Strategiplan 2019-2023

< Tilbake

Strategiplan er det overordnede styringsverktøyet for Sotra Sportsklubb

Denne strategiplanen har til hensikt å definere hovedretningen innenfor de fire strategiske innsatsområdene;

 • Sportslig aktivitet
 • Organisasjon
 • Økonomi og arrangement
 • Anlegg

Konkrete mål, delmål og tiltak skal innarbeides i gruppenes sportsplaner.

De fire innsatsområdene baseres på klubbens Visjon, Misjon og Verdier

 

Her kan du laste ned PDF versjonen av klubbens strategiplan;

Sportslig aktivitet

Hovedmål

Gode sportslige resultater på alle nivåer – basert på klubbens egenutviklede utøvere og trenere, basert på;

 • Trivsel
 • “Flest mulig – lengst mulig” (lavt frafall)
 • Utvikling av egne trenere
 • Samfunnsaktør innen fysisk aktivitet

Delmål

Tiltak

Gi barn og unge et sportslig tilbud som legger til rette for utvikling 

Etablere aktiviteter og sportsplaner i alle idretter og aldersnivå innen følgende;

 • Likeverd mellom idrettene
 • Felles basistreninger
 • Felles retningslinjer for rekruttering, hospitering, toppsatsing mm
 • “Sotrakompis” -Alle skal med!

Redusere frafall / Høy trivsel

 • Bygge tettere samarbeid mellom idrettene
 • Samle treninger på tvers av lag, men beholde lagene
 • Tilrettelegge for felles basistreninger på tvers av idrettene
 • Legge til rette for at foreldre/trenere kan skape sosiale aktiviteter for lag/utøvere

Redusere frafall / utvikle egne utøvere lengst mulig.

 • Tilrettelegge for treningstilbud tilpasset ulike ambisjonsnivå
 • Mer veiledning og oppfølging av trenerne for motvirkning av frafall
 • Arrangere en idrettsmesse for alle idrettene på Sotra med hovedmål å gjøre alle idretter kjent.

Utvikle og utdanne trenere for alle nivå i klubben.

 • Trenerpakker på alle nivå – skape gode rutiner.
 • Tilrettelegge for kompetanseheving
 • Kartlegging og oppfølging av alle trenerne (trenerveileder el. tilsvarende)
 • Spesiell tilrettelegging for trenere av “Lag 2 og 3” og “Kompis” som bl.a. skal gjenspeiles i klubbens budsjetter.

Gode sportslige resultater for alle aldersklasser og den enkelte utøver – basert på klubbens verdier!

Det skal utarbeides retningslinjer i alle gruppenes sportsplaner for utvikling av enkeltutøvere og lag i alle aldersbestemte klasser med hovedfokus på;

 • Fair Play
 • Klubbens hospiteringsregler
 • Klubbens verdier og holdninger

Gode resultater skal henge sammen med gode verdier og holdninger i Sotra Sportsklubb.

Gode sportslige resultater i klubbens toppsatsning-senior – basert på klubbens egenutviklede utøvere og trenere

Det skal utarbeides årlig tiltaksplan for satsingslagene på seniornivå med tydelig beskrivelse av arbeidsform og tidslinje. Tiltakene skal gjenspeiles i budsjettene.

Det skal utarbeides retningslinjer for all toppsatsing i Sotra Sportsklubb. Retningslinjene skal innarbeides i gruppenes sportsplaner og skal ha som mål at;

 • seniorlag i toppserie består av 50% egenutviklede spillere.
 • idrettenes samlede budsjett for toppsatsingen ikke overstiger 50% av gruppens totale budsjett.

 

Organisasjon

Hovedmål

Være en klubb som tiltrekker seg, utvikler og beholder medlemmer, trenere og ledere basert på;

 • Velorganisert
 • veldrevet
 • klubbstyrt
 • Attraktiv samarbeidspartner

Delmål

Tiltak

Sørge for at klubben er velorganisert og klubbstyrt i alle ledd

 • Utarbeide og gjøre kjent et funksjonelt organisasjonskart som tydeliggjør roller og ansvar.
 • Utarbeide og gjøre kjent klubbens samlede fullmaktsmatrise.
 • Sørge for en god kommunikasjon og ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon.
 • Sikre en administrasjon som er tilpasset klubbens størrelse og aktivitet, og som har den nødvendige kompetanse, fullmakt og fleksibilitet.

Sikre gruppene gode og tydelige rammevilkår

 • Utarbeide og gjøre kjent tydelige beslutningslinjer
 • Ansette sportslig koordinator som skal jobbe på tvers av idrettene
 • Etablere trenerveileder/koordinator i alle idrettsgruppene
 • Etablere møteplass for alle idrettsgruppene for koordinering av fellesaktiviteter.

Skape tydelige kommunikasjonslinjer

 • Utarbeide kommunikasjonsplan for hele klubben (plattform og retningslinjer)
 • Utarbeide egen plan for bruk av sosiale medier

Skape en sunn og god klubbkultur

 • Synliggjøre klubbens verdier
 • Klubbkulturseminar (ref. Kvalitetsklubb) i forbindelse med idrettsmessen
 • Etablere “Fair Play” utvalg

Attraktiv samarbeidspartner

 • Etablere tettere samarbeid med Trygg i Fjell
 • Øke vårt engasjement opp mot særforbundene ved bl.a. deltakelse på ting og andre møter.
 • Jobbe for en endring av idrettens knyting/forankring mot kommunen som i dag er Kulturavd – endre til Helse/sosial. Jobbe sammen med FIR

 

Økonomi og Arrangement

Hovedmål

Sikre en god og bærekraftig økonomi som gir vekst og utvikling og som er i samsvar med klubbens øvrige mål.

Delmål

Tiltak

Styrke økonomien gjennom bedre utnyttelse av merkevaren Sotra Sportsklubb

 • Ansette markeds-/sponsorsjef for bla. å få på plass flere sponsoravtaler og sørge for en god kontakt med eksisterende samarbeidspartnere.

Styrke klubbens økonomirutiner

 • Utvikle enkle og oversiktlige rapporterings- og styringssystemer
 • Utarbeide og gjøre kjent klubbens fullmaktsmatrise for økonomi.
 • Reetablere Ledergruppen med økonomirapportering

Styrke inntektsgrunnlaget gjennom egne arrangementer / messer.

 • Ansette markeds-/arrangementsansvarlig (se første pkt)

 

Anlegg

Hovedmål

Forvalte og videreutvikle anlegg for både organisert og uorganisert aktivitet med klubbens hovedmål i fokus; Økt aktivitet for alle aldersgrupper!

Delmål

Tiltak

Sikre godt vedlikehold

 • Ansette driftsleder
 • Utarbeide gode rutiner for daglig, ukentlig og årlig vedlikehold

Sikre god og riktig bruk av anleggene

 • Utarbeide gode rutiner for bruk av anleggene.
 • Utarbeide rutiner og tiltak som sikrer felles bruk av anleggene på tvers av idrettene.

Kommunal deltakelse i drift av anlegget

 • Opprette dialog med kommunen for økt årlig bevilling til drift/vedlikehold av private idrettsanlegg
 • Arbeide sammen med FIR for å endre retningslinjer for drift av anlegg

Videreutvikling av anlegget

 • Tilrettelegge og bygge klatrehall sammen med klatremiljøet.
 • Bygge utendørs styrkepark for uorganisert aktivitet.

Sikre en god og langsiktig plan for idrettsanlegget og området rundt.

 • Utarbeide en plan for idrettsparken og tilhørende områder som skal være innspill til neste arealplan for Straume.
 • Utarbeide en investeringsplan for anleg

En klubb for Alle
med Idrett i et godt Miljø