sportslig materiell  
 • Kontrollere/ overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt, samt følge opp avvik og uønsket aktivitet/ atferd i samarbeid med sportslig leder/ leder for Sport 
 • Holde styret løpende oppdatert om sportslig utvalgs sitt arbeid 
 • I samarbeid med sportslig leder og trenerveileder evaluere gjennomført sesong for oppnådde resultater, spillerutvikling, sosiale og sportslige mål satt for sesongen. Samt utarbeide innstilling for neste sesong når det gjelder forbedring/utvikling av sportsplan, trenerutdannelse, trenerforum og organisatoriske forhold rundt lagene 
 • Oppgave må avklares med Sportslig leder i hovedutvalgene 

Trener

Målsetting

Sotra Sportsklubb skal alltid være «en klubb for alle», noe som betyr at alle skal bli sett både på og utenfor banen. Dette gjelder først og fremst i barneidretten, men også i de første årene i ungdomsidretten. Våre trenere er nøkkelen for at klubben skal lykkes med målsettingen. Det er derfor et mål at alle klubbens trenere skal kjenne til klubbens sportsplan og ha nødvendige kurs- og kompetanse innenfor sitt nivå.

Treningsopplegg og andre sportslige prioriteringer for laget skal følge den gjeldende sportsplanen for gruppen, og skal tilfredsstille klubbens til enhver tid gjeldende regelverk.

 

Organisering

Klubbens trenere er i hovedsak organisert innunder idrettens Hovedutvalg. Alle klubbens trenere skal følges opp av våre Trenerveiledere minst 2 ganger i året – enten på treningsfeltet eller i Trenerforum.

Trenere med mer enn 20% stilling rapporterer til Leder Sport (eller Daglig leder ved fravær).

Generelle oppgaver

 • Trener har det øverste ansvaret i forbindelse med kamper og kampforberedelse.
  Det er Trener som bestemmer uttak av lag og inn- og utbytting av spillere under kamp.
 • Ved trening av aldersbestemte lag skal trener avholde møte med spillernes foreldre før sesongstart og ved sesongslutt.

Det vil være flere oppgaver for trenere med ett ansettelsesforhold. Dette fremkommer i tilfelle i kontrakt.

Lagleder

Det er i hovedsak f.o.m. ungdomsidretten at lagene oppretter egen rolle for Lagleder. I barneidretten er det som oftest Foreldrekontakten som ivaretar oppgavene rundt laget/gruppen.

Målsetting

Sotra Sportsklubb jobber for at alle lag og grupper organiserer egen aktivitet, innkjøp og reiser i henhold til klubbens retningslinjer for å skape en mest mulig lik treningshverdag for utøverne. 

Det er ett mål at både utøvere og eventuelt foresatte opplever at aktivitetene i- og rundt laget er godt planlagt, organisert og kommunisert. Dette gir en nødvendig trygghet og forutsigbarhet for alle.

Organisering

Klubbens lagledere er organisert innunder idrettens Hovedutvalg, men skal først og fremst være trener- eller trenerteamets «høyre hånd».

Generelle oppgaver

 • Lagleder har ansvar for administrative oppgaver for sitt lag.
 • Lagleder samarbeider med trener og har et koordinerende ansvar.
 • Lagleder sørger for at laget har nødvendig utstyr og drakter iht. klubbens utstyrsliste for de forskjellige idrettene og alderstrinnene.
 • I noen idretter er det lagleders rolle å rapportere konkurranse- og kampresultater.
 • Lagleder skal sørge for at foresatte, spillere og trenere får nødvendig informasjon om
  klubben, kamper, treninger og andre aktiviteter.
 • Lagleder skal sørge for at klubben får nødvendig informasjon om laget, f.eks. nye utøvere eller utøvere som har sluttet, overganger, o.l.
 • Gi alle beskjeder i god tid og pass på at meldingene er klare og tydelige.
 • For barneidretten og de yngste ungdomskullene innebærer rollen også at man er en voksen støtte for spillerne. Lagleder bør følge med på hva som skjer i spiller-/utøvergruppen og følge med på frammøte på trening.

Foreldrekontakt

Foreldrekontakt er en viktig rolle som vi først og fremst har innen barneidretten og gjerne de første årene i ungdomsidretten. Rollen har noen overlappende oppgaver med Lagleder. I grupper og lag med begge rollene vil det derfor være naturlig med en avtalt arbeidsfordeling.

Målsetting

Målet  å skape et godt og trygt miljø blant foreldrene, som igjen sikrer et godt fellesskap mellom barn/trenere og foreldre

Det skal være trygt å være medlem i Sotra Sportsklubb, og spesielt innen barneidretten er det viktig at alle blir sett og fulgt opp på en god måte.

 

Genereller oppgaver

 • Være bindeleddet mellom styret, trener, lagleder/trener og foreldre
 • Ansvar for at det avholdes 2. foreldremøter i året i samråd med øvrig lagledelse.
 • Sørge for at alle medlemmene har drakt og evnt. annet utstyr iht. klubbens veileder for utstyr.
 • Laget har en fair-play og kampvert på hjemmekampene laget har ansvaret for
 • Skaffe vakter til dugnader i klubbens regi og ha oversikt om hvem som stiller. Kioskvakter på klubbhuset, arrangement, salgsdugnader osv.
 • Bistå aktivt med positiv informasjon
 • Formidle foreldrenes rolle i klubben. Dvs følge Sotra Sportsklubb sine retningslinjer når det gjelder dugnadsarbeid, foreldrevettregler, cupdeltagelser etc.
 • Ansvar for sosiale samlinger i laget