Årsmøte 2021

For Sotra Sportsklubb
Org. nr. 952 304 283

SAKSLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Behandle Hovedstyrets Årsmelding
 9. Behandle klubbens Regnskap
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Innkomne forslag
 12. Fastsetting av kontingent
 13. Behandle klubbens Budsjett
 14. Valg av revisor
 15. Valg

ÅRSMELDING

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb som legger til rette for en rekke ulike idrettsaktiviteter for innbyggerne i Øygarden kommune. Klubben tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, turn, dans, basketball, boksing og friidrett/mosjon. Vi har også et omfattende idrettsskoletilbud.

Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark, der også mesteparten av idrettsaktivitetene finner sted. Gymsaler i nærliggende skoler benyttes også, det samme gjør idrettshallen på Bildøy.

Innhold

Hovedstyrets arbeid

Hovedstyret har i 2021/22 bestått av 8 styremedlemmer inkl. styrets leder og nestleder pluss 2 varamedlemmer. 4 av styremedlemmene representerer særidrettene. 

Det har vært avholdt 11 styremøter i 2021. På grunn av smittevern og pandemi har en del av styremøtene også i 2021 blitt holdt via Teams. Styrearbeidet har likevel fungert tilfredsstillende og dialogen i styret har vært løsningsorientert, åpen og inkluderende.

Pandemisituasjonen og ikke minst mangelen på trenings- og spilleflater grunnet bruken av Sotra Arena som vaksinestasjon, har preget styrets arbeid og ikke minst klubbens aktivitet i året som har gått. Også hovedutvalgene har brukt mye tid og kapasitet knyttet til organisering av alternative løsninger for trening, sammen med administrasjonen. I tett samarbeid har hovedstyret og administrasjonen jobbet mot politisk og administrativ ledelse i kommunen, for å holde ulempene for våre medlemmer og trenere så lave som mulig. Disse forholdene har tatt av styrets kapasitet og gjort at styret heller ikke i 2021 har fått jobbet så mye med utvikling av klubben som ønsket.

Organisasjonsutvikling

Ved normalisering av smittesituasjonen i samfunnet og gjenopptakelse av normal idrettsaktivitet, er det styrets forventing at klubbutvikling kan bli prioritert høyere gjennom 2022. Dette er viktig etter to år med lav kapasitet og lavt fokus på utvikling av klubben.

Til tross for redusert kapasitet og spesielle vilkår, har det likevel blitt jobbet videre med enkelte av de prioriterte områdene i gjeldende strategiplan. Innenfor svært knappe rammer i budsjettet for 2022, har styret funnet rom for å følge opp forrige årsmøtevedtak vedrørende justering av gjeldende organisasjonskart, der idretten styrkes med en leder seksjon sport. Beslutning om utlysning av stillingen ble tatt like før jul. Første runde medførte dessverre ingen rekruttering i stillingen, som derfor er lyst ut på nytt.

Videre har det i 2021 blitt gjennomført et omfattende arbeid med å beskrive de ulike rollene vi trenger innenfor de forskjellige idrettene. Rollebeskrivelsene vil lette overgangen når det skjer utskifting blant de som har verv i klubben ved at oppgavene er godt beskrevet og terskelen dermed mindre for å ta på seg et verv. Det vil også føre til bedre kontinuitet og kvalitet i det frivillige arbeidet.

Kommunikasjonsplan

Arbeidet med en overordnet plan for kommunikasjon i SSK, har det dessverre ikke vært kapasitet til å jobbe med i 2021. Styret vil vurdere å etablere et eget utvalg som vil få i oppdrag å jobbe med dette.

Fond

Styret har nylig fullført etableringen av et rammeverk for vårt «Alle med-fond», der det vil kunne søkes om økonomisk støtte til deltakelse i SSKs aktiviteter. Administrasjon av- og tildeling fra fondet vil være basert på søknad der behandlingen vil bli ivaretatt av en egen gruppe utnevnt av styret. De to første sakene har blitt behandlet i fondet i mars 2022.

Fair Play utvalg

På årsmøtet i 2019 ble det bestemt at klubben skulle etablere ett konflikthåndteringsutvalg. Dette ble endret til ett Fair Play utvalg. 
Utvalget består av ett medlem fra hovedstyret pluss èn representant fra hver idrett. 
Utvalget har ikke hatt saker til behandling i 2021.

Idrettsskole

Idrettskolen er ment å sikre en bredere aktivitet for de minste, hvor de får prøve flere idretter framfor å spesialisere seg for tidlig. Det har vært vanskelig å opprette ett tilbud under pandemien. Hovedstyrets intensjon er å reetablere tilbudet.

Spesielle forhold

Nedstengningen av samfunnet og særlig mangelen på treningsflater for håndballen, har vært krevende for Sotra Sportsklubb. Trenere og andre tillitsvalgte har måttet tilpasse aktiviteten mye til smittesituasjonen og har jobbet forbilledlig med å opprettholde såvel egen som medlemmenes motivasjon. Denne innsatsen har gjort at klubben har kommet seg gjennom året med noe frafall både blant i ungdomsgruppene, men med en moderat vekst i de yngste og eldste årsklassene.

Årets resultat – inkludert støtteordninger – er også i 2021 på plussiden. Resultatet er preget av lave kostnader knyttet til redusert aktivitet i idretten. Den reduserte aktiviteten har gitt seg utslag i noe redusert innbetaling av kontingenter. Redusert arrangementsaktivitet har også medført lavere inntekter, men altså vært tilstrekkelig til at året under ett gir et positivt resultat. Styret er svært fornøyd med dette.

Styret har i 2021 i samråd med Øygarden kommune avviklet selskapet Straume Idrettspark AS, der eierskapet til Straume stadion lå. Straume Idrettspark AS var eid 2/3 av Sotra Sportsklubb og 1/3 av Øygarden kommune. Eierskapet til Straume Stadion er nå overført til Sotra Sportsklubb.

Organisasjon

Totalt har klubben 63 ansatte fordelt på 22 årsverk

Klubben har 2.842 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret pr. 31.12.2021.
166 med i flere idretter, slik at det reelle antall medlemmer er 2.681

Første halvdel av 2021 var fortsatt preget av nedstengning som følge av pandemien. Ført i oktober fikk de over 20 år drive med kontaktidrett, og allerede i slutten av november ble det stengt ned påny for denne gruppen.

(klikk på bildene for å få de større)

Medlemstall 2021
Medlemstall 2021 pr. idrett

Medlemsutvikling 2012-2021 pr. idrett

Medlemsutvikling 2012-2021 fordelt kjønn

Frafall og endringer i medlemsmassen.

I fjor ble det antatt at frafallet i tiden framover vil være betydelig som følge av pandemien. Styrets spådom har dessverre vist seg å være rett, men likevel med en stor forskjell.

Mens frafallet i ungdomsklassene har vært stort så har nye medlemmer i oppstartsklassene (4-6 år) økt betydelig. Dette gjør at det samlede medlemstallet ikke har falt så mye som fryktet.

Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til tallene.
Helt fra mars 2020 har utøvere over 19 år hatt trenings- og kampforbud pga. pandemien. Først i oktober 2021 ble det åpnet for nærkontakt-idrett innendørs for utøvere over 19 år. Dette ble imidlertid også kortvarig. Allerede 10.desember ble det påny innført restriksjoner som gikk utover denne gruppen.

Sotra Arena har i hele 2021 blitt benyttet som senter for vaksinering. Dette har gått på bekostning over idretten som har mistet verdifull treningstid i en tid hvor idretten ellers i landet har kunnet bygge seg opp igjen etter en landsomfattende nedstenging. 

Dette gjenspeiles i medlemskontingenten. Ca. 20% av våre medlemmer har ikke betalt kontingent for 2021, og en stor andel av disse er nettopp utøvere som ikke har fått trene som normalt. Selv om denne gruppen ikke har betalt kontingenten for 2021 så står de fortsatt oppført som medlemmer. Vi håper naturligvis at flesteparten av disse vil fortsette i idretten.

Medlemsutvikling 6-12 år
Medlemsutvikling 13-19 år
Medlemsutvikling 20-25 år
Medlemsutvikling 26+ år

Frafallet er regnet ut fra aldersgruppene i Idrettsregistreringen; 6-12 år målt mot 13-19 år.
Dette gir en nokså grov visning av frafallet, og som kan variere en del basert på store årskull som går fra barneidrett til ungdomsidrett.

Frafallet i ungdomsklassene i de tre største idrettene har økt, noe som var forventet med tanke på pandemien og alt den har ført med seg for idretten. Det overraskende er likevel at håndball og turn faktisk har en nedgang i frafallet, men hvor frafallet i fotballen har økt såpass mye at det samlet sett for klubben gir en negativ trend.

Fotballgruppen har allerede satt fokus på utfordringen og er klar med tiltak.

Årsmelding Fotball

Hovedutvalg Fotball har gjennom året bestått av totalt 7 personer. Det har også i år vært et krevende år da vi har hatt en pandemi rundt oss, så stor honnør til alle involverte. Vi fikk et lederbytte etter årsmøte 2021 hvor Susanne tok over  som Leder Fotball, og Ronny gikk inn som nestleder. Overlevering av oppgaver har gått knirkefritt. I desember kom Mai Helen inn i gruppen etter å ha lest om vårt arbeid på hjemmesiden, og hun ønsket å bidra med fotball arbeid.

Vi har gjennomført jevnlige møter, og de fleste fikk vi utført sammen på møterom på anlegget, men selvsagt under gitte restriksjoner. Det er viktig å prøve og ta vare på det sosiale i pandemi tider. Mot høsten startet vi opp med ukentlige arbeidsmøter for å komme i mål med alle arbeidsoppgavene våre.

Hovedutvalg for fotball har bestått av;

Gruppen har i 2021 hatt hovedfokus på;

 • Organisering av aktivitet i pandemien
 • Sikker gjennomføring av aktiviteter
 • Sportslig utvikling og mestring
 • Gjennomføring av sommercup
 • Etablering av akademi
 • Kompetanseheving
 • Markedsarbeid
Medlemsutvikling fotball – fordelt på aldersgrupper (klikk på bildet for å forstørre)
Medlemsutvikling fotball 6-12 år
Medlemsutvikling fotball 13-19 år
Medlemsutvikling fotball 20-25 år
Medlemsutvikling 26+ år

 Sportslig sett har A-lag herrer levert på de mål som var satt for sesongen i PostNord, og tatt i betraktning de økonomiske ressursene som er tilgjengelig for laget er prestasjonen meget god.

Etter halvannet år med Korona-restriksjoner fikk damelaget heldigvis gjennomført en halv  sesong, og gjennomførte en godkjent høstsesong. De varlenge med i kampen om å vinne 3.divisjon, men 2-1 tap mot Åsane 2 i en av de siste kampene gjorde at målsettingen glapp.

Rekruttlaget gjorde en glimrende sesong i 2021 og er klart for spill i 4. div i 2022. Dette har vært målsetningen for klubben en stund, og laget har vært så nær man kan være i to sesonger

Alle de aldersbestemte lagene har også i 2021 hatt en sesong som har vært preget av korona, med lite cup`er og restriksjoner i starten av året på treninger og kamper. Alt-i-alt har det likevel vært en god og innholdsrik sesong – forholdene tatt i betraktning.

Årsmelding Håndball

Det ble valgt et hovedutvalg i håndball på klubbens årsmøte, men av ulike grunner så valgte flere av medlemmene å tre ut av utvalget i løpet av perioden.

Siv Øye Carlsen kom inn som leder fra hovedstyret i september, og styret har resten av perioden bestått av henne og Stian Mikkelborg. I tillegg har det vært etablert et arrangementsutvalg og et sportslig utvalg som har vært meget aktive i perioden.

Hovedfokus har også i år dessverre vært mye pandemi og altfor lite idrett. Det har vært viktig å sette seg inn i smittevernstiltak og restriksjoner på hvem som kan trene eller ikke trene. I tillegg har Sotra Arena vært brukt både til testing og vaksinering noe som har gjort at treningstimeplaner stadig vekk måtte endres og snues på. Noen lag har kun fått treningstider i Bildøyhallen og/ eller i Ågotneshallen. Tusen takk til alle trenere, spillere, foreldre og andre frivillige som har stått på med alternative treningsopplegg, skiftende treningstider og nye retningslinjer som har variert fra uke til uke.

Siv Carlsen overtok for Janne Havnerås 1.september 2021.

Medlemsutvikling håndball – fordelt på aldersgrupper;

Medlemsutvikling håndball 6-12 år
Medlemsutvikling håndball 13-19 år
Medlemsutvikling håndball 20-25 år
Medlemsutvikling 26+ år

Årsmelding Turn & Dans

Turngruppen har i styreperioden hatt 8 hovedutvalgsmøter.
Det som har hatt størst fokus er å holde nivået på treningene oppe, på tross av alle utfordringene som er dukket opp. Samt å få gjennomført de arrangementene som har latt seg gjennomføre. Vi har hatt både digitale og fysiske møter, alt etter smittesituasjonen i samfunnet.

1.Mai 2021 begynte Cate Kristine Solsvik Norheim som Sportslig Leder for Turn og Dans, i en 60 % stilling. Hun har erfaring fra Bergens Turnforenig.

Vi startet 2021 med nedstegning, og kun noen få utøvere fikk lov å trene innendørs. Alle andre var ute i minusgrader og snø. Trenerne viste stor kreativitet, og utøverne viste stor treningsvilje.
Første halvår gikk rimelig rolig for seg, mens høsten traff oss med et brak, da mange av de avlyste konkurransene som skulle vært gjennomført på våren ble flyttet til høsten.

Her vil vi rette en stor takk til alle foreldre som stilte blide på dugnad, og fikk oss trygt gjennom NM Junior Turn, Kvinner og Turn Menn, Vestlandsmesterskapet, Paraturn og Juleshow

Medlemsutvikling turn&dans 6-12 år
Medlemsutvikling Turn&dans 13-19 år
Medlemsutvikling Turn&dans 20-25 år
Medlemsutvikling Turn&dans 26+ år

Årsmelding Friidrett

Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i
2015. Gruppen har et relativ stabilt medlemstall med 21 betalende medlemmer i 2021.

Løpegruppen/Friidrett dekker en gruppe mosjonister som ellers ikke har noe organisert tilbud i nærområdet og er dermed en viktig faktor i klubbens mål og visjon om å få flere i aktivitet.

Årsmelding andre idretter

Det er for 2021 ikke laget egne årsmeldinger for boksing og basketball.

Dette skyldes først og fremst at dette er de minste idrettene og samtidig idretter med minimal aktivitet pga. pandemien. 

Anlegg

Sotra Sportsklubb drifter hele Straume Idrettspark med unntak av Sotra Arena. Dette gir klubben årlige driftskostnader på mellom 3,7 og 4 mill pr. år. I 2021 landet samlede kostnader på kr. 3.759.000,- og fordeler seg slik;

Til fratrekk på driftskostnadene kommer leieinntekter på ca. 700.000,- pr. år.

På slutten av 2021 så vi strømpriser på ett helt annet nivå enn det vi tidligere har sett. Dette ser ut til å fortsette i 2022, noe som vil øke driftskostnadene betydelig det kommende året. I desember 2020 hadde vi kr. 80.000,- i strømkostnader. I desember 2022 økte dette til 240.000,-.
Det er lansert en statlig støtteordning til idrettslag, men så langt er det usikkert hvor stor andel av kostnaden dette vil utgjøre.

I 2020 lanserte klubben planer om en ny fotballstadion der som dagens Sotrabane ligger. Årsaken er krav fra NFF om kortere vei fra garderober til bane i PostNord ligaen, samtidig som vi ønsker å få en tribune også på Sotrabanen.

Resultatet blir at Sotrabanen blir ny hovedbane, og dermed vår nye Stadion.

Begge kunstgressbanene er over 10 år gammel og nedslitt etter mange år med mye bruk. På Stadion er det fortsatt halogen-lamper i flomlysene, noe som gir svært høye driftskostnader i tillegg til at det begynner å bli vanskelig å skaffe nye pærer. 
Hovedstyret bestemte derfor i 2021 at klubben må forsøke å finansiere en samlet oppgradering av begge banene i tillegg til nye tribuner på Sotrabanen

Det er sendt søknad til Øygarden kommune om delfinansiering. Sotra Sportsklubb har for egen regning driftet banene i 20 år og i 2019 oppgraderte klubben Sartorbanen med nytt kunstgress uten kommunal støtte.

Av en samlet kostnad på kr. 19 mill er kommunen forespurt om å bidra med 4 mill, noe kommunen har sagt seg positiv, men dette må behandles i forbindelse med 2023 budsjettet.

I mellomtiden har Trond Mohn sagt seg villig til å forskuttere oppgraderingen, noe som gjør at vi har mulighet til å få dette gjort i 2022. Enda en gang sender vi en STOR takk til Trond og hans uvurderlige hjelp til breddeidretten

Økonomi

Klubbens regnskaper føres i klubbadministrasjonen v/Lisbeth Waagen.

Regnskapet for 2021 viser et resultat før skattekostnad på kr. 656.585,- og et årsresultat etter skattekostnad på kr. 376.916,-

Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er ikke et mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd.

Første halvdel av 2021 var preget av nedstengning og forbud mot større arrangementer. Dette første til kansellerte messer og idrettsarrangementer med tilhørende tapte inntekter.
I september 2021 bortfalt en del av pandemirestriksjonene, og vi fikk gjennomført Boligmessen og Bilmessen.

Statens støtteordninger til idretten har dekket inntil 70% av de tapte inntektene på kansellerte eller utsatte arrangementer. I kombinasjon med reduserte kostnader så har klubben klart å komme i havn i 2021 med ett lite overskudd.

Styret foreslår at årets overskudd overføres til klubbens frie egenkapital.

Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også fritt til å generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende.
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til
daglig leder / hovedstyret.

Driftsresultat pr. avdeling

Kontingent

Sotra Sportsklubb har ikke endret kontingenten siden 2018. Styret er av den oppfatning at den generelle prisstigningen spesielt det siste året er såpass høy at det er tid for å justere kontingenten fra 2023.
 
Det er ønske om å gjøre endringer på klubbens støttemedlemskap der intensjonen er å gjøre medlemskapet mer tilgjengelig, mer attraktivt og ikke minst øke antallet støttemedlemskap.
 
Styret besluttet å innstille følgende til Årsmøtet; Treningsavgiften i alle idrettene økes med kr. 100,– med virkning fra 2023. Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å vurdere/endre støttemedlemsskapet.

Dugnad

Som de fleste andre idrettslag er Sotra Sportsklubb helt avhengig av dugnad blant klubbens medlemmer og foreldre for å få hjulene til å gå rundt.
Vi er i tillegg ekstra avhengig av dugnadene våre for å skaffe inntekter til drift av det flotte idrettsanlegget vårt

Selv om dugnadsåret 2020 ble veldig mye kortere i likhet med klubbens arrangementsår, så er det likevel en stor fornøyelse å bringe videre alle de gode tilbakemeldingene vi får fra våre arrangører, utstillere og samarbeidspartnere.
Våre medlemmer utfører ikke bare jobben – men de gjør den med et stort smil og høy grad av service – noe våre samarbeidspartnere legger merke til og sier vi er i særklasse på gjennomføring.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FÅR SÅ GODE TILBAKEMELDINGER!

Trond Mohn – Æresmedlem

Trond Mohn ble utnevnt til æresmedlem i 2020 for den fantastiske støtten han har gitt klubben bl.a.  i vår utbygging av Straume Idrettspark. Verken fotballhallen, turnhallen eller turveiene hadde vært realisert uten hans fantastiske hjelp og støtte.

Sotra SK setter umåtelig stor pris på å ha Trond med på laget både som støttespiller og som ett klubbmedlem med en genuin interesse for breddeidretten. 
Trond gir også uttrykk for egen stolthet over å være en del av breddeidretten, og vi er tilsvarende stolt over at han vil være en del av klubben.

Klubbens ildsjeler

Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben og anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp når det er behov.

Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt;

 • Trenere
 • Styremedlemmer
 • Foreldrekontakter
 • Dugnadsgjengene
 • Matharekomiteen
 • – og mange flere

… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste år.

Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats!

Våre samarbeidspartnere

Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 8 år, og gir oss både inspirasjon og faglig støtte. 

Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor takk til våre hovedsponsorer;

Øvrige forhold

Klubbens drift forurenser ikke det ytre miljø unødvendig. Arbeidsmiljøet er godt og fungerer også fint mellom klubbens ansatte og det frivillige arbeidsmiljøet.

Det er et lavt sykefravær blant klubbens ansatte.

Det er ikke registrert personskader i 2021 av betydning.

Klubbens kvinneandel i styrene er totalt sett god, men ulikt fordelt i klubbens styrende organer.