Varsling og Fair Play utvalget

< Tilbake

Sotra Sportsklubb etablerte i 2019 et Fair Play utvalg som skal bidra i klubbens planlegging og gjennomføring av Fair Play tiltak.

Fair Play utvalget kan ved behov delta i medlems- og foreldremøter for å fortelle om klubbens arbeid innen forebyggende tiltak og hvordan vi forventer at våre medlemmer, trenere og ansatte etterlever klubbens verdier. 
Utvalget skal gjennomføre årlige møter med våre medlemmer i ungdomsidretten hvor bl.a. innholdet i klubbens Fair Play regler gjennomgås.

Utvalget kan også ved behov delta i samtaler og møter i forbindelse med uønskede episoder eller konfliktsaker.

Varsling

I saker med uønskede hendelser i klubben så er det alltid ønskelig at sakene blir løst med kortest mulig avstand. Det betyr i praksis at det er treneren som først forsøker å håndtere konflikter mellom utøvere, og klubben som først forsøker å håndtere situasjoner der en trener er involvert.

I saker der man opplever at håndteringen blir feil eller mangelfull så kan saken sendes som en varslingssak til klubbens Fair Play utvalg.

Pr. i dag gjøres dette til klubbens mailadresse eller på mail til leder av klubbens Fair Play utvalg.
Et varsel kan gjøres anonymt, men dette kan i noen tilfeller begrense klubbens mulighet for å undersøke saken grundig nok og dermed også begrense mulighetene for tiltak. 

Ett anonymt varsel sendes pr. brev til Sotra Sportsklubb v/daglig leder.

Varselet må gjelde forhold i SSK.

Eksempler på hva det kan varsles om er:

 • Brudd på alminnelig lovgivning
 • Brudd på SSK sine verdier, retningslinjer, strategiplan og sportsplaner
 • Brudd på NIFs etiske retningslinjer samt retningslinjer i tilknytning til barne- og ungdomsidrett
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter, herunder korrupsjon
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
 • Rusmisbruk
 • Andre kritikkverdige forhold

Hva bør et varsel inneholde?

Et varsel bør inneholde ditt fulle navn, med mindre du velger å være anonym. Du kan altså velge å være anonym, men det vil gjøre vår undersøkelse og utredning av varselet enklere hvis du oppgir navn og kontaktinformasjon. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.

Du bør beskrive grunnlaget for din observasjon eller bekymring. Dette kan være hva du har opplevd eller observert. Vær så konkret som mulig i din beskrivelse og angi tid og sted dersom du har dette. Gi gjerne også informasjon om tidligere saker du kjenner til som kan ha betydning for varslingen og hvem som for øvrig er kjent med forholdet det varsles om.

Hvordan og til hvem varsler jeg?

Som ansatt bør du varsle til din nærmeste leder. Dette kan du gjøre ved personlig oppmøte eller skriftlig i en e-post. Dersom du ikke er komfortabel med å melde fra til din leder, kan du varsle til lederens overordnede.

Som foreldre/utøver bør du varsle din trener/ foreldrekontakt – ev. trenerkoordinator/ sportsligutvalg/styre i den enkelte idrettsgren. Dersom du ikke er komfortabel med å varsle «den veien», kan det sendes en mail til klubbens administrasjonen (post@sotrask.no) og/ eller til hovedstyrets leder.

Hvordan håndteres varsler i SSK?

Disse grunnleggende prinsippene skal legges til grunn ved håndtering av et varsel:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse.
 • Alle varsler skal tas alvorlig.
 • Mottaker av et varsel skal alltid sørge for en forsvarlig behandling av saken.
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig. Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til varsler og den/de det ev. er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om at saken vil bli behandlet i tråd med klubbens rutiner – med mindre varsler er anonym. Dersom varsler er direkte involvert i saken og det blir satt i verk tiltak, skal varsler få tilbakemelding på at dette.

Mottaker av varselet skal foreta nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig og iverksette egnede tiltak på grunnlag av resultatet av sine undersøkelser. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle hvem som skal involveres i den videre behandlingen i saken. Varsler skal gis mulighet til å legge fremme sitt syn på saken, og skal gis mulighet til å la seg bistå av en tillitsperson.

Mottakeren av et varsel skal alltid vurdere å involvere verneombud i saker som berører ansatte.

Dersom det igangsettes nærmere undersøkelser av en sak, skal den/de det blir varslet om gjøres kjent med varselet, hvilke opplysninger som er gitt og få muligheten til å komme med sin versjon av saken. Den det er varslet om, skal få anledning til å la seg bistå av en person denne har tillit til.

I saker hvor det av hensyn til politietterforskning er viktig at vedkommende det er varslet om ikke gjøres kjent med varslet, vil det ikke bli orientert om varselet.

Dersom undersøkelser viser at det ikke foreligger kritikkverdige forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Dersom det ikke er funnet kritikkverdige forhold, og den det er varslet om også er gjort kjent med varslingen, gis en tilbakemelding til både varsler og den det er varslet om. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke. Dersom den det varsles om ikke har vært involvert i saken og det ikke har fremkommet noe kritikkverdig forhold, vil det i utgangspunktet ikke være naturlig å gi tilbakemelding til vedkommende.

De som har behandlet varselet skal utarbeide en logg i alle saker som de mottar, hvor det fremgår om saken ble behandlet, hvordan den ble behandlet, hvem som deltok og resultatet av varslingen. Logg og øvrige saksdokumenter skal arkiveres og lagres som fortrolig på betryggende måte.