Innspill til kommuneplanen

BAKGRUNN

Sotra Sportsklubb definerer sitt interesse- og medlemsområde til å omfatte indre deler av Store Sotra, Bildøy og Litle Sotra. Klubben har i godt samarbeid med kommunen, bygget opp et idretts- og rekreasjonsområde på Straume som vi er stolt over og som har fått mye positiv oppmerksomhet nasjonalt.

Etablering av Idrettsparken på Straume, har gjort at sportsklubben over tid har tilegnet seg høy kompetanse på utvikling av idrettsanlegg opp mot ulike virksomheter og bolig-/bosettingsmønster.

Dette er erfaring som vi ønsker å bidra med i kommunens nylig oppstartede arbeid med utforming av Samfunnsdel med arealstrategi.

Straume Idrettspark er utviklet med disse hovedmålene;

 • Kompakt anlegg med korte avstander
 • Anlegg for både organisert og uorganisert aktivitet
 • Anlegg som kan brukes av alle aldersgrupper – 0-100 år

Gjennom et kompakt anlegg oppnås god kontakt mellom idrettene og hvor synligheten gjør at utøvere får kjennskap til andre idretter en sin «egen». Terskelen for å bytte idrett framfor å hoppe av idretten blir betydelig lavere for tenåringer som går lei.

Et anlegg som kan brukes av alle aldersgrupper gjør idretten tryggere. Foreldre kan bruke turveier, styrkeapparater eller rett og slett en av kafeene når ungene trener. Dette gir et mangfold med god mix av unge og voksne.

Sotra Sportsklubb ønsker å utvikle Straume Idrettspark og Bildøy videre med basis i den samme filosofien. Vi ønsker å videreutvikle idrettsparken med flere idretter og flere friluftstilbud, og vi ønsker et fremtidsrettet aktivitets- og parkområde som tilfredsstiller Kystbyen, LitleSotra og Øygardens enorme utbygging av boliger.

Vi mener det er viktig å definere et relativt stort område som friarealer for eksisterende og kommende innbyggere.

 

SAMMENDRAG

Straume Idrettspark dekker i dag et stort behov i de tre største idrettene i Norge – fotball, håndball og turn.
Fotballbaner er særlig arealkrevende med ca. 9.000 kvm pr. bane. Sotra Sportsklubb har derfor et ønske om at en fremtidig utvidelse av banekapasitet for breddeidrett i fotballen skjer på Bildøy.
Tilsvarende ønsker vi at en utvidelse av banekapasitet for håndball også skjer i forbindelse med Bildøyhallen.
Dette er med på å gi lokale tilbud der vi bl.a. ser at det planlegges for en massiv boligutbygging.

 

Våre planer om nye idretter og tilhørende anlegg i Straume Idrettspark;

 • Klatre-/buldrehall
 • Svømmehall
 • Ishall
 • Utvide turløypene
 • Sykkel- og skatepark med crossløyper.
 • Sykkelveier
 • Ro-anlegg

Området vi mener som bør prioriteres til idrett, aktivitet og friluftsliv er arealene sør- og sørvest for dagens idrettspark.

Dette vil gi en naturlig utvidelse av anlegget med fortsatt fokus på et kompakt anlegg i tillegg til at tur- og sykkelveier blir en naturlig forlengelse av dagens turn- og aktivitetsområde.

AREALER

På Litle-Sotra har det over mange år vært en utstrakt utbygging, noe som gjør at det i dag er begrenset med areal som kan reserveres for et fremtidig aktivitets- og friluftsområde. Området som ligger sør for dagens idrettspark er langstrakt, flott turterreng med flere vann og i tillegg en god tilkomst til sjø.
Området kan knyttes sammen med bl.a. turveiene mellom Foldnes og Hjelteryggen, noe som vil gi et helthetlig tur- og aktivitetsområde med tilkomst fra alle de største boligområdene på Litle-Sotra.

Straume Idrettspark er allerede et av Norges største og flotteste anlegg, og hvor allsidigheten med mange idretter i et kompakt anlegg er meget god.
Dette mener vi må videreutvikles innenfor de mest aktuelle idrettene vi har i Vestland og Øygarden kommune. Idrettanlegget er i dag 100% utbygget innenfor de eiendomsgrensene som kommunen og Sotra Sportsklubb råder over. Det må derfor sikres tilleggsarealer for å kunne utvide dagens idrettspark.

Arealene bør ligge i tilknytning til dagens anlegg, og da er den mest naturlige muligheten sør for dagens fotballhall.
I dette området mener vi at det bør settes av ca. 5 mål til fremtidige idrettshaller, og hvor vi mener at en svømmehall i kombinasjon med ishall er et naturlig første-valg.
I disse hallen kan det også bygges mindre enheter for tennis og kampsport.

Tur- og aktivitetsområdet bør strekke seg fra dagens idrettsanlegg til Ebbesvik i sør og Brattholmen/Storevarden i vest. I nord er fjellet opp til Storskaret et naturlig «endepunkt» dersom vi ser anlegget isolert fra den øvrige bebyggelsen på Litle-Sotra (Foldnes, Hjelteryggen). Totalt er arealet på 500 mål og består i dag for det meste av utemark og store vann.

Ved å trekke tur- og sykkelveiene over det nye Sotrasambandet så vil 6 kilometer med turløyper i Straume Idrettspark bli til 12 kilometer om vi bygger sammenhengende helt fram til turveien mellom Foldnes og Hjelteryggen (se eget avsnitt på side 7)

Bildøy vil i fremtiden, sannsynligvis få en mer og mer sentral rolle i Øygarden kommune.

 • Det er planlagt omfattende boligutbygging på Bildøy som vil utløse behov for:
  • Ny barneskole
  • Idretts- og rekreasjonsareal
 • Nytt Sotrasamband gir gode på – og avkjøringsmuligheter for aktiviteter på Bildøy
 • Det er kort avstand (gang) til Straume

Sotra Sportsklubb (tidligere IL Øygard) har sterk og langvarig tilknytning til Bildøy, ved siden av at det ligger midt i klubbens kjerneområde. Det er derfor naturlig at sportsklubben ønsker å delta i prosesser knyttet til fremtidig utvikling av området og bidra med den kompetansen som klubben har tilegnet seg gjennom etablering, utbygging og drift av Idrettsparken på Straume.

Sotra Sportsklubb er naturlig nok, spesielt opptatt av fremtidig bruk av dagens idrettsareal på Bildøy. Dette gjelder både dagens grusbaner og idrettshallen.

Vi tror at dagens idrettsareal kan utvikles til et flott område for breddeidretten i kombinasjon med eksisterende skoleanlegg og sannsynlig ny barneskole.

Vi oppfordrer derfor sterkt til at det legges inn føringer i Samfunnsdelen til ny Kommuneplan, at dette området øremerkes til fremtidig breddeidrett

Idretter

 

Fotball

Sotra Sportsklubb mener at en videre utbygging av fotballbaner på LitleSotra ikke bør skje i Straume Idrettspark.
Fotballbaner er arealkrevende, og i Straume Idrettspark må nye fotballbaner bygges i det som i dag er regulert som friluftsområder, og som Sotra Sportsklubb vil anbefale brukt til annen idrett og turveier.

Dette handler også om tilgjengelighet fra de største boligområdene. Med den planlagte boligutbyggingen av Bildøy så vil det være mer hensiktsmessig å tilrettelegge for lokal fotball på dagens grusbaner ved Bildøyhallen.
Med nytt kunstgressdekke så vil èn 11`er bane og 4 stk.  5`er baner dekke det fremtidige behovet på Bildøy samtidig som det er i kort avstand fra både Lie/Ekerhovd og Kolltveit.

I Straume Idrettspark har Sotra Sportsklubb planer om en oppgradering av ute-banene. Første del av oppgraderingen ble gjort i 2019 hvor det ble anlagt 4 stk. 5`er baner og 1 stk. 7`er bane. I tillegg ble de gamle flomlysene byttet ut med tidsriktige og energisparende flomlys.
Som ett av de første anleggene i Norge har vi gjort flomlyset «selvbetjent» ved at alle som ønsker å benytte banene på kveldstid selv kan slå lyset på for ½ time av gangen.

Neste ledd i oppgraderingen er et nytt tribuneanlegg på banen som ligger mellom fotballhallen og turnhallen.
Tribuneanlegget er dimensjonert for 1.divisjon og vil dermed være dekkende for de ambisjoner som er i klubben. Oppgradering i en slik målestokk er forenlig med samtidig å fremstå som et bredde-anlegg.

Håndball

Med samme utgangspunkt som fotball så mener Sotra Sportsklubb at også en utvidet kapasitet for håndball bør skje på Bildøy.
Sotra Arena har 3 håndballflater og sammen med Bildøyhallen så dekker ikke disse flatene dagens behov. Det bør derfor planlegges for en fremtidig utbygging av èn til to nye spilleflater. For å gjøre tilgjengeligheten størst mulig så vil vi anbefale at minst èn av spilleflatene planlegges i tilknytning til Bildøyhallen.

 

Klatre- /buldrehall

Klatring er en idrett i sterk vekst, og Øygarden kommune har allerede er aktivt klatremiljø – i hovedsak basert på de mange gode klatremulighetene utendørs.

Sotra Sportsklubb har i flere år hatt planer om en klatrevegg i tilknytning til fotballhallen. Veggens høyde var planlagt til 16 meter, og med 50 meter bredde ville dett også blitt en klatrevegg med internasjonal standard.

I Åsane åpnet de i 2021 dørene for Nord Europas største klatreanlegg. Dette vil i mange år framover bli tyngdepunktet for et helt klatremiljø samtidig som hallen vil gi sporten en enda større vekst. Den enorme hallen vil også gjøre en stor klatrevegg på Straume til dels overflødig.

Sotra Sportsklubb har derfor nedskalert klatreanlegget ved fotballhallen til en buldrevegg med 5 meter høyde. Dette vil være en vegg som ikke trenger instruktører og strenge sikkerhetstiltak, og vil fungere som et trenings- og rekrutteringssenter for klatremiljøet.

Turveier

I 2009 bygget Sotra Sportsklubb de første turveiene med lys i Fjell kommune. Turveien gikk rundt Skogavatnet og var på 1 km.
Allerede 1 ½ år senere bygget klubben de neste 2 kilometerne med turløype slik at rundløypen nå går rundt hele Ebbesvikvatnet og er totalt 3 km. lang.

Turløypene er brukt flittig av hele kommunens befolkning. Foreldre med barn på trening i Idrettsparken benytter gjerne muligheten til egen-trening i løypene mens de venter, og barn fra Brattholmen og Ebbesvik bruker turveiene som en sikker og god vei til både skole og trening.

Sotra Sportsklubb ønsker å utvide turløypene, spesielt med tanke på den nye veien til Ebbesvik som vil komme veldig tett på deler av dagens turløype.
Områdene øst og nord for dagens løyper består av vann, myr og skog og er godt egnet for en videre utbygging (se gult område i kart på side 3).

De nærmeste områdene vil gi et meget godt supplement til dagens løyper med mulighet for flere rundturer og en samlet utvidelse på ca. 2,5 km.
Med en forlengelse mot nord vil turveiene gå inn i et flott skogsområde på toppen av Storskaret før den må krysse via bro til den nye gang og sykkelveien som strekker seg ned mot 555. I området rundt 555 er det planer i forbindelse med det nye sambandet, og med en forsering av dette området så er veien kort opp til turveien mellom Foldnes kirke og Hjelteryggen.

En slik utbygging vil sikre et utstrakt og nødvendig aktivitets- og friluftsområde på Litle Sotra. Utbyggingen vil sikre den lenge omtalte «Straumemila», og som vil få kontakt med både Kystbyen, boligområdene og sjøen.

Om det i tillegg planlegges for en parallell sykkelvei som bl.a. kan ha en forgreining til ny sykkelpark i Straume Idrettspark og «skogsløype» så vil dette også gi en sammenhengende gang- tur- og sykkelvei mellom alle de store boligområdene på Litle Sotra – uten at brukerne må krysse bilveier.

Sotra Sportsklubb vil med dette spille inn behov for tilpasset arealplanlegging i det aktuelle området, og ønsker også i det videre arbeidet et samarbeid med kommunen for realisering av prosjektet.

Det er laget er illustrasjonsvideo for prosjektet; 

FRAMTIDENS IDRETTER I
STAUME IDRETTSPARK

 

Straume Idrettspark er i dag bygget ut maksimalt innenfor tomtegrensene til Sotra Sportsklubb og Øygarden kommune. En videre utbygging av idrettsanlegget krever dermed et kjøp av areal i området sør for Idrettsparken.

Sotra Sportsklubb ønsker at området som er merket i kartet under blir lagt inn som fremtidig utbyggingsareal for idrettsanlegg.

Idrettene vi ønsker å prioritere;

 • Svømmehall
 • Ishall
 • Sykkel og skatepark
 • Ro-anlegg

Prioriteringene begrunnes i dagens mangel på tilsvarende anlegg i tillegg til etterspørselen.