Utvalg og komiteer

< Tilbake

For avlasting i styrearbeidet opprettes det for hver styreperiode egne grupper innen økonomi og idrettsledelse i tillegg til andre pågående oppgaver som krever arbeid utenfor styremøtene.

Ledergruppen

Gruppen består av daglig leder, hovedstyrets leder og alle idrettsgruppenes valgte ledere. Etter behov deltar også nestleder og hovedstyrets økonomiansvarlige.

Hovedformålet med ledergruppen er å skape en fast møteplass for alle idrettslederne der tema som omhandler hele klubben diskuteres. Alle driftsrelaterte tema som ikke hører naturlig hjemme i Hovedstyrets møter skal behandles i ledermøtene.

Gruppen har en fast agenda;

 • – Økonomi pr. avdelingsgruppe
 • – Innkomne saker
 • – Saker fra gruppene (med felles interesse)
 • – Saker fra hovedstyret
 • – Saker fra administrasjonen
 • – Diverse

Ansvarlig for gruppen; Daglig leder

Økonomigruppen

Gruppen består av hovedstyrets leder, nestleder, økonomiansvarlig og daglig leder.

Hovedformålet med økonomigruppen er å forberede saker innen regnskap og budsjett for hovedstyret. Gruppen behandler også saker relatert til økonomi og som er innenfor daglig drift.

Ansvarlig for gruppen; Styrets leder.

Sportslig utvalg

Formålet med sportslig utvalg:

Sikre at idrettene i klubben etterlever klubbens sportslige modell og sportsplanen, og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. 

Sportslig utvalg skal også sikre at klubben og idrettene forholder seg til og etterleve interne og overordnede retningslinjer fra NIF og de aktuelle særforbundene.

 

Fokusområder:

 • Råde styret i sportslige spørsmål
 • Råde trenere i sportslig spørsmål
 • Kontrollere at sportslige retningslinjer blir fulgt
 • Rådgi og lage anbefaling til styret når det er sportslige motsetninger/ aktivitet som er i strid med reglement.   

Arbeidsoppgaver/ ansvar:

 • Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål
 • Planlegge, tilrettelegge og utvikle barneidretten i gruppene, dette gjøres ved utarbeidelse av en sportsplan som godkjennes i styret.
 • Planlegge, tilrettelegge og utvikle ungdomsidretten i gruppene, dette gjøres ved utarbeidelse av en sportsplan som godkjennes i styret.
 • Medansvar med trenerkoordinator og trenerne for spillerutvikling, også keepere.
 • Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplan.
 • Utarbeide plan for hospitering og nominering av spillere til hospitering etter innstilling fra trenere på de ulike alderstrinnene. Sikre at hospitering fungerer som den skal.
 • Rådgi i forbindelse med spilleruttak til utviklingsgruppe, by og kretslag i samråd med klubbens trenere og trenerkoordinator.
 • Trenerutvikling, tilrettelegge og motivere alle klubbens trenere og lagledere til å delta på trenerkurs og andre kurs/tiltak som bidrar til kompetanseheving. Bistå trenerkoordinator med å legge en plan for trenerutdanningen
 • Bistår trenerkoordinator i arbeidet med å planlegge ny sesong.
 • Gi innspill til sportslig leder/ trenerkoordinaor hva som er behov for av sportslig materiell for å gjennomføre treningene med den kvaliteten vi ønsker
 • Kontrollere/ overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt
 • Utarbeider og oppdatere sportsplanen, og legge den frem for styret til godkjenning.
 • Holde styret løpende oppdatert om sportslig utvalgs sitt arbeid.
 • I samarbeid med sportslig leder og trenerkoordinator evaluere gjennomført sesong for oppnådde resultater, spillerutvikling, sosiale og sportslige mål satt for sesongen. Samt utarbeide innstilling for neste sesong når det gjelder forbedring/utvikling av sportsplan, trenerutdannelse, trenerforum og organisatoriske forhold rundt lagene.

Organisering:

Sportslig utvalg oppnevnes av idrettsgruppene/ styrene, det anbefales at uvlaget består av 4- 6 personer og har en funksjonstid på 2 år.   Sportslig leder anbefales å være med som deltaker, men ikke nødvendigvis som leder av utvalget. Utvalgets medlemmer skal settes sammen med basis i to prinsipper; kompetanse og representativitet. Med kompetanse menes sportsfaglig relevant utdanning (trener/leder) og representativitet peker på betydningen av å reflektere klubbens aktiviteter (jente/gutt og ulike aldersgrupperinger).

I henhold til idrettens vedtekter skal utvalget ivareta en kjønnsbalanse som reflekterer medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn tre personer.