Årsmøtet 2020 – Organisasjonsplan

Til Årsmøte i Sotra Sportsklubb

 

Det ble på forrige årsmøtet lagt frem en kort anbefaling og informasjon om arbeidet som ble gjort i 2019/2020, i årets styre har det vært gjennomført en samling med organisering som hovedtema, oppsummering er laget og lagt frem for Hovedstyret sammen med forslag til videre fremdrift og roller i hovedutvalgene.

 

Tilbakemeldingene i styret har vært at dette er kjente utfordringer med dagens modell og det støttes en modell for å styrke sportens posisjon.  Men samtidig så nevnes det at det er store tema med store konsekvenser som krever ganske mye å gjennomføre.

Følgende er vedtatt i Hovedstyret våren 2021, og legges frem for årsmøtet.

 1. Organisasjonen endres i henhold til følgende tegning, bl.a. at det legges inn en rolle som leder av Seksjon Sport.
 2. Finansiering
  1. Finansieringen kan gjøres ved at det settes av en andel av felles inntekter til denne stillingen.
  2. Eventuelt kan økonomigruppen få ansvar for å foreslå finansieringsmodell.
 3. Det etableres et minimum av roller i hovedutvalgene.
 4. Klubbhåndboken endres slik at det er samsvar mellom den og ny organiseringen, samt beskriver hva ansvar som ligger til Hovedstyret og hva som ligger til Hovedutvalgene

Formål med disse endringene er å oppnå det som er målene i Strategiplanen – velorganisert, veldrevet og klubbstyrt med underpunktet; «Utarbeide og gjøre kjent et funksjonelt organisasjonskart som tydeliggjør roller og ansvar».
Samt tilbakemeldingene som kom fra hovedutvalgene og andre tillitsvalgte; Hva menes med «klubbstyrt», Org kartet beskriver ikke klubben, «Roller og mandater» stemmer ikke med hverdagen
I tillegg ser vi et stort behov for å sikre kontinuitet og igangsettelse av gjentagende sportslige aktiviteter.

Tiltak

Det utarbeides et nytt organisasjonskart (se tegning), samt at gjeldene Klubbhåndbok samt heftet «roller og mandater i SSK» oppdateres.  Hovedutvalgene skal minimum ha følgende roller (et styremedlem kan ha flere roller)

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig inkl. materialforvalter
 • Sportslig leder (barn, ungdom, senior)

Oppgaver som også ligger til hovedutvalgene og som må vurderes om skal være egne roller eller dekkes av en av de overnevnte;

 • Oppstartsansvarlig
 • Dommeransvarlig
 • Fair-play ansvarlig
 • Kvalitetsklubbansvarlig/ FIKS-ansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Anlegg/ bane/ hall
 • Arrangement
 • Kommunikasjon/ media

I tillegg så har de flere av hovedutvalgene følgende ansatte

 • Trenere
 • Trenerkoordinator/ trenerveileder

Det viktigste er at ansattressurser med oppgaver mot idrettene økes for å sikre kontinuitet i dette viktige feltet i SSK, det vil både sikre hovedutvalgene gode og tydelige rammevilkår samt skape tydelige kommunikasjonslinjer. Seksjon Sport er avhengig av å ha en godt Seksjon marked og drift for å kunne utøve aktiviteter innen sport – og den seksjonen vil få ryddigere arbeidsforhold om Sport er organisert i en egen seksjon. Det må være en rolle som tilrettelegger og jobber sammen med hovedutvalgene, ikke en rolle som skal overta oppgaver fra hovedutvalgene. I tillegg vil det bety at leder for denne seksjonen også må bli en del av administrativ ledergruppen slik at Sport blir en viktig bidragsyter i utvikling av klubben på alle nivå.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet tar saken til etterretning. Organisasjonskartet endres i henhold til vedlagte tegning – og stillingen som leder for seksjon Sport innarbeides i budsjettet senest for 2022