Fair play, mobbing og rasisme

< Tilbake

Sotra Sportsklubb tar alle former for mobbing og rasisme på største alvor uavhengig om det er barn, voksne, utøvere, trenere eller andre som er involvert.
Vi har derfor vårt eget «Fair Play» utvalg som alle våre medlemmer kan kontakte dersom du selv eller noen du kjenner er utsatt for uønskede hendelser. 

Fair Play

Sotra Sportsklubb har som målsetting å være en klubb som legger vekt på Fair Play i alle sammenhenger, noe som også er reflektert i verdiene til klubben.
For oss handler Fair Play først og fremst om å opptre ærlig, rettferdig og inkluderende, med respekt for alle! 

Fair Play er mer en væremåte enn en sjekkliste og det er derfor vanskelig å lage en komplett liste over ting man må passe på. Som eksempler har vi likevel listet opp et utvalg av momenter som kan være med på å illustrere hva vi i Sotra Sportsklubb mener med Fair Play.

  • trene og konkurrere med godt humør
  • Ta godt vare på dine lagkamerater og inkluder nye utøvere
  • behandle motstanderne med respekt
  • hjelpe skadet deltaker uansett lag eller klubb
  • takke motstanderen etter konkurransen
  • ikke kjefte på andre deltakere eller på dommeren
  • Som foreldre/publikum – verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt

Mobbing

Vi skal behandle alle medlemmer, støttespillere og motstandere likt, uavhengig av ferdigheter, kjønn, hudfarge, religion eller kultur.
All form for mobbing er uforenlig med disse prinsippene og klubben tar derfor avstand fra mobbing.

Rasisme

Rasisme kan på mange måter betraktes som en spesiell form for mobbing; dvs. mobbing eller annen diskriminering på grunn av rase, hudfarge, kultur eller religion. På samme måte som for mobbing så tar Sotra sportsklubb avstand fra enhver form for rasisme.

Ved mistanke om mobbing eller rasisme skal man varsle lederen for gruppestyret eller et medlem av hovedstyret som så vil foreta en nærmere vurdering om man skal forfølge saken, evt. søke faglig råd før man går videre.

For å sette fokus på temaet Fair Play vil Sotra Sportsklubb jevnlig ta opp dette som tema på møter og samlinger på alle nivåer i klubben. Det skal alltid være tema på større samlinger.