Årsmøte 2022

For Sotra Sportsklubb
Org. nr. 952 304 283

SAKSLISTE

 1. Åpning
 2. Godkjenne de stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
 4. Valg av dirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Behandle Hovedstyrets Årsmelding
 9. Behandle klubbens Regnskap
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Innkomne forslag
 12. Fastsetting av kontingent
 13. Behandle klubbens Budsjett
 14. Valg av revisor
 15. Valg

ÅRSMELDING

Svein Olav Sørensen Styreleder

Sotra Sportsklubb er en breddeklubb som legger til rette for en rekke ulike idrettsaktiviteter for innbyggerne i Øygarden kommune. Klubben tilbyr aktiviteter innen fotball, håndball, turn, dans, basketball, boksing og friidrett/mosjon. Vi har også et omfattende idrettsskoletilbud.

Klubben har kontorer og klubblokaler i Straume Idrettspark, der også mesteparten av idrettsaktivitetene finner sted. Gymsaler i nærliggende skoler benyttes også, det samme gjør idrettshallen på Bildøy.

Innhold

Hovedstyrets arbeid

Hovedstyret har i 2022/23 bestått av 9 styremedlemmer inkludert styrets leder og nestleder pluss 2 varamedlemmer, til sammen 11 personer. 4 av styremedlemmene representerer særidrettene.

Det har vært avholdt 12 styremøter i 2022, alle med fysisk oppmøte i Straume Idrettspark. I tillegg har styret hatt et eget møte for å diskutere idrettenes målsettinger samt et strategiseminar over to dager, der trender og langsiktig utvikling var hovedfokus. Styrearbeidet har fungert tilfredsstillende, det har vært godt oppmøte og dialogen i styremøtene har vært løsningsorientert, åpen og inkluderende. Kontrollkomiteen har forøvrig fått løpende orientering om styrets arbeid.

Utfordringer for frivilligheten

Både samfunn og idrett åpnet opp igjen i starten av året. Styret registrerer med glede at synkende medlemstall gjennom pandemien, på flere områder har tatt seg opp igjen, slik at klubben har flere medlemmer ved utgangen- enn ved inngangen av året.

Dessverre ser vi ikke helt det samme når det gjelder tilstrømming av frivillige. Alt fra enkle roller knyttet til yngre lag eller mindre oppgaver ved cuper og arrangementer, til de faste vervene i hovedutvalgene og styret, har blitt stadig mer krevende å fylle. Denne situasjonen er den samme i all frivillighet, over hele landet. På kort sikt fører dette til at de som er engasjert i verv dekker over for mye og sliter seg ut. På lengre sikt truer det tilbudet og hele modellen denne delen av samfunnet er basert på. Flere verv forsøkes løst ved betaling, med den konsekvens at kostnaden for å delta må økes – som igjen fører til at flere barn og unge faller utenfor.

Idretten jobber med denne problemstillingen, og styret i SSK adresserer i disse dager temaet selv, blant annet ved å synliggjøre tilbud og aktiviteter for lokalsamfunnet og med konkrete arrangement for å tiltrekke flere frivillige til den viktige aktiviteten klubben tilbyr. Styret håper at dette skal gi positiv effekt og øke tilstrømmingen av frivillige gjennom 2023.

Organisasjonsutvikling

1. september fikk vi endelig på plass den etterlengtede lederen for seksjon sport, som styrker og avlaster særlig hovedutvalgene med administrative oppgaver knyttet til idrettene. Styret ser allerede positiv effekt av økt systematisering og strukturering i dette arbeidet. Rollen vil etterhvert også bidra til økt kontinuitet og varig kunnskap, som etterhvert også vil gjøre det lettere for nye frivillige som skal inn i hovedutvalgene.

Arbeidet med å beskrive de ulike rollene vi trenger innenfor de forskjellige idrettene har blitt fullført i 2022. Rollebeskrivelsene vil lette overgangen når det skjer utskifting blant de som har verv i klubben ved at oppgavene er godt beskrevet og terskelen dermed mindre for å ta på seg et verv. Det vil også føre til bedre kontinuitet og kvalitet i det frivillige arbeidet.

Mot slutten av året besluttet styret opprettelse av en ny, prosjektbasert deltidsstilling som sponsoransvarlig. Dette er et område klubben har hatt behov for å styrke i lang tid. Styret mener at det er et potensiale på dette området og i klubbens merkevare som kan tas ut bedre ved en mer systematisk tilnærming.

Av prioritert arbeid framover er det særlig to forhold styret er opptatt av. For det første trenger vi å gjennomføre tiltak for medlemmene, for å knytte oss bedre sammen som klubb. Det planlegges derfor med et klubbarrangement i løpet av første halvår 2023. Videre er det nedsatt en gruppe som skal jobbe med å se på muligheten for å ta i bruk kafeen i turnhallen mer til et klubblokale. For det andre må det jobbes mer målrettet og utadrettet med rekruttering av frivillige. I den forbindelse vil styret se på om det bør opprettes en ny rolle som “ansvarlig for samfunnsansvar og frivillighet” i styret, som kan få satt igang aktiviteter på disse områdene.

ALLE MED Fondet

Etter en beskjeden oppstart i starten av året, fikk vårt «Alle med-fond» virkelig vind i seilene i november, med et bidrag på kr. 600.000 fra Sparebanken Vests allmennyttige fond. Fondet har med det en startkapital på kr. 750.000. Fra fondet kan det søkes om økonomisk støtte til deltakelse i SSKs aktiviteter. Administrasjon av- og tildeling fra fondet er basert på søknad der behandlingen blir ivaretatt av en egen gruppe utnevnt av styret. Det er laget en egen webløsning på klubbens nettsider for å søke, men man kan også søke på annen måte eller også få hjelp til dette. Fondet har hatt flere utdelinger gjennom året.

Fair Play utvalg erstattet av Mitt Varsel

På årsmøtet i 2019 ble det bestemt at klubben skulle etablere et konflikthåndteringsutvalg. Dette ble senere endret til et Fair Play utvalg. Utvalget har bestått av ett medlem fra hovedstyret pluss èn representant fra hver idrett.

Styret har i løpet av året tatt i bruk idrettens felles digitale varslingsløsning, “Mitt varsel”, der saker av større og mindre alvorlighetsgrad kan meldes inn. Sakene behandles i henhold til personvernregler i en kryptert løsning og i henhold til idrettens anbefalinger. Varslingsløsninge er gjort lett tilgjengelig på klubbens nettside. Det har blitt behandlet en mindre alvorlig sak gjennom året.

Idrettsskolen

Idrettskolen er ment å sikre en bredere aktivitet for de minste, hvor de får prøve flere idretter framfor å spesialisere seg for tidlig. Tilbudet har blitt reetablert gjennom 2022, etter å hatt lavere aktivitet i pandemiårene.

Sportslige resultateter og utvikling av anlegg

Selv om sportslig aktivitet og resultater gis fyldig omtale i egne årsmeldinger fra den enkelte idrett, vil styret kommentere at det jobbes godt med det sportslige i alle grener og at klubben neppe har holdt et høyere, samlet nivå på sine aktiviteter enn den gjør for tiden. Særlig gledelig er det at basketgruppen har blitt reetablert gjennom året.

Anlegg får også egen omtale, men styret vil trekke fram at utviklingen av anlegget skjer på en stadig mer bærekraftig måte, enten det gjelder fyllmasse i kunstgresset, hindring av spredning fra anlegget eller bruk av alternative energikilder. Etablering av ny fotballstadion tett på øvrig anlegg, vil etter styrets forventing gi hele klubben et løft.

Messer og arrangementer

I 2022 ble det arrangert 3 messer;

 • Boligmessen
 • HavExpo
 • OTD Energy

Både båtmessen og bilmessen ble kansellert i 2022 – båtmessen pga. pandemi-restriksjoner og bilmessen pga. bilbransjens leveringsproblemer.
Til tross for kanselleringene gikk messedriften med ett overskudd på kr. 3,8 mill. I tillegg ble det gitt tilskudd for den kansellerte båtmessen på kr. 1,4 mill. 

HavExpo er Sotra Sportsklubb sitt eget prosjekt, og skulle vært arrangert første gang i 2020. Da ble den stoppet pga. pandemien, og siden messen arrangers 2.hvert år så ble neste sjans 2022.
Tanken med messen var todelt;

 • Etablere en fag-messe som kan gi ringvirkninger i hele kommunen og regionen vår
 • Etablere en fag-messe som eies av klubben for å sikre at en større andel av inntektene tilfaller klubben.

HavExpo AS ble etablert i 2019 i kompaniskap med Aqkva AS som er ett selskap med god kunnskap om havbruksnæringen og ikke minst ett godt kontaktnett.
Sammen med Aqkva er det Sotra Sportsklubb som står for hele arrangementet.

Messen ble en stor suksess med fulle haller, masse besøkende, over 100 konferanser, og ikke minst veldig

Organisasjon

Totalt har klubben 79 ansatte fordelt på 30,7 årsverk (inkludert honorarer)

Klubben har 3.001 medlemmer registrert som aktive i Idrettsregisteret pr. 31.12.2022. (2.842 i 2021).
278 utøvere er med i flere idretter, slik at det reelle antall medlemmer er 2.723 (2.681 i 2021).

Idrettskolen har vært mer aktiv i 2022 enn tidligere år, og vi ser behovet for at dette tilbudet videreutvikles. Tilbudet vil endre navn til «All-idrett».
Basketball har hatt en flott utvikling fra 21 medlemmer i 2021 til 59 medlemmer i 2022. Idretten er også på vei opp nasjonalt.
Innebandy er en idrett som banker på døren og sammen med innebandyforbundet har vi satt i gang ett rekrutteringsprosjekt. Målet er at prosjektet baner vei for opptak i innebandyforbindet i 2023.

Medlemstall pr. 31.12.2022 fordelt på idrett, alder og kjønn
(klikk på bildet for å få det større)

Medlemsutvikling 2015-2022 pr. idrett
(klikk på bildet for å få det større)

Medlemstall 2022
(klikk på bildet for å få det større)

Frafall og endringer i medlemsmassen.

Det er ellers store variasjoner innenfor idrettene våre i hvordan medlemstallet utvikler seg i de forskjellige årsklassene

0-12 år har vi som klubb en økning på 3,5%. Fotball har imidlertid en nedgang på 11,6% mens håndball og turn har en økning på henholdsvis 5,9% og 4,3%

13-19 år har klubben en nedgang på 0,3%. Dette er 3. året hvor klubben har en nedgang i denne viktige aldersgruppen. Også her er det store variasjoner mellom idrettene. Mens fotball øker med 1,6% så har håndball ett frafall på 9,2% og turn går ned med 6,7%

20 år + overrasker mest med en samlet oppgang på 14,8%. Håndball gjør det største bykset med en økning på 81 medlemmer, mens fotball har en økning på 44 medlemmer.

Sotra Sportsklubb vil ha ett stort fokus på frafall i ungdomsidretten, og vil fra høsten 2023 igangsette både tiltak og nye aktivitetstilbud for å beholde og rekruttere flere ungdommer til den organiserte idrettsaktiviteten.

Årsmelding Fotball

Hovedutvalg Fotball har gjennom året bestått av totalt 8 personer. Årene med pandemi og restriksjoner var omsider ferdig og vi så fram til et spennende år med mange aktiviteter på agenda. 

Etter medlemsmøte i 2022 fikk gruppen inn Kjartan Børtveit som var klar for å ta tak i flere oppgaver. Gruppen har savnet en materialforvalter som kan få kontroll på utstyr og tøy i fotballen. Kjartan har tatt en grundig gjennomgang med alle lag for å få en oversikt over behovet og når vi nå går vi inn i 2023 føler vi at vi har et riktig budsjett slik at alle lag kan få utlevert det de trenger.

Gruppen har gjennomført syv møter på anlegget og i tillegg til dette har flere av oss hatt møter oss imellom for å få unna arbeidet.

Vi har en tydelig rollefordeling og det forventes at alle drar lasset sammen. Sportslig Utvalg Barn og Sportslig Utvalg Ungdom har også en fin fordeling på deres arbeid og har gitt Hovedutvalg jevnlig oppdatering med månedlige referater.

I tillegg til dette stiller leder fotball  på månedlige ledermøter og styremøter for å representere fotball.

Hovedutvalg for fotball har bestått av;

Gruppen har i 2021 hatt hovedfokus på;

 • Organisering av aktivitet i pandemien
 • Sikker gjennomføring av aktiviteter
 • Sportslig utvikling og mestring
 • Gjennomføring av flere cuper
 • Kompetanseheving
 • Markedsarbeid
Medlemsutvikling fotball – fordelt på aldersgrupper (klikk på bildet for å forstørre)

For PostNord laget så var målet for sesongen 2022 fortsatt at A-lag herrer skulle etablere seg som et stabilt lag på nivå 3. Sotra SK var ett av lagene i avdelingen som scoret mest mål. Dessverre var vi også blant de som slapp inn flest mål også, men alt-i-alt var det grunn til å være godt fornøyd med sesongen.

A-lag damer gjennomførte en god sesong og slo bl.a. hovedkonkurrente, Voss med hele 6-2 på hjemmebane. Laget endte opp på en solid 2.plass – slått av Voss.

I de aldersbestemte klassene har det vært skikkelig god aktivitet i 2022 med fulle serierunder, cuper og arrangementer. Ett av årets høydepunkter var J16 som tok den gjeveste pokalen i A-sluttspillet på NorwayCup.

ØKONOMI

Fotballgruppen har en utfordrende økonomi der både behovet rundt PostNord laget i Toppfotballen og behovene i breddefotballen skal tilfredsstilles på en best mulig måte.

Inntektene gikk opp fra 4,91 mill i 2021 til 5,42 mill i 2022. Den største inntektsøkningen kom fra økt medlemskontingent (flere som betalte kontingenten) og arrangementsinntekter.

Aktivitetskostnadene hadde en betydelig økning, noe som er naturlig med tanke på at aktiviteten i hele idretten var relativt lav i pandemi-året 2021.
De største kostnadsdriverne er dommerkostnader, transport til bortekamper og innkjøp av utstyr til lagene.

Det var budsjetter med ett overskudd på kr. 20.822,-. Resultatet til fotballgruppen i 2022 ble ett underskudd på kr. 292.782,-

Årsmelding Håndball

Hovedutvalg Håndball har bestått av 4 personer i 2022, og gruppen har holdt månedlige møter. Det har vært vanskelig å rekruttere medlemmer til hovedutvalget, noe som gjør at det har blitt mange oppgaver på noen få.

Håndballgruppen har likevel klart å gjennomføre Nyhill Håndballskole i høstferien, noe som ble en stor suksess med 150 påmeldte barn.

Medlemsutvikling håndball – fordelt på aldersgrupper;

Økonomi

Håndballgruppen gikk inn i året med ett budsjett på 2,18 mill i inntekt, noe som var en liten reduksjon fra 2021 hvor inntektene endte på 1,93 mill.

Regnskapet viser 2,55 mill i inntekt, og det er i hovedsak offentlige tilskudd og medlemskontingent (flere har betalt) som står for økningen.

Kostnader knyttet til utstyr og materiell til lagene ligger betydelig over budsjett, men gruppen går likevel inn med ett overskudd på kr. 45.533,-

Årsmelding Turn & Dans

Hovedutvalget Turn har hatt møter 1 gang pr. mnd. med unntak av juli. Oppmøtet har ikke alltid vært så bra, noe som har gitt ett stort arbeidspress på noen få.

Det ble prøvd å opprette en arrangementskomite på tvers av idrettsgrenene våre. Vi fikk en flott gjeng fra Apparaturn som jobbet godt. Målsettingen er at vi også får med en god gjeng fra Tropp og Dans.

Det aller meste av Turn&Dans sin aktivitet skjer i Turnhallen. I tillegg arrangeres dans og salto for de minste på Knappskog skule.

HOVEDUTVALGET I 2022/2023;

Med en oppstart av året med pandemien fortsatt i kulissene så var det en del arrangementer som måtte utsettes til høsten 2022. Det ble dermed en travel høst med arrangementer nesten hver helg. Tradisjonen tro ble høstens aktiviteter kronet med årets Juleshow som samlet 850 publikummere og utøvere i alle aldre – 2-79 år.

Solskinnsbarna har hatt ett ekstra innholdsrikt år hvor bl.a. Lise Møgster ble tatt til til SOWSG i Berlin 2023. Hun har jobbet hardt for å nå målet sitt, noe hun nå har oppnådd; en velfortjent plass i OL troppen.

Det er stor aktivitet i alle aktivitetstypene, og noe av det mest gledelige er den store interessen for aktivitetene i 5-7 års alderen. Dette vil nok vises i form av stor rekruttering i årene fremover.

Medlemsutvikling håndball – fordelt på aldersgrupper;

ØKONOMI

Turn& Dans er i en spesiell situasjon med langt flere lønnede trenere i forhold til øvrige idretter. Dette gir stramme budsjetter og ett begrenset mulighetsrom for kostnader utover lønn og godtgjørelser.
Takket være gode arrangementer og ikke minst en skikkelig god salgsdugnad så ble årets resultat positivt, og gruppen har bl.a. kunne gjøre innkjøp av etterlengtet utstyr.

Årsmelding Friidrett

Friidrettsgruppen består av mosjons- og langdistanseløpere, og ble etablert i Sotra SK i 2015.
Gruppen har et relativ stabilt medlemstall med 22 betalende medlemmer i 2022

Løpegruppen/Friidrett dekker en gruppe mosjonister som ellers ikke har noe organisert tilbud i nærområdet og er dermed en viktig faktor i klubbens mål og visjon om å få flere i aktivitet.

Straumemila er Friidrettsgruppen årlige arrangement. Med over 600 deltakere blir det folkefest i Idrettsparken når startskuddet går – en søndag i mai. 

Det er ikke krav om å være «supermann» i friidrettsgruppen……

ØKONOMI

Friidrettsgruppen har en god inntekt gjennom Straumemila. Gruppens kostnader er relatert til deltakelse i Bergen City Marathon og kostnader forbundet til Straumemila, noe som gjør at gruppen hvert år bidrar med ett overskudd til øvrig klubbdrift.

Årsmelding Boksing

Boksegruppen hadde ett positivt år i 2022 der medlemstall og aktivitet økte betydelig etter pandemi-årene. I 2022 har det blitt konkurrert i NM for junior og senior med 2 sølv og èn bronse som resultat.

Årsmelding Basketball

Interessen for basketball er helt tydelig økende. Medlemtallet i gruppen har økt fra 21 medlemmer i 2021 til 59 medlemmer i 2022. Dette har gitt noen utfordringer mht. tid i hall siden basketball har fått tildelt tider basert på medlemstall fra 2021. 

Gruppen har imidlertid sjonglert dette til det aller beste for sine medlemmer, og vi gleder oss til å se fortsettelsen med en basketball gruppe i sterk vekst også de kommende årene.

Anlegg

Sotra Sportsklubb drifter hele Straume Idrettspark med unntak av Sotra Arena. Dette gir klubben store anleggskostnader som mange andre idrettslag slipper siden de kommunale anleggene er gratis å bruke for idretten.

I 2022 landet samlede kostnader på kr. 4.513.524,- og fordeler seg slik;

Sotra Sportsklubb leier ut turnhallen og fotballhallen til andre idrettslag og arrangementer. Leieinntekter fra disse var i 2022 kr. 2.122.309,-.
Kommunale tilskudd til anlegg i 2022 var på kr. 320.000,-.
Til sammenligning var de kommunale avgiftene på kr. 290.000,-

Netto anleggskostnad for klubben er dermed kr. 2.071.215,-

Strømkostnaden har vært den store «jokeren» i anleggsregnskapet i 2022. I 2021 hadde klubben en strømkostnad på kr. 1.150.000,- etter ett forbruk på 600.000 KWH.

Det har blitt gjennomført en rekke strømsparende tiltak i 2022, noe som gjør at forbruket sank til 500.000 KWH. Idrettslag med private anlegg fikk i 2022 samme strømstøtte som private husholdninger. Dette gjorde at strømkostnaden for 2022 landet på kr. 1.371.130,-. 

I 2020 lanserte klubben planer om en ny fotballstadion der som dagens Sotrabane ligger. Årsaken er krav fra NFF om kortere vei fra garderober til bane i PostNord ligaen, samtidig som vi ønsker å få en tribune også på Sotrabanen.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på 21,8 mill, men prisstigning på spesielt betong og kunstgress gjør at vi nok ender på ca. 24 mill. Hele kostnaden er så langt forskuttert av Trond Mohn. Det er forventet ett tilskudd fra Øygarden kommune på kr. 4 mill. I tillegg kommer spillemidler og MVA refusjon til fratrekk slik at netto kostnad for anlegget vil bli ca. 15 mill.

Økonomi

Klubbens regnskaper føres i klubbadministrasjonen v/Lisbeth Waagen.

Gjennom pandemiperioden har statens støtteordning for idrettslag med egne anlegg sørget for at klubbens tapte messeinntekter er blitt kompensert med inntil 70% av de tapte netto-inntektene. 
I 2022 varslet Skatteetaten at beløpene som ble utbetalt med bakgrunn i tapte messeinntekter skal regnes som skattbar næringsinntekt.

Sotra Sportsklubb har hatt en dialog med Skatteetaten i forbindelse med kontroll av skattefastsettingen for 2020. Basert på dialogen har Skatteetaten i et brev av 3. mars 2023 varslet endring av fastsetting av skatt for 2020. Klubben er ikke enig i alle konklusjonene og vil gi et tilsvar innen svarfristen 31. mars 2023. Imidlertid er det i regnskapet for 2022 avsatt betalbar skatt for varslede endringer for 2020 i linje med Skatteetaten sitt forslag.

Det er også gjort avsetning for beregnet endring av skattekostnad for 2021 og skatteberegning for 2022 er gjort basert på Skatteetaten sine prinsipper i sitt varsel om endring for 2020. Samlet avsetning er kr. 1.854.029,-

Det er ved avleggelse av regnskap ikke gjort vedtak hos Skatteetaten på de varslede endringene.

Regnskapet for 2022 viser et resultat før finans- og skattekostnad på kr. 2.707.508,- og et årsresultat på kr.311.481,-

Som idrettslag er målsettingen å bruke størstedelen av klubbens inntekter på idretten. Det er ikke et mål i seg selv å drive med høyest mulig overskudd.

Styret foreslår at årets overskudd overføres til klubbens frie egenkapital.

Styret anser klubbens økonomi som solid og som gir et godt grunnlag for fortsatt drift. Regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Alle enhetene styrer egen økonomi innenfor definerte kostnadsrammer. Enhetene står også fritt til å generere egne inntekter i form av cuper, arrangementer, sponsor eller lignende.
Enhetene har derfor egne avdelingsbudsjetter og regnskap, og rapporterer til
daglig leder / hovedstyret.

Driftsresultat pr. avdeling

Kontingent

Sotra Sportsklubb har ikke endret kontingenten siden 2018. Styret er av den oppfatning at den generelle prisstigningen spesielt det siste året er såpass høy at det er tid for å justere kontingenten fra 2023.
 
Det er ønske om å gjøre endringer på klubbens støttemedlemskap der intensjonen er å gjøre medlemskapet mer tilgjengelig, mer attraktivt og ikke minst øke antallet støttemedlemskap.
 
Styret besluttet å innstille følgende til Årsmøtet; Treningsavgiften i alle idrettene økes med kr. 100,– med virkning fra 2023. Styret ber Årsmøtet om fullmakt til å vurdere/endre støttemedlemsskapet.

Dugnad

For å lykkes med vårt motto; IDRETT FOR ALLE så må alle også bidra.
I Sotra Sportsklubb har vi en lang og god tradisjon for godt dugnadsarbeid. Våre medlemmer med familier stiller opp på våre viktige messer og arrangementer, vedlikehold av idrettsanlegget, vakthold, og mye mer. Dette er med på å sikre klubbens inntekter samtidig som vi klarer å holde kostnadene lave.

TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT VI FORTSATT HAR EN KLUBB SOM ER TUFTET FRIVILLIGHET OG DUGNAD

Klubbens ildsjeler

Sotra Sportsklubb er en klubb med veldig mange ildsjeler, noe hele utviklingen av klubben og anlegget vårt bærer preg av. For styret er det en stor styrke å vite at så mange stiller opp når det er behov.

Alle er like viktig for å få sportshverdagen til å gå rundt;

 • Trenere
 • Styremedlemmer
 • Foreldrekontakter
 • Dugnadsgjengene
 • Matharekomiteen
 • – og mange flere

… og disse personene utfører mange hundre dugnadstimer hver – hvert eneste år.

Tusen takk for nok et fantastisk sports-år, arrangements år og en fantastisk innsats!

Trond Mohn – Æresmedlem

Trond Mohn ble utnevnt til æresmedlem i 2020 for den fantastiske støtten han har gitt klubben bl.a.  i vår utbygging av Straume Idrettspark. Verken fotballhallen, turnhallen eller turveiene hadde vært realisert uten hans fantastiske hjelp og støtte.

Sotra SK setter umåtelig stor pris på å ha Trond med på laget både som støttespiller og som ett klubbmedlem med en genuin interesse for breddeidretten. 
Trond gir også uttrykk for egen stolthet over å være en del av breddeidretten, og vi er tilsvarende stolt over at han vil være en del av klubben.

Våre samarbeidspartnere

Sotra Sportsklubb er heldig og har med solide, gode og langsiktige samarbeidspartnere.

Sparebanken Vest har støtten klubben som hovedsponsor i 8 år, og gir oss både inspirasjon og faglig støtte. 

Sotra SK sender en STOR takk til alle våre samarbeidspartnere, og naturligvis en ekstra stor takk til våre hovedsponsorer;

Øvrige forhold

Klubbens drift forurenser ikke det ytre miljø unødvendig. Arbeidsmiljøet er godt og fungerer også fint mellom klubbens ansatte og det frivillige arbeidsmiljøet.

Det er et lavt sykefravær blant klubbens ansatte.

Det er ikke registrert personskader i 2022 av betydning.

Klubbens kvinneandel i styrene er totalt sett god, men ulikt fordelt i klubbens styrende organer.